Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 52, №4, 2018

Back to issue

Aggregation ability of platelets in hypertensive patients with obesity and non-alcoholic fatty liver disease

Authors: Баженова Н.М.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Киевская клиническая больница на железнодорожном транспорте № 2 филиала «Центр здравоохранения» публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», г. Киев, Украина

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Активація тромбоцитів і їх агрегації є важливими процесами в патофізіології ішемічної хвороби серця. Залежність смертності від серцево-судинної захворюваності може поглиблюватися наявністю інших супутніх серцево-судинних факторів ризику, у тому числі гіпертонічною хворобою (ГХ), ожирінням, неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП). Мета роботи: вивчити наявність тромбофілічних змін крові у пацієнтів з гіпертонічною хворобою з супутнім ожирінням і неалкогольною жировою хворобою печінки шляхом визначення функціональної активності тромбоцитів. Матеріали та методи. Обстежено 91 пацієнта. Середній вік — (57,9 ± 9,4) року. Виділено три групи: I — 36 хворих із ГХ II стадії з супутньою НАЖХП, II — 28 пацієнтів із НАЖХП без ГХ, III група — 27 пацієнтів із ГХ II стадії без супутньої НАЖХП. Результати. Виявлено вірогідне збільшення ступеня спонтанної агрегації в пацієнтів у всіх групах: у пацієнтів із ГХ II ст. — у 3 рази (р < 0,05), у пацієнтів із НАЖХП — у 4,2 раза (р < 0,001), у пацієнтів із НАЖХП + ГХ II ст. — у 7 разів (р < 0,01). Ступінь АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів вірогідно зростав в усіх групах пацієнтів: у групі ГХ II ст. збільшувався на 116 % (р < 0,05), у групі НАЖХП + ГХ II ст. — на 93 % (р < 0,001), при самостійній НАЖХП — на 71,7 % (р < 0,05). Ступінь агрегації, індукованої арахідоновою кислотою, вірогідно знижувався на 8,3 % (р < 0,05) у групі пацієнтів з НАЖХП + ГХ II ст. Висновки. При ГХ спостерігалося збільшення функціональної активності тромбоцитів, ступінь якої значно зростав при приєднанні НАЖХП. У пацієнтів з ізольованою НАЖХП також спостерігалося статистично значуще посилення спонтанної агрегації тромбоцитів, що дозволяє розглядати НАЖХП як один із факторів ризику тромбофілічних змін первинної ланки гемостазу.

Актуальность. Активация тромбоцитов и их агрегации являются важнейшими процессами в патофизиологии ишемической болезни сердца. Зависимость смертности от сердечно-сосудистой заболеваемости может усугубляться присутствием других сопутствующих сердечно-сосудистых факторов риска, в том числе гипертонической болезнью (ГБ), ожирением, неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Цель работы: изучить наличие тромбофилических изменений крови у пациентов с гипертонической болезнью и сопутствующим ожирением и неалкогольной жировой болезнью печени путем определения агрегационной способности тромбоцитов. Материалы и методы. Обследован 91 пациент. Средний возраст — (57,9 ± 9,4) года. Выделено три группы пациентов: I — 36 больных ГБ II стадии с сопутствующей НАЖБП, II — 28 пациентов с НАЖБП без ГБ, III группа — 27 пациентов с ГБ II стадии без сопутствующей НАЖБП. Результаты. Выявлено достоверное увеличение степени спонтанной агрегации у пациентов во всех группах по сравнению с группой контроля: у пациентов с ГБ II ст. — в 3 раза (p < 0,05), у пациентов с НАЖБП — в 4,2 раза (p < 0,001), у пациентов с НАЖБП + ГБ II ст. — в 7 раз (p < 0,01). Степень АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов достоверно возрастала во всех группах пациентов: в группе ГБ II ст. увеличивалась на 116 % (p < 0,05), в группе НАЖБП + ГБ II ст. — на 93 % (р < 0,001), при самостоятельной НАЖБП — на 71,7 % (p < 0,05). Степень агрегации, индуцированной арахидоновой кислотой, достоверно снижалась на 8,3 % (p < 0,05) в группе пациентов с НАЖБП + ГБ II ст. Выводы. При гипертонической болезни наблюдалось увеличение функциональной активности тромбоцитов, выраженность которой значительно возрастала при присоединении НАЖБП. У пациентов с изолированной НАЖБП также наблюдалось статистически значимое усиление спонтанной агрегации тромбоцитов, что позволяет рассматривать НАЖБП как один из факторов риска тромбофилических изменений первичного звена гемостаза.

Background. Activation of platelets and their aggregation are central processes in the pathophysiology of coronary heart disease. The relationship between mortality and cardiovascular morbidity varies depending on the presence of other concomitant cardiovascular risk factors. Materials and methods. Ninety one patients were examined. Their average age was (57.9 ± 9.4) years. Three groups of patients were identified: I — 36 persons with stage 2 hypertension and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), II — 28 patients with NAFLD without hypertension, group III — 27 patients with stage 2 hypertension without NAFLD. Results. A significant increase of spontaneous aggregation degree was revealed in all groups: in patients with stage 2 hypertension — threefold (p < 0.05), in group with NAFLD — by 4.2 times (p < 0.001), in group with stage 2 hypertension and NAFLD — sevenfold (p < 0.01). The degree of adenosine diphosphate-induced platelet aggregation increased in all patients: with stage 2 hypertension — by 116 % (p < 0.05), NAFLD and stage 2 hypertension — by 93 % (p < 0.001), with NAFLD alone — by 71.7 % (p < 0.05). The degree of arachidonic acid-induced platelet aggregation decreased by 8.3 % (p < 0.05) in the group of NAFLD with stage 2 hypertension. Conclusions. An increase of the functional activity of platelets is observed in hypertension, the severity of which increases significantly in combination with NAFLD. Patients with NAFLD alone had also significant increase in spontaneous platelet aggregation. It allows us to consider NAFLD as one of the risk factors for thrombophilic changes in the primary link of hemostasis.


Keywords

неалкогольна жирова хвороба печінки; агрегація тромбоцитів; гіпертонічна хвороба; ожиріння

неалкогольная жировая болезнь печени; агрегация тромбоцитов; гипертоническая болезнь; ожирение

non-alcoholic fatty liver disease; platelet aggregation; hypertension; obesity


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Poulter N.R. Hypertension / N.R. Poulter, D. Prabhakaran, M. Caulfield // The Lancet. — 2015. — Vol. 386, № 9995. — P. 801-812. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61468-9.

2. Lackland D.T. Global burden of cardiovascular disease and stroke: hypertension at the core / D.T. Lackland, M.A. Weber // Canadian Journal of Cardiology. — 2015. — Vol. 31, № 5. — P. 569-571. doi: 10.1016/j.cjca.2015.01.009.

3. National, regional, and global trends in body-mass index since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 960 country-years and 91 million participants / M.M. Finucane, G.A. Stevens, M.J. Cowan [et al.] // The Lancet. — 2011. — Vol. 377, № 9765. — P. 557-567. doi: 10.1016/S0140-6736(10)62037-5.

4. American association of clinical endocrinologists and american college of endocrinology comprehensive clinical practice guidelines for medical care of patients with obesity / W.T. Garvey, J.I. Mechanick, E.M. Brett [et al.] // Endocrine Practice. — 2016. — Vol. 22 (Suppl. 3). — P. 1-203. doi: 10.4158/EP161365.GL.

5. Машура Г.Ю. Оптимізація діагностики і лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою з урахуванням смакової чутливості до хлориду натрію: Дис… канд. мед. наук / Г.Ю. Машура. — Ужгород, 2017. — 220 с.

6. Raziel A. Current solutions for obesity-related liver disorders: non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis / A. Raziel, N. Sakran, A. Szold, D. Goitein // The Israel Medical Association journal. — 2015. — Vol. 17, № 4. — P. 234-8.

7. Rinella M.E. Nonalcoholic fatty liver disease / M.E. Rinella // JAMA. — 2015. — Vol. 313, № 22. — P. 2263. doi: 10.1001/jama.2015.5370.

8. Распространенность неалкогольной жировой болезни печени у пациентов амбулаторно-поликлинической практики в Российской Федерации: результаты исследования DIREG 2 / В.Т. Ивашкин, О.М. Драпкина, И.В. Маев [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 2015. — Т. 25, № 6. — С. 31-41.

9. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: practice guidance from the american association for the study of liver diseases / N. Chalasani, Z. Younossi, J.E. Lavine [et al.] // Hepatology. — 2018. — Vol. 67, № 1. — P. 328-357. doi: 10.1002/hep.29367.

10. Kwo P.Y. ACG clinical guideline: evaluation of abnormal liver chemistries / P.Y. Kwo, S.M. Cohen, J.K. Lim // American Journal of Gastroenterology. — 2017. — Vol. 112, № 1. — P. 18-35. doi: 10.1038/ajg.2016.517.

11. Сиволап В.В. Показники АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу, що ускладнена ішемічним півкульним інсультом / В.В. Сиволап, С.П. Жеманюк // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Т. 19, № 5(104). — С. 534-539. doi: 10.14739/2310-1210.2017.5.110080.

12. Баженова Н.М. Функциональная активность тромбоцитов у больных гипертонической болезнью в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени / Н.М. Баженова, Л.А. Дидковская // Евразийский кардиологический журнал. — 2017. — № 3. — С. 70.

13. EASL-EASD-EASO clinical practice guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease / Journal of Hepatology. — 2016. — Vol. 64, № 6. — P. 1388-1402. doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.004.

14. Platelet mean volume, distribution width, and count in type 2 diabetes, impaired fasting glucose, and metabolic syndrome: a meta-analysis / F. Zaccardi, B. Rocca, D. Pitocco [et al.] // Diabetes/Metabolism Research and Reviews. — 2015. — Vol. 31, № 4. — P. 402-410. doi: 10.1002/dmrr.2625.

15. Mean platelet volume in patients with non-alcoholic fatty liver disease / H. Ozhan, M. Aydin, M. Yazici [et al.] // Platelets. — 2010. — Vol. 21, № 1. — P. 29-32. doi: 10.3109/09537100903391023.

16. Garjani A. Association between platelet count as a noninvasive marker and ultrasonographic grading in patients with nonalcoholic fatty liver disease / A. Garjani, A. Safaeiyan, M. Khoshbaten // Hepatitis monthly. — 2015. — Vol. 15, № 1. — P. 1-16. doi: 10.5812/hepatmon.24449.

17. Nonalcoholic fatty liver disease may cause thrombocytopenia / G.J. Ruiz-Argüelles, S. Velazquez-Sanchez-De-Cima, G. Zamora-Ortiz [et al.] // Acta Haematologica. — 2014. — Vol. 132, № 2. — P. 159-162. doi: 10.1159/000357934.

18. Higher platelet counts are associated with metabolic syndrome independent of fatty liver diagnosis / K.C. Fang, Y.L. Cheng, C.W. Su [et al.] // Journal of the Chinese Medical Association. — 2017. — Vol. 80, № 3. — P. 125-132. doi: 10.1016/j.jcma.2016.07.003.

19. Медведев И.Н. Агрегационные свойства форменных элементов крови и сосудистый контроль над ними у больных артериальной гипертонией с дислипидемией / И.Н. Медведев, И.А. Скорятина // Российский кардиологический журнал. — 2015. — № 4. — С. 18-22. doi: 10.15829/1560-4071-2015-4-18-22.

20. Самойлова С.О. Стан коагулянтної активності крові та тромбоцитарного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні із ХОЗЛ / С.О. Самойлова // Вісник морської медицини. — 2016. — № 2. — С. 105-116.


Back to issue