Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 3, №4, 2022

Повернутися до номеру

Аспекти безперервного професійного розвитку лікарів-стоматологів в умовах військового часу через призму самоосвіти та самовдосконалення

Автори: Мазур І.П. (1), Гасюк Н.В. (2), Радчук В.Б. (2), Стадник М.Б. (3)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна
(2) — Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
(3) — Видавничий дім «МедЕксперт», м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Бурхливий розвиток наукових напрямків у стоматології та щоденна практична діяльність лікарів-стоматологів ініціюють динамічне навчання та самовдосконалення, оскільки поповнення ресурсу засвоєних знань та навичок є однією із невід’ємних складових фахової майстерності. На сьогодні лікарі-стоматологи мають досить широкий вибір способів отримання та опанування нової інформації, інформації за фахом, серед яких самоосвіта посідає одне із пріоритетних місць. Самостійне навчання, яке включає цілеспрямовану роботу із медичною літературою, значною мірою сприяє вдосконаленню клінічного мислення в галузі і є підґрунтям для грамотної міждисциплінарної інтеграції відповідно до сучасних вимог щодо наукового рівня медичних спеціалістів. Метою дослідження є аналіз та репрезентація результатів моніторингу способів отримання нових науково-практичних знань для вдосконалення медичної стоматологічної практики лікарями-стоматологами в Україні. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 3627 респондентів — лікарів-стоматологів, які заповнювали анкету-опитувальник під час проведення науково-практичних заходів, конференцій, фахових шкіл для стоматологів в онлайн-режимі у квітні 2022 року. Анкета-опитувальник була підготовлена NGO «Ukrainian Dental Association» та містила як соціально-демографічні характеристики респондентів, так і запитання з визначення способів та підходів щодо отримання нових науково-практичних знань. Респондентами були лікарі-стоматологи усіх спеціальностей. Результати. Дослідження показали, що найбільш зручною формою освітніх заходів для відвідування лікарями-стоматологами з метою безперервного професійного розвитку є онлайн-навчання в режимі реального часу (78,11 %), дистанційна форма (54,33 %) та навчання в малих групах до 20 осіб (38,81 %). З метою поліпшення щоденної медичної стоматологічної практики лікарі-стоматологи додатково використовують інформацію, яка надається в лекціях на науково-практичних заходах (75,71 %), з інтернет-ресурсів (73,81 %), з науково-методичної літератури, а саме книг та методичних рекомендацій (42,04 %). Значна кількість лікарів регулярно ознайомлюється із науково-практичними статтями у вітчизняних фахових (30,21 %) та іноземних англомовних виданнях (12,73 %). Лікарі-стоматологи надають перевагу читанню вітчизняних фахових видань, а саме «ДентАрт» (46,51 %), «Сучасна стоматологія» (42,16 %), «Новини стоматології» (20,52 %), «Вісник стоматології» (20,49 %), «Oral and General Health» (11,50 %). Згідно з результатами опитування, найзручнішим способом отримання та опрацювання професійної інформації є інтернет-ресурси (53,43 %), знайомство зі статтями, які підібрані за тематиками фахових шкіл, на відповідних заходах (52,60 %), опрацювання науково-практичних статей на сайтах самих журналів (51,70 %), опрацювання нових випусків журналів і статей, надісланих на електронну пошту (39,20 %), опрацювання публікацій у журналах на паперових носіях (19,77 %). Висновки. Отже, найбільш зручною формою освітніх заходів для відвідування лікарями-стоматологами з метою безперервного професійного розвитку є онлайн-навчання в режимі реального часу, для поліпшення щоденної стоматологічної практики лікарі-стоматологи віддають перевагу інформації, яка викладена у лекційних матеріалах на науково-практичних заходах, інтернет-ресурсах, у науково-методичній літературі, наукових статтях вітчизняних та іноземних англомовних журналів.

Background. The rapid development of scientific areas in dentistry and the daily practical activities of dentists initiate dynamic learning and self-improvement, since the replenishment of the resource of acquired knowledge and skills is one of the integral components of professional excellence. Today, dentists have a wide selection of ways to obtain and master new information, information by specialty among which one of the priority places belongs to self-education. Self-determined learning, which includes purposeful work with medical literature, greatly contributes to the improvement of clinical thinking in the field, and is the basis for competent interdisciplinary integration in accordance with modern requirements for the scientific level of medical specialists. The purpose of the study is to analyze and represent the results of monitoring the methods of obtaining new scientific and practical knowledge for the improvement of medical dental practice by dentists in Ukraine. Materials and methods. The research involved 3,627 respondents — dentists who filled out a questionnaire during scientific and practical events, conferences, professional schools for dentists in online mode in April 2022. The questionnaire was prepared by the NGO “Ukrainian Dental Association” and included socio-demographic characteristics of the respondents, as well as questions on determining methods and approaches for obtaining new scientific and practical knowledge. Respondents were dentists of all specialties. Results. Studies have shown that the most convenient form of educational events for dentists to visit with the purpose of continuing professional development is online training in real time (78.11 %), remote form (54.33 %) and training in small groups of up to 20 people (38.81 %). To improve daily medical dental practice, dentists additionally use information provided in lectures at scientific and practical events (75.71 %), from Internet resources (73.81 %), scientific and methodical literature, namely books and guidelines (42.04 %). A significant number of doctors regularly read scientific and practical articles in domestic specialized (30.21 %) and foreign English-language publications (12.73 %). Dentists prefer to read domestic specialized periodicals, namely DentArt (46.51 %), Modern Stomatology (42.16 %), News of Stomatology (20.52 %), Bulletin of Stomatology (20.49 %), Oral and General Health (11.50 %). According to the results of the survey, the most convenient way to obtain and process professional information is Internet resources (53.43 %), familiarization with articles selected according to the subjects of vocational schools at relevant events (52.60 %), processing scientific and practical articles on the websites of the magazines themselves (51.70 %), processing new issues of magazines and articles sent to e-mail (39.20 %), processing publications in magazines on paper-based media (19.77 %). Conclusions. Therefore, the most convenient form of educational events for dentists to visit with the purpose of continuing professional development is online training in real time; to improve daily dental practice, dentists prefer information presented in lecture materials at scientific and practical events, online resources, scientific and methodological literature, scientific articles of domestic and fo­reign English-language journals.


Ключові слова

аналіз; опитування; заходи; моніторинг; безперервний професійний розвиток

analysis; surveys; measures; monitoring; continuous professional development


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Андрух В.С., Слободян М.В. Безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я: зміни у пріоритетах. Дитячий лікар. 2018. № 3–4. С. 60-61. 
2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. Київ, 2012. Режим доступу: http://www.nmu.edu.ua/legis2.php.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».
4. Устінов О.В. Безперервне навчання медиків: опубліковано постанову Уряду. Вид-во «Моріон». Режим доступу: https://www.umj.com.ua/article/124434/bezperervne-navchannya-medikiv-opublikovano-postanovu-uryadu.
5. Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А., Лисаченко О.Д. Особистісно-зорієнтовані шляхи оптимізації підготовки медичних кадрів. Мат-ли наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Організація та управління охороною здоров’я». Київ, 2016. С. 28-29.
6. Hasiuk N.V., Antonyshyn I.V., Pohoretska K.V., Levandovsky R.A. Improving the quality of the dental education of future specialists by implementation in the traditional system of a person-oriented training model of teaching. Inter. Medical Journal. 2018. № 2 (12). Р. 4-8.
7. Hasiuk N.V., Klitynska O.V., Antonyshin I.V., Mochalov Yu.A. Ways of formation and extending of clinical and analytical thought of students-dentists under the activities of student scientific society. Україна. Здоров’я нації. 2018. № 4/1 (53). С. 112-115. 
8. Garrison D.R. Self-directed learning: toward a compre hensive model. Adult Educ. Q. 1997. № 48. Р. 18-33.
9. Марушко Р.В., Марушко К.Р. Аналіз міжнародного досвіду акредитації безперервного професійного розвитку медичних працівників. Современная педиатрия. 2018. № 1 (89). С. 20-28.
10. Хвисюк О.М., Марченко В.Т., Жеребкін В.В. Система управління якістю медичної освіти за міжнародними стандартами на післядипломному етапі. Проблеми сучасної медичної науки та освіти. 2009. № 1. С. 5-6.
11. Гасюк Н.В., Костенко Є.Я., Клітинська О.В. Методологічні підходи до вдосконалення рівня практичних навичок як невід’ємна складова освіти лікарів-стоматологів. Україна. Здоров’я нації. 2018. № 4/1 (53). С. 73-76.
12. Mazur I., Hasiuk N., Suprunovych I., Radchuk V., Mazur P. Issues of self-education in the continuous professional development of dentists of Ukraine in the conditions of the Covid-19 pandemic. Acta Stomatologica Naissi. 2022. № 38 (85). Р. 2370-2380.
13. Єрошенко Г.А., Лисаченко О.Д., Гасюк Н.В., Білаш В.П., Григоренко А.С. Сучасні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2022. № 3–4. С. 183-186.

Повернутися до номеру