Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №7, 2022

Повернутися до номеру

Виклики XXI століття та роль наукового студентського гуртка у підготовці відповідних часу фахівців-медиків

Автори: Новицька-Усенко Л.В. (1), Царьов О.В. (1), Кобеляцький Ю.Ю. (1), Усенко О.О. (2)
(1) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
(2) — Дніпровський медичний університет традиційної та нетрадиційної медицини, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Медична освіта

Версія для друку


Резюме

У статті викладено основні ознаки трансформації вищої освіти відповідно до вимог сьогодення. Доведено, що головним завданням вищої медичної освіти стає підготовка майбутніх компетентних фахівців, здатних до творчої самостійної роботи, що вимагає спроможності поповнювати накопичені знання відповідно до поступальних досягнень медичної науки, удосконалювати особистісні та моральні якості, комунікативні навички. Продемонстрований власний досвід функціонування студентського наукового товариства з анестезіології та інтенсивної терапії як суттєвого елемента університетської освіти, який є методом індивідуального супроводу учнів, що дозволяє виявляти найбільш талановитих з них з цілеспрямованим залученням до науково-дослідної роботи. Наведені можливі напрямки трансформації роботи студентського наукового товариства в умовах пандемії COVID-19.

The article outlines the main features of transformation of higher education depending on today’s requirements. It has been proven that the main task of higher medical education is the training of future competent specialists capable of creative independent work, which requires the ability to replenish accumulated knowledge in accordance with progressive achievements of medical science, to improve personal and moral qualities, and communication skills. We have demonstrated own experience on the functioning of the scientific student society in anesthesiology and intensive care as an essential element of university education, which serves as a method of individual support of students that allows identifying the most talented of them with purposeful involvement in scientific and research work. Possible directions of transformation of the work of the student scientific society in the conditions of the COVID-19 pandemic are presented.


Ключові слова

вища медична освіта; студентське наукове товариство; пандемія COVID-19; анестезіологія; інтенсивна терапія

higher medical education; student scientific society; COVID-19 pandemic; anesthesiology; intensive care


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Слєпцова С.С., Гуляєва Н.Д., Петрова Л.И., Д’ячковська П.С., Семенова В.К. Роль студентського наукового гуртка у професійному становленні випускників медиків. Сучасні проблеми науки та освіти. 2020. № 3. С. 78-85.
  2. Діяльність наукових гуртков в університетах України. kursoviks.com.ua/deyatelnost-nauchnyh-kruzhkov-v-universitetach-ukrainy.
  3. Фадулаєв Ю.М., Орлова Н.В., Камінер Л.Д., Чупракова А.Ю., Савіна Д.В., Ломайчиков В.В., Пинчук Т.В. Роль студентського наукового гуртка у структурі вищої медичної освіти. Медична освіта та професійний розвиток. 2020. № 2. С. 26-39.
  4. Коробкова М.О. Значення студентського наукового гуртка в формуванні у студентів світоглядного, загально-людського, медичних рівнів. Матеріали XVIII наук. конф. студентів та молодих вчених «Новини і перспективи медичної науки». Дніпро, 2018. С. 32. 
  5. Anti A., Sia C., Ashokka B. Continuing medical education during a pandemic: an academic institution’s experience. Postgraduate Medical Journal. 2020. Vol. 96. P. 384-386.
  6. Morgan H. Best practices for implementing remote learning during a pandemic, the clearing house. Journal of Education Strategies, Issues and Ideas. 2020. Vol. 93(3). P. 135-141. doi: 10.1080/00098655.2020.1751480.
  7. Hall A.K., Nousiainen M.T., Campisi P., Dagnone J.D., Frank J.R., Kroeker K.I., et al. Training disrupted: practical tips for supporting competence-based medical education during the COVID-19 pandemic. Medical Teacher. 2020. Vol. 42(7). P. 756-761. doi: 10.1080/0142159X.2020.1766669.
  8. Rajab M.H., Gazal A.M., Alkattan K. Challenges to online medical education during the COVID-19 pandemic. Cureus. 2020. Vol. 12(7). P. e8966. doi: 10.7759/ cureus. 8960.
  9. Singh K., Srivastav S., Bhardwaj A. Medical education during the COVID-19 pandemic: a single institution experience. Indian Pediatr. 2020. Vol. 57. P. 678-679. doi: 10.1007/s13312-020-1899-2.

Повернутися до номеру