Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №1, 2022

Повернутися до номеру

Дистанційне навчання у підготовці до ліцензійного іспиту «Крок 3» за модулем «Невідкладні стани»: за та проти

Автори: Єхалов В.В., Кравець О.В., Седінкін В.А., Романюта І.А., Кріштафор Д.А., Павлиш О.С.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Медична освіта

Версія для друку


Резюме

У 2020–2021 роках в умовах пандемії COVID-19 система післядипломної медичної освіти пі­шла на вимушені заходи щодо збереження життя та здоров’я суб’єктів навчання та викладацького складу у вигляді тимчасового переходу на дистанційну освіту. Під час проходження лікарями-інтернами різних спеціальностей модуля «Невідкладні стани» було проведено анонімне тестування 342 молодих колег із подальшими певними висновками. Дистанційний андрагогічний процес є прийнятним і корисним лише як складова дуальної форми вищої медичної освіти. Віддалена форма навчання у великих аудиторіях має багато недоліків, тому заняття доцільно вести у малих групах. Такий вид навчання потребує ретельного вивчення, оптимізації й адаптації до сучасних умов.

In 2020–2021, in the context of the COVID-19 pandemic, the postgraduate medical education system went to forced measures to preserve the life and health of students and teaching staff in the form of a temporary transition to distance learning. Du­ring the training on the “Emergencies” module by interns of va­rious specialties, we conducted an anonymous testing of 342 young colleagues with subsequent certain conclusions. A remote andragogical process is acceptable and useful only as a component of the dual form of higher medical education. The remote form of trai­ning in large classrooms has many disadvantages, so it is advisable to conduct classes in small groups. This type of training requires careful study, optimization and adaptation to modern conditions.


Ключові слова

післядипломна освіта; лікарі-інтерни; інтерактивне навчання; дистанційне навчання

postgraduate education; intern doctors; interactive learning; distance learning


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Бєлка К.Ю., Кучин Ю.Л., Мельник І.В. Дистанційне навчання та оцінювання лікарів-інтернів за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія» в умовах пандемії COVID-2019. Медицина невідкладних станів. 2020. № 4. C. 33-39. doi: 10.25284/2519-2078.4(93).2020.220662.
 2. Hodges C., Moore S., Lockee B., Trust T., Bond A. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. March 27, 2020. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-differencebetween-emergency-remote-teaching-and-online-learning.
 3. Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання в Україні. Харків: КП «Міська друкарня», 2020. C. 7-29.
 4. Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Сединкин В.А., Кравец О.В., Площенко Ю.А. Некоторые возможности дистанционного обучения врачей-интернов на цикле «Неотложные состояния». Медицина неотложных состояний. 2017. № 5(84). С. 105-109. doi: 10.22141/2224-0586.5.84.2017.109368.
 5. Дубоссарська Ю.О. Досвід дистанційного навчання з акушерства і гінекології у період карантину. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (26–27 червня 2020 р., м. Дніпро). Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 316-317.
 6. Агранович Н.В., Ходжаян А.Б. Возможность и эффективность дистанционного обучения в медицине. Фундаментальные исследования. 2012. № 3(3). С. 545-547. http://www.fundamental-research. ru/ru/article/view? id=29752
 7. Кузнецова О.В. Дистанционное обучение: за и против. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 8. Ч. 2. С. 362-364. https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7101
 8. Журавльова Л.В., Лахно О.В., Цівенко О.І. Методи дистанційного навчання при викладанні дисципліни «Внутрішні хвороби» у лікарів-інтернів. Сучасний стан та перспективи підготовки лікарів-інтернів у Харківському національному медичному університеті: збірник наукових праць. Харків: ХНМУ, 2020. С. 42-44. http://repo.knmu.edu.ua/ handle/123456789/26606
 9. Мінько Л.Ю. Дистанційне навчання у післядипломній освіті лікарів-інтернів. Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 2017. Т. 17. № 2(58). С. 299-302.
 10. Barannik S.I., Yechalov V.V., Barannik К.S., Lyachenko P.V. Evolutionary Aspects of «Click Hole» in Medicine Students and and their Integration in Higher Education. Collection of conference II International Scientific-Practical Conference «Modern View of Science and Practice» (08.06.2019, London, Great Britain). London, Great Britain, 2019. P. 38-45.
 11. Barannyk S., Ekhalov V., Trofimov M. Dèveloppement Évolutionnaire de la «Clip thinking» Chez les Étudiants Mèdicaux et Leur Intègration Dans L`enseignement Mèdical Supèrieur. Theory, Science and Practice. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference (2020, October 05-08). Tokyo, Japan, 2020. Р. 234-238. doi: 10.46299/ISG.2020.II.III.
 12. Єхалов В.В., Кущ К.О., Хоботова Н.В. Інтерактивні форми надання лекційного матеріалу в післядипломній медичній освіті. Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2017. № 17(17). С. 40-42.
 13. Yekhalov V.V., Sedinkin V.A. Present Day Deviations of Thinking of the Internship Doctors. International Journal of Science Annals. 2020. V. 3. № 1. P. 57-59. doi: 10.26697/ijsa.
 14. Melnyk Y.B., Yekhalov V.V., Sedinkin V.A. The Role and Influence of «Clip Thinking» on the Educational Process in Medical Education. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences. 2020. V. 11. № 1. Р. 61-64. doi: 10.30476/IJVLMS.2020.85375.1019.
 15. Ехалов В.В., Гайдук О.И., Хоботова Н.В., Егоров С.В., Зозуля О.А. Некоторые психологические особенности врачей-интернов разных специальностей при обучении на цикле «Неотложные состояния». Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2016. № 14(14). С. 51-53.
 16. Коваль Б.Ф., Пойда С.А. Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. № 8. Ч. 2. С. 40-47. https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/10867
 17. Фефер Е.І. Оцінка рівня знань при використанні дистанційних технологій навчання в стоматології. Медична інформатика та інженерія. 2009. № 3. С. 66-70. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2009_3_11
 18. Лимаренко М.П., Пшеничная Е.В., Бордюгова Е.В. и др. Инновационные формы обучения врачей-интернов на кафедре педиатрии и неонатологии ФИПО. Смоленский медицинский альманах. 2016. № 2. С. 179-182.
 19. Ждан В.М., Бабаніна М.Ю., Ткаченко М.В., Волченко Г.В. та ін. Впровадження дистанційної освіти на кафедрі сімейної медицини і терапії. Медична освіта. 2017. № 1. С. 19-22.
 20. Олійник Ю., Лопіна Н., Нестеренко В. Особливості впровадження технологій дистанційного навчання в медичних закладах вищої освіти. Екстрене дистанційне навчання в Україні / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків: КП «Міська друкарня», 2020. С. 272-280.
 21. Єхалов В.В., Станін Д.М., Седінкін В.А., Хоботова Н.В. Оптимізація роботи молодого викладача в процесі підготовки лікарів-інтернів за різними фахами. Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2016. № 13(13). С. 76-78.
 22. Єхалов В.В., Єгоров С.В., Кущ Е.А., Кильчевская Е.В., Барков Г.С. Оптимизация работы начинающих ассистентов в процессе подготовки врачей-интернов разных специальностей. Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності». Дніпропетровськ: Salutem, 2016. С. 17-21.
 23. Ekhalov V.V., Kravets O.V., Samoilenko A.V., Romanyuta I.A. Distance Learning on the Cycle «Emergency Conditions» as Seen by the Intern Doctors of the Medical Profile and Dentists. Український журнал медицини, біології та спорту. 2021. Т. 6. № 2. Р. 221-226. https://doi.org/10.26693/jmbs06.02.221
 24. Yekhalov V.V., Kravets O.V., Krishtafor D.A., Romaniuta I.A. Problems of Distance Learning of Dental Internsatthe «EmergencyMedicine» Course. Матеріали Британо-Українського симпозіуму (БУС-13) «Актуальні питання та інноваційні технології в анестезіології та інтенсивній терапії». Київ, 21–24 квітня, 2021. C. 11-12.
 25. Ехалов В.В., Кравец О.В., Криштафор Д.А. Перспективы и недостатки дистанционного обучения врачей-интернов на цикле «Неотложные состояния». Новини медицини та фармації. 2021. № 1. С. 16-17.
 26. Єхалов В.В., Кравець О.В., Бараннік С.І., Пилипенко О.В., Сидоренко А.А. Феномен прокрастинації на етапах вищої медичної освіти. Новини медицини та фармації. 2021. № 15, 16 (775, 777). С. 16-17.
 27. Ехалов В.В., Самойленко А.В., Романюта И.А., Баранник С.И., Мизякина Е.В. Проблема культуры речи в современном высшем медицинском образовании. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Т. 5. № 3(25). С. 392-397. https://doi.org/10.26693/jmbs05.03.392
 28. Стусь В.П., Єхалов В.В., Бараннік С.І., Моісеєнко М.М., Романюта І.А. Проблеми мовного спілкування у вищій медичній освіті. Урологія. 2020. Т. 24. № 1. С. 63-67. doi: 10.26641/2307-5279.24.1.2020.199502

Повернутися до номеру