Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 52, №4, 2018

Back to issue

The course of peptic gastroduodenal ulcers on the background of comorbid diabetes mellitus

Authors: Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Гмошинский Н.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Коморбідний цукровий діабет (ЦД) 2 типу погіршує перебіг пептичних виразок шлунка (ВШ) і дванадцятипалої кишки (ВК), а також ефективність лікувальних заходів, при цьому є незалежним чинником ризику розвитку гастродуоденальних кровотеч. Серопозитивність хворих на ЦД за носійством гелікобактерної інфекції становить 50–60 %, яка реєструється на 90 % частіше, ніж в загальній популяції. Мета: проаналізувати характер перебігу гастродуоденальних виразок на тлі коморбідного ЦД, виділити прогностичні критерії. Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 1392 пацієнти з ВШ і ВК. ЦД діагностований у 215 хворих (17 %), які увійшли до основної групи, а решта (83 %) становили групу порівняння. Співвідношення ВК : ВШ : ВК + ВШ в групі із ЦД становило 6 : 2 : 1, а серед інших обстежених — 10 : 4 : 1, співвідношення чоловіків і жінок в першій групі було 2 : 1, а в другій — 3 : 1, середній вік хворих — відповідно 52 роки, тривалість маніфестації пептичних виразок — 6 років. Індекс тяжкості хвороби становив 6 в.о., показник глюкози в крові — 10 ммоль/л, глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) — 8 %, інсуліну — 25 мкМО/мл, коефіцієнту інсулінорезистентності (HOMA) — 12 в.о. Легкий, середньої тяжкості й тяжкий ступінь ЦД співвідносились як 1 : 2 : 1. Результати. ЦД належить до чинників ризику тяжкого перебігу ВШ і ВК, визначає локалізацію ульцерації, розміри виразок, розвиток рефлюкс-езофагіту та дуоденогастрального рефлюксу, змін фізико-хімічних адсорбційно-реологічних властивостей шлункового соку й тяжкість гістологічних ушкоджень слизової оболонки шлунка, які залежать від характеру інсулінорезистентності. Коморбідний ЦД є чинником ризику тяжкого перебігу гастродуоденальних кровотеч, впливає на кардіоваскулярні показники гемодинаміки (рівні середнього артеріального тиску, периферійного судинного опору, об’єму циркулюючої крові) та визначає 60-годинну виживаність хворих, а до прогнознегативних критеріїв належать рівні глікемії, HbA1c і НОМА. Висновки. Коморбідний ЦД значно погіршує перебіг пептичних гастродуоденальних виразок та є чинником ризику їх рецидивів.

Актуальность. Коморбидный сахарный диабет (СД) 2 типа ухудшает течение пептических язв желудка (ЯЖ) и двенадцатиперстной кишки (ЯК), а также эффективность лечебных мероприятий, при этом является независимым фактором риска развития гастродуоденальных кровотечений. Серопозитивность больных СД по носительству хеликобактерной инфекции составляет 50–60 %, которая регистрируется на 90 % чаще, чем в общей популяции. Цель: проанализировать характер течения гастродуоденальных язв на фоне коморбидного СД, выделить прогностические критерии. Материалы и методы. Под наблюдением находилось 1392 пациента с ЯЖ и ЯК. СД диагностирован у 215 больных (17 %), которые включены в основную группу, а остальные (83 %) составили группу сравнения. Соотношение ЯК : ЯЖ : ЯЖ + ЯК в группе с СД составило 6 : 2 : 1, а среди остальных обследованных — 10 : 4 : 1, соотношение мужчин и женщин в первой группе было 2 : 1, а во второй — 3 : 1, средний возраст больных — соответственно 52 года, длительность манифестации пептических язв — 6 лет. Индекс тяжести болезни составил 6 о.е., показатель глюкозы в крови — 10 ммоль/л, гликозилированного гемоглобина (HbA1c) — 8 %, инсулина — 25 мкМЕ/мл, коэффициента инсулинорезистентности (HOMA) — 12 о.е. Легкая, средней тяжести и тяжелая степень СД соотносились как 1 : 2 : 1. Результаты. СД относится к факторам риска тяжелого течения ЯЖ и ЯК, определяет локализацию ульцерации, размеры изъязвлений, развитие рефлюкс-эзофагита и дуоденогастрального рефлюкса, изменений физико-химических адсорбционно-реологических свойств желудочного сока и тяжесть гистологических повреждений слизистой оболочки желудка, которые зависят от характера инсулинорезистентности. Коморбидный СД является фактором риска тяжелого течения гастродуоденальных кровотечений, влияет на кардиоваскулярные показатели гемодинамики (уровни среднего артериального давления, периферического сосудистого сопротивления, объема циркулирующей крови) и определяет 60-часовую выживаемость больных, а к прогнознегативным критериям относятся уровни гликемии, HbA1c и НОМА. Выводы. Коморбидный СД значительно ухудшает течение пептических гастродуоденальных язв и является фактором риска их рецидивов.

Background. Comorbid diabetes mellitus (DM) type 2 worsens the course of peptic gastric ulcers (GU) and duodenal ulcer (DU) as well as the effectiveness of therapeutic measures while it is an independent risk factor for the development of gastroduodenal bleeding. Seropositivity of patients with DM as the carriers of Helicobacter infection is 50–60 %, the latter is registered 90 % more often than in the general population. The purpose was to analyze the nature of the course of gastroduodenal ulcers on the background of comorbid DM, to identify prognostic criteria. Materials and methods. 1392 patients with GU and DU were under the survey. DM was diagnosed in 215 patients (17 %) who were included in the main group and the remaining (83 %) were in the comparison group. The ratio of DU : GU: GU + DU in the group with DM was 6 : 2 : 1, and among the rest of the patients — 10 : 4 : 1. The ratio of men and women in the first group was 2 : 1, and in the second — 3 : 1, the average age of patients — 52 years, the duration of the manifestation of peptic ulcers — 6 years. The index of the severity of the disease was 6 r.u., level of blood glucose — 10 mmol/l, glycosylated hemoglobin (HbA1c) — 8 %, insulin — 25 µIU/ml, the index of insulin resistance (HOMA) — 12 r.u. The ratio of mild, moderate and severe degree of DM was 1 : 2 : 1. Results. DM is a risk factor for severe course of GU and DU, it determines the localization of ulceration, the size of ulcerations, the development of reflux esophagitis and duodenogastric reflux, the changes in the physico-chemical adsorption-rheological properties of gastric juice and the severity of histological damage to the gastric mucosa which depend on the nature of insulin resistance. Comorbid DM is a risk factor for severe gastroduodenal bleeding, it affects the cardiovascular hemodynamic parameters (the levels of average blood pressure, peripheral vascular resistance, circulating blood volume) and determines 60-hour survival of patients, and predictive criteria include the levels of glycemia, HbA1c and НОМА. Conclusions. Comorbid DM significantly worsens the course of peptic gastroduodenal ulcers and it is a risk factor for their recurrence.


Keywords

пептичні гастродуоденальні виразки; перебіг; цукровий діабет

пептические гастродуоденальные язвы; течение; сахарный диабет

peptic gastroduodenal ulcers; course; diabetes mellitus


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Peptic ulcer disease in healthcare workers: a nationwide population-based cohort study / H.Y. Lin, S.F. Weng, H.J. Lin [et al.] // PLoS One. — 2015. — Vol. 10, № 8. — E. 0135456.

2. Risk factors for adverse course of gastric and duodenal peptic ulcer / O.M. Komar, N.M. Kizlova, O.D. Trylevych, V.V. Kravchenko // Wiad. Lek. — 2018. — Vol. 71, № 1–2. — P. 160-164.

3. Effects of rebamipide on gastrointestinal symptoms in patients with type 2 diabetes mellitus / S. Park, S.Y. Park [et al.] // Diabetes Metab. J. — 2016. — Vol. 40, № 3. — P. 240-247.

4. Exendin-4, a glucagon-like peptide-1 analogue accelerates healing of chronic gastric ulcer in diabetic rats / Y.C. Chen, C.C. Ho, C.H. Yi [et al.] // PLoS One. — 2017. — Vol. 12, № 11. — E. 0187434.

5. Chi T.Y. Risk factors associated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)-induced gastrointestinal bleeding resulting on people over 60 years old in Beijing / T.Y. Chi, H.M. Zhu, M. Zhang // Medicine. — 2018. — Vol. 97, № 18. — E. 0665.

6. Efficacy of two bariatric surgeries in type 2 diabetic patients with a body mass index of 25-27.5 / H. Yu, X.L. Dai, H.B. Zhang [et al.] // Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. — 2017. — Vol. 37, № 5. — P. 693-697.

7. Tachecí I. Peptic ulcer disease in patients with diabetes mellitus / I. Tachecí, J. Bures // Vnitr. Lek. — 2011. — Vol. 57, № 4. — P. 347-350.

8. Peng Y.L. Diabetes is an independent risk factor for peptic ulcer bleeding: a nationwide population-based cohort study / Y.L. Peng, H.B. Leu // J. Gastroenterol. Hepatol. — 2013. — Vol. 28, № 8. — P. 1295-1299.

9. Association of vagus nerve severance and decreased risk of subsequent type 2 diabetes in pepticulcer patients: An Asian population cohort study / S.C. Wu, W.T. Chen, C.W. Fang [et al.] // Medicine. — 2016. — Vol. 95, № 49. — E. 5489.

10. Wei F. Diabetes increases morbidity and mortality rates in peptic ulcer bleeding: An updated systematic review and meta-analysis / F. Wei, X. Lin // Turk. J. Gastroenterol. — 2016. — Vol. 27, № 4. — P. 304-311.

11. Causes and outcome of upper gastrointestinal bleeding in emergency endoscopy unit of Ain Shams University Hospital / R. Elwakil, M.A. Reda, S.M. Abdelhakam [et al.] // J. Egypt Soc. Parasitol. — 2011. — Vol. 41, № 2. — P. 455-467.

12. Murata A. The influence of diabetes mellitus on short-term outcomes of patients with bleeding pepticulcers / A. Murata, S. Matsuda // Yonsei. Med. J. — 2012. — Vol. 53, № 4. — P. 701-707.

13. Melatonin as a therapeutic factor in gastric ulcer healing under experimental diabetes / M. Magierowski, K. Jasnos, I. Brzozowska [et al.] // Przegl. Lek. — 2013. — Vol. 70, № 11. — P. 942-946.

14. New insight into oseophageal injury and protection in physiologically relevant animal models / O. Zayachkivska, I. Pshyk-Titko, N. Hrycevych, M. Savytska // J. Physiol. Pharmacol. — 2014. — Vol. 65, № 2. — P. 295-307.

15. Association of endothelial progenitor cells and peptic ulcer treatment in patients with type 2 diabetes mellitus / Z. Nie, L. Xu, C. Li [et al.] // Exp. Ther. Med. — 2016. — Vol. 11, № 5. — P. 1581-1586.

16. Ameliorative effects of telmisartan in diabetic rats with indomethacin-induced gastric ulceration / A.A. Fouad, A.I. Al-Sultan, M.T. Yacoubi, W. Gomaa // Eur. J. Pharmacol. — 2010. — Vol. 637, № 1–3. — P. 162-170.

17. Non-invasive diagnosis of type 2 diabetes in Helicobacter pylori infected patients using isotope-specific infrared absorption measurements / S. Som, G. Dutta Banik, A. Maity [et al.] // Isotopes Environ. Health Stud. — 2018. — Vol. 24, № 4. — P. 1-11.

18. Tseng C. H. Metformin and Helicobacter pylori infection in patients with type 2 diabetes / C.H. Tseng // Diabetes Care. — 2018. — Vol. 41, № 4. — P. 42-43.

19. The association between Helicobacter pylori seropositivity and risk of new-onset diabetes: a prospective cohort study / M. Zhou, J. Liu, Y. Qi [et al.] // Diabetologia. — 2018. — Vol. 61, № 2. — Р. 300-307.

20. Association of mannose-binding lectin rs1800450 and tumor necrotic factor-α rs1800620 polymorphism with Helicobacter pylori in type II diabetes mellitus / E. Mortazavi, B. Eslami, P. Aghahosseini [et al.] // Monoclon. Antib. Immunodiagn. Immunother. — 2017. — Vol. 36, № 5. — P. 236-241.


Back to issue