Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №6, 2022

Повернутися до номеру

Психологічна ресурсність суб’єктів післядипломного навчання за фахом «анестезіологія та інтенсивна терапія»

Автори: Єхалов В.В., Кравець О.В., Пилипенко О.В., Пилипенко А.Г., Попов М.Д.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Медична освіта

Версія для друку


Резюме

Було проаналізовано понад 150 анонімних анкет лікарів-інтернів та слухачів курсів підвищення лікарської кваліфікації (КПК) за фахом «анестезіологія та інтенсивна терапія» з метою визначення психологічної ресурсності особистості суб’єктів післядипломного навчання. Респонденти показали загальний середній рівень психологічної ресурсності особистості, але показники майже досягали його верхньої межі. Показник «віра в добро» у лікарів-інтернів займав найнижчу позицію, а у слухачів КПК подалі зменшувався. Під час самостійної лікарської діяльності дещо підвищується рівень показників «відповідальність», «самореалізація в професії» та «допомога іншим». Дослідження психологічної ресурсності лікарів-анестезіологів як інтегральної характеристики особистості та широкого кола її психологічних детермінант є актуальним напрямком сучасної медичної психології, що має стати підґрунтям для створення практичних програм психологічного супроводу професійного навчання та професійної лікарської діяльності.

More than 150 anonymous questionnaires of interns and postgraduate students of advanced medical training courses in the “Anesthesiology and intensive care” specialty were analyzed to determine the psychological resource capacity of the personality of subjects of postgraduate education. Respondents showed a general average level of psychological resource capacity of the personality, but the characteristics almost reached its upper limit. The indicator of “believing in goodness” among interns was on the lowest position, and among postgraduate students, it continued to decrease. In the process of independent medical activity, the level of “responsibility”, “professional self-realization” and “helping others” somewhat increases. The study of the psychological resource capacity of anaesthesiologists as an integral characteristic of the personality and a wide range of psychological determinants is an important area of modern medical psycho­logy, which should become a basis for creating practical programs for the psychological support of professional training and professio­nal medical practice.


Ключові слова

післядипломна освіта; інтерни; слухачі; психологічна ресурсність

postgraduate education; interns; students; psychological resource capacity


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Yekhalov V.V., Gorbuntsov V.V. Psychological features of a modern intern dinamic observation. Bioenergetics in Medicine and Biology. Dubai. 2021. V. 1(6). P. 1-20. DOI: 10.26886/2523-6938.1(6)2021.1. 
 2. Ekhalov V.V., Kravets O.V., Stus V.P., Barannik S.I. et al. Socio-psychological image of the modern intern (educational and social research). Урологія. 2021. Т. 25. № 1. Р. 71-80. DOI: 10.26641/2307-5279.25.1.2021.23140.
 3. Стусь В.П., Єхалов В.В., Бараннік С.І., Романюта І.А. та ін. Проблеми мовного спілкування у вищій медичній освіті. Урологія. 2020. Т. 24. № 1. С. 63-67. DOI: 10.26641/2307-5279.24.1.2020.199502.
 4. Денисова Я. Самотність як психічний феномен і ресурс розвитку особистості. Психологічні ресурси особистості: соціально-психологічний зміст. Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. С. 41-46.
 5. Yekhalov V.V., Kravets O.V., Stus V.P., Stanin D.M., Krishtafor D.A. et al. Emotional burnout syndrome in primary specialization doctors. Урологія. 2021. Т. 25. № 2. С. 148-152. DOI: 10.26641/2307-5279.25.2.2021.238243.
 6. Иваницкий А.В. Психологическая помощь личности в сложных жизненных ситуациях. Вестник КГУ. 2017. № 1. С. 97-100.
 7. Калашникова С.А. Личностные ресурсы как интегральная характеристика личности. Молодой ученый. 2011. Т. 2. № 8(31). С. 84-87. URL: https://moluch.ru/archive/31/3534/ (дата обращения: 13.02.2022).
 8. Леонтьев Д.А. Развитие личности в затрудненных условиях. Культурно-историческая психология. 2014. Т. 10. № 3. С. 97-106.
 9. Рудай А.С. Взаємозв’язок психологічної ресурсності особистості з перфекціонізмом майбутніх правооохоронців. Право і безпека. 2016. № 4(63). С. 148-152. URL: https://pb.univd.edu.ua/http://dspace.univd.edu.ua/ xmlui/handle/123456789/1680.
 10. Штепа О.С. Психологічна ресурсність як індикатор «особистісного вкладу». Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Т. 1. № 1. С. 233-240.
 11. Захарченко В. Психологічні ресурси як характеристика особистості. Психологічні ресурси особистості: соціально-психологічний зміст. Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. С. 54-57.
 12. Усенко Л.В., Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Площенко Ю.А., Кравец О.В., Сединкин В.А. и др. Возрастные особенности когнитивных функций врачей-анестезиологов Днепровского региона. Медицина неотложных состояний. 2018. № 6(93). С. 93-98. DOI: 10.22141/2224-0586.6.93.2018.147650.
 13. Куликов Л.В. Субъективное благополучне личности. Ананьевские чтения — 97. СПб., 1997. С. 162-164.
 14. Штепа О. Тренди ресурсного дискурсу особистісного самоздійснення. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: зб. наук. праць. Миколаїв: МНУ імені B.О. Сухомлинського, 2017. № 2(18). С. 210-216.
 15. Штепа О.С. Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. № 39. С. 380-399. DOI: 10.32626/2227-6246.2018-39.380-399.
 16. Єхалов В.В., Кравець О.В., Бараннік С.І., Пилипенко О.В. та ін. Феномен прокрастинації на етапах вищої медичної освіти. Новини медицини та фармації. 2021. № 15, 16(775, 777). С. 16-17.
 17. Єхалов В.В., Кравець О.В., Бараннік С.І., Пилипенко О.В. та ін. Мотивація успіху або невдачі у лікарів-інтернів за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Новини медицини та фармації. 2022. № 1(778). С. 16-17.
 18. Єхалов В.В., Пилипенко О.В. Прокрастинація у здобувачів вищої медичної освіти. Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (3–4 грудня). Дніпро: СПД «Охотнік», 2021. С. 118-120.
 19. Yechalov V.V., Kravets O.V., Sedinkin V.A. Empatychni zdibnosti likariv-interniv riznoho profiliu [Empathicabilities of internship doctors of various profiles]. International Journal of Education and Science. 2021. № 4(2). С. 72-76. https://doi.org/10.26697/ijes.2021.2.8.
 20. Yekhalov V.V., Kravets O.V., Krishtafor D.A. Socio-psychological portrait of a modern medical internin a ten-year dynamics. Медицина невідкладних станів. 2021. Т. 17. № 3. С. 47-50. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0586.17.3.2021.234805.
 21. Штепа О.С. Етичні погляди осіб з різним рівнем психологічної ресурсності. Актуальні проблеми особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня). Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 66-69.
 22. Штепа О. Психологічна ресурсність як предиктор етичних поглядів особистості. Проблеми сучасної психології. 2018. № 42. С. 2132-250. DOI: 10.32626/2227-6246.2018-42.232-250.

Повернутися до номеру