Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 3, №3, 2022

Повернутися до номеру

Об’єднані заради миру на стоматологічному фронті

Автори: Ошурко А.П. (1), Сухляк В.В. (2), Лисиця Д.Л. (3), Дундюк-Березіна С.І. (3)
(1) — ГО «Асоціація стоматологів Рівненської області», м. Рівне, Україна
(2) — КП «Рівненська обласна стоматологічна поліклініка» РОР, м. Рівне, Україна
(3) — КЗВО «Рівненська медична академія», м. Рівне, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У даній роботі висвітлюється роль організації безперервного професійного розвитку в умовах воєнного стану, засадами якого стали збереження й відбудова зруйнованого здоров’я і людського життя в цілому. Намагання добрати необхідний арсенал методів діагностики і належних протоколів реабілітації з першочерговим урахуванням об’єктивної оцінки функціональних розладів, до того ж в обставинах воєнного часу, і відповідним чином коригувати можливості такого лікування стало поштовхом до об’єднання заради миру й добра. Самоорганізація колегіальних, інформаційно-консультативних майданчиків з використанням інструментів доступних соціальних мереж, які згуртували у «відкриті» й «закриті» спільноти людей з різних куточків України і за її межами, для обговорення функціонуючих закладів і наявності потрібних фахівців стала основою прогресуючих механізмів безперервного професійного розвитку й підтвердила свою дієвість у воєнний час щодо надання медичної допомоги для пацієнта і організаційної — для практикуючого лікаря або організатора таких послуг. Також описано результати об’єднуючого телемосту Київ — Рівне з висвітленням професійних, організаційно-правових викликів, що постали перед лікарями-стоматологами, і шляхів їх стрімкої переорієнтації, рішучих професійних дій при прийнятті рішень, поновлення або цілеспрямованого набуття нових знань. Метою даної роботи є виокремлення ролі безперервного професійного розвитку в збереженні повноти і якості стоматологічних послуг в умовах воєнного стану.

This paper highlights the role of organizing continuous professional development under martial law the foundations of which are the preservation and restoration of ruined health and human life in general. Attempts to find the necessary arsenal of diagnostic methods and appropriate rehabilitation protocols, taking into account the objective assessment of functional disorders, especially in the circumstances of wartime, and accordingly adjusting the possibilities of such treatment, became an impetus for the unification for the sake of peace and goodness. Self-organization of collegial, information and advisory platforms using the tools of available social networks, which were united in “open” and “closed” for discussion by thy communities from different parts of Ukraine and abroad regarding functioning institutions and the availability of the necessary specialists, became the basis of progressive mechanisms of сontinuous professional development and confirmed their effectiveness in wartime in providing medical care for the patient and organizational — for the practitioner or organizer of such services. It also describes the results of the unifying Kyiv-Rivne TV bridge with coverage of professional, organizational and legal challenges faced by dentists and ways of their rapid reorientation, decisive professional actions in decision-making, updating or acquiring new purposeful knowledge. The aim of this paper is to highlight the role of continuous professional development in maintaining the completeness and quality of dental services under martial law.


Ключові слова

безперервний професійний розвиток; історія стоматології; актуальні конференції; воєнний стан

continuous professional development; history of dentistry; recent conferences; martial law.


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Вороненко Ю.В., Мазур І.П. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік. Кропивницький: Поліум, 2019. С. 176.
2. Бабенко В.І., Старченко І.І., Филенко Б.М., Ройко Н.В., Ніколенко Д.Є. Особливості викладання патоморфології в умовах воєнного часу. Вісник проблем біології і медицини. 2022. 1(164). 293-300. DOI:10.29254/2077-4214-2022-2-1-164-293-300.
3. Омелян С.М., Чижма Д.М. Психологічні особливості стресостійкості особистості в екстремальних умовах. Перспективи розвитку сучасної психології. 2022. 10. 38-42.
4. Мазур І.П., Павленко О.В., Скрипник І.Л. Стоматологія України: Історичні нариси. Харків: СИМ, 2017. С. 192. 
5. Філенко Б.М., Ройко Н.В., Старченко І.І., Проскурня С.А., Прилуцький О.К. Порівняльний аналіз успішності студентів під час дистанційного навчання і традиційної форми освіти. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2020. 3(71). 245-248. 
6. Сидоренко А. Г., Луценко Р. В., Чечотіна С. Ю., Луценко О.А., Капустнік Ю.О. Формування позитивної мотивації до навчання у здобувачів освіти під час дистанційного навчання. Зб. наук. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Психологопедагогічні кординати розвитку особистості»;  3–4 червня 2021 р., Полтава. 2021. 195-198.

Повернутися до номеру