Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 11, №2, 2023

Повернутися до номеру

Аналіз інтраопераційних та післяопераційних ускладнень сучасних технологій ексимерлазерної корекції міопії

Автори: Панченко Ю.О. (1, 2), Путієнко О.О. (1), Косуба С.І. (1)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Медичний центр «Лазер Плюс», м. Львів, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Загальна поширеність міопії найбільш висока в країнах з високим рівнем доходу: в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (53,4 %), за яким йде Східна Азія (51,6 %) [2, 14]. Серед підлітків у міських районах Китаю і Південної Кореї показники досягають 67 і 97 % відповідно. Поширеність нескоректованих порушень зору удалину у багатьох регіонах з низьким і середнім рівнем доходу, за оцінками, у чотири рази вища, ніж у регіонах з високим рівнем доходу. Розвиток офтальмологічного устаткування і технологій дозволяє використати масу методів лазерної корекції зору залежно від показань і апаратної доступності. Найбільш ефективними є LASIK, SMILE і Femto-LASIK. Проте, як і будь-якому іншому лазерному втручанню, цим методам властиві операційні і післяопераційні ускладнення. Мета: проаналізувати інтраопераційні та післяопераційні ускладнення сучасних технологій ексимерлазерної корекції (ЕЛК) міопії. Матеріали та методи. Під нашим спостереженням було 117 пацієнтів (234 ока), 57 чоловіків і 60 жінок віком 19–41 рік з міопією різного ступеня тяжкості. На 175 очах був складний міопічний астигматизм до 3,5 D. Ці пацієнти становили дві групи спостереження. Перша — 62 пацієнти (124 ока), друга — 55 пацієнтів (110 очей). Усім пацієнтам виконані загальноприйняті офтальмологічні дослідження. Усім пацієнтам було виконано ЕЛК методом LASIK з використанням мікрокератома Zyoptix XP (Bausch & Lomb) для формування клаптя, товщиною 120 мкм, та ексимерного лазера MEL 90 (Carl Zeiss Meditec) досвідченим хірургом (перша група спостереження) та хірургом, який щойно пройшов навчання стандартизованій хірургічній техніці LASIK (друга група). Тривалість спостереження 6 місяців. Результати. У нашому дослідженні ми порівнювали результати міопічної корекції LASIK між досвідченим хірургом і хірургом-початківцем, щоб оцінити криву навчання при виконанні LASIK та вплив на частоту виникнення ускладнень хірургічних навичок лікаря. Частота інтраопераційних та післяопераційних ускладнень в обох групах спостереження не перевищувала 15,4 %. Відмічалась статистично значима різниця у частоті інтраопераційних ускладнень між двома групами. У першій групі відмічалась статистично менша частота ускладнень у ході операції. Статистично значимо менша частота післяопераційних ускладнень спостерігалася в першій групі, що також вказує на вагомий вплив хірургічних навичок при виконанні LASIK. Висновки. 1. У результаті проведеного нами дослідження було встановлено, що частота інтраопераційних та післяопераційних ускладнень не перевищувала 15,4 % в обох групах спостереження. 2. Ускладнення, що виникали у пацієнтів, не призводили до значного негативного впливу на функціональний результат і зниження якості життя пацієнтів. 3. Стандартизована хірургічна технологія ЕЛК за методом LASIK є безпечною і прогнозованою для пацієнтів з міопією навіть при виконанні хірургом-початківцем.

Background. The overall prevalence of myopia is the hig­hest in high-income countries: in the Asia-Pacific region (53.4 %), followed by East Asia (51.6 %) [2, 14]. Among adolescents in urban areas of China and South Korea, indicators reach 67 and 97 %, respectively. The prevalence of uncorrected distance vision impairment in many low- and middle-income regions is estimated to be four times higher than in high-income regions. Advances in ophthalmic equipment and technologies allow using many methods for laser vision correction depending on indications and hardware availability. The most effective are LASIK, SMILE and Femto-LASIK. Howe­ver, like any other laser intervention, these methods are characterized by operative and post-operative complications. The purpose was to analyze intraoperative and postoperative complications of mo­dern technologies for excimer laser myopia correction. Materials and methods. We monitored 117 patients (234 eyes), 57 men and 60 wo­men aged 19–41 years with myopia of varying severity. Complex myopic astigmatism, up to 3.5D, was detected in 175 eyes. These patients made up two observation groups: the first one included 62 people (124 eyes), the second one — 55 patients (110 eyes). All of them underwent generally accepted ophthalmological examinations. All patients underwent excimer laser surgery using LASIK method with a Zyoptix XP microkeratome (Bausch & Lomb) to create a 120 µm flap and with an excimer laser MEL 90 (Carl Zeiss Meditec). The procedure was performed by an experienced surgeon (first group) and by a surgeon who had just completed training in standardized LASIK surgical technique (second group). Duration of observation was 6 months. Results. In our study, we compared the results of myopia LASIK correction between an experienced and a novice surgeon to assess the learning curve in performing LASIK and the effect of the surgeon’s skills on complication rates. The frequency of intraoperative and postoperative complications in both observation groups did not exceed 15.4 %. There was a statistically significant difference in the frequency of intraoperative complications between the two groups. In the first group, a statistically lower frequency of complications was noted during the operation. A statistically significantly lower frequency of postoperative complications was observed in the first group, which also indicates a strong influence of surgical skills when performing LASIK. Conclusions. 1. The frequency of complications of excimer laser correction when using LASIK method was not higher than 15.4 % in both observation groups. 2. Complications that did not lead to a significant negative impact on the functional result and a decrease in the quality of life of patients. 3. The standardized surgical technology of excimer laser surgery according to the LASIK method is safe and predictable for patients with myopia, even when performed by a novice surgeon.


Ключові слова

міопія; ексимерлазерна корекція; ускладнення

myopia; excimer laser correction; complications


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Bastawrous A., Rono H.K., Livingstone I.A., Weiss H.A., Jordan S., Kuper H., et al. Development and validation of a smartphone-based visual acuity test (peek acuity) for clinical practice and community-based fieldwork. JAMA Ophthalmology. 2015. 133(8). 930-7. DOI: 10.1001/jamaophthalmol.2015.1468.
 2. Chiang M.F., Sommer A., Rich W.L., Lum F., Parke D.W. The 2016 American Academy of Ophthalmology IRIS(I) Registry (Intelligent Research in Sight) Database: Characteristics and Me–thods. Ophthalmology. 2018. 125(8). 1143-8. DOI: 10.1016/j.ophtha.2017.12.001.
 3. Flaxman S.R., Bourne R.R.A., Resnikoff S., Ackland P., Braithwaite T., Cicinelli M.V., et al. Global causes of blindness and distance vision impairment 1990-2020: a systematic review and meta-–analysis. The Lancet Global Health. 2017. 5(12). e1221-e34. DOI: 10.1016/S2214-109X(17)30393-5.
 4. Lim E.W.L., Lim L. Review of Laser Vision Correction (LASIK, PRK and SMILE) with Simultaneous Accelerated Corneal Crosslinking — Long-term Results. Curr. Eye Res. 2019 Nov. 44(11). 1171-1180. DOI: 10.1080/02713683.2019.1656749.
 5. Liu C., Wang Z., Wu D., Luo T., Su Y., Mo J., et al. Compari–son of 1-Year Outcomes Between Small Incision Lenticule Extraction with Prophylactic Cross-Linking and Femtosecond Laser-Assisted In Situ Keratomileusis with Prophylactic Cross-Linking. Cornea. 2021 Jan. 40(1). 12-18. DOI: 10.1097/ICO.0000000000002547.
 6. Mahfouth A. Bamashmus, Hisham A. Al-Akhlee, Yasmin A. Al-Azani, Najeeb A. Al-Kershy. Results of laser enhancement for resi–dual myopia after primary laser in situ keratomileusis. Taiwan J. Ophthalmol. 2019 Nov 7. 10(4). 264-268. DOI: 10.4103/tjo.tjo_32_19.
 7. Moshirfar M., Megerdichian A., West W., Miller C., Alek R., Neilsen C., et al. Comparison of Visual Outcome After Hyperopic LASIK Using a Wavefront-Optimized Platform Versus Other Excimer Lasers in the Past Two Decades. Ophthalmol. Ther. 2021 Sep. 10(3). 547-563. DOI: 10.1007/s40123-021-00346-1.
 8. Shi-Ming Li, Meng-Tian Kang, Ning-Li Wang, Samuel A. Abariga. Wavefront excimer laser refractive surgery for adults with refractive errors. Cochrane Database Syst. Rev. 2020 Dec 18. 12(12). CD012687. DOI: 10.1002/14651858.CD012687.pub2.
 9. Song J., Cao H., Chen X., Zhao X., Zhang J., Wu G., et al. Small Incision Lenticule Extraction (SMILE) Versus Laser Assisted Stromal In Situ Keratomileusis (LASIK) for Astigmatism Corrections: A Systematic Review and Meta-analysis. Am. J. Ophthalmol. 2023 Mar. 247. 181-199. DOI: 10.1016/j.ajo.2022.11.013.
 10. Steven E. Biology of keratorefractive surgery — PRK, PTK, LASIK, SMILE, inlays and other refractive procedures. Exp. Eye Res. 2020 Sep. 198. 108136. DOI: 10.1016/j.exer.2020.108136.
 11. Wen D., McAlinden C., Flitcroft I., Tu R., Wang Q., Alió J., et al. Postoperative Efficacy, Predictability, Safety, and Visual Quality of Laser Corneal Refractive Surgery: A Network Meta-analysis. Am. J. Ophthalmol. 2017 Jun. 178. 65-78. DOI: 10.1016/j.ajo.2017.03.013.
 12. Wen D., Tu R., Flitcroft I., Wang Q., Huang Y., Song D., et al. Corneal Surface Ablation Laser Refractive Surgery for the Correction of Myopia: A Network Meta-analysis. J. Refract. Surg. 2018 Nov. 1. 34(11). 726-735. DOI: 10.3928/1081597X-20180905-01.
 13. World report on vision. Geneva: World Health Organization; 2020. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 14. WHO. Universal access to eye health: A Global Action Plan for 2014-2019 World Health Organization, 2013. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/105937/9789244506561.pdf. 17 Sep 2019.
 15. Yo C., Vroman C., Ma S., Chao L., McDonnell P.J. Surgical outcomes of photorefractive keratectomy and laser in situ keratomileusis by inexperienced surgeons. J. Cataract. Refract. Surg. 2000. 26. 510-515. 
 16. Al-Swailem S.A., Wagoner M.D., and King Khaled Eye Specialist Hospital Excimer Laser Study Group. Complications and visual outcome of LASIK performed by anterior segment fellows vs experienced faculty supervisors. Am. J. Ophthalmol. 2006. 141. 13-23. 
 17. Wagoner M.D., Wickard J.C., Wandling G.R. Jr, Milder L.C., Rauen M.P., Kitzmann A.S., Sutphin J.E., Goins K.M. Initial resident refractive surgical experience: outcomes of PRK and LASIK for myopia. J. Refract. Surg. 2011. 27. 181-188.
 18. Contreras J.M., Kim B., Tristao I.M. Does doctors’ experience matter in LASIK surgeries? Health Econ. 2011. 20. 699-722.
 19. Могілевський С.Ю., Жовтоштан М.Ю., Бушуєва О.В. Персистуючий синдром сухого ока після ексимерлазерної корекції міопії та віддалені функціональні результати. Офтальмол. журн. 2023. № 1. С. 19-26. doi: 10.31288/oftalmolzh202311926.

Повернутися до номеру