Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology Том 17, №4, 2021

Back to issue

Blood concentrations of endothelin, interleukins 6 and 10 in men with diabetes mellitus

Authors: Лучицький Є.В., Лучицький В.Є., Зубкова Г.А., Рибальченко В.М., Складанна І.І.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Патологічна активація цитокінів є однією з ключових ланок у патогенезі цукрового діабету і розвитку його ускладнень, зокрема, з боку серцево-судинної системи. На думку переважної більшості дослідників, дисбаланс про- і протизапальних цитокінів у хворих на цукровий діабет (ЦД) є вагомим фактором ризику смерті від серцево-судинних захворювань. Мета дослідження: визначення концентрації маркерів неспецифічної запальної реакції (інтерлейкін (ІЛ) -6, ІЛ-10) у крові в чоловіків із цукровим діабетом і їх асоціації з рівнями глікованого гемоглобіну й індексом маси тіла. Матеріали та методи. Обстежено 46 чоловіків, хворих на ЦД 2-го типу, і 28 чоловіків, хворих на ЦД 1-го типу. За результатами дисперсійного аналізу групи контролю, ЦД 2-го типу і ЦД 1-го мали вірогідні відмінності за низкою показників. Результати. Проведений кореляційний аналіз отриманих показників концентрації інтерлейкінів засвідчив, що в чоловіків, хворих на ЦД 2-го типу, віком до 50 років показники концентрації ІЛ-6 вірогідно позитивно корелювали з показниками концентрації ІЛ-10 у крові (коефіцієнт кореляції Спірмена 0,562; р < 0,031) і негативно — з тривалістю ЦД (коефіцієнт кореляції Спірмена –0,508; р < 0,031). У групі пацієнтів із ЦД 2-го типу віком 50 років і старших відмічалася позитивна кореляція показників концентрації ІЛ-6 у крові з показниками концентрації ІЛ-10 у крові (коефіцієнт кореляції Спірмена 0,509; р < 0,031), показників концентрацї ІЛ-10 у крові — з рівнями HbA1c (показниками концентрації ІЛ-10 у крові (коефіцієнт кореляції Спірмена 0,391; р < 0,04) і показниками тривалості ЦД (коефіцієнт кореляції Спірмена 0,551; р < 0,005). У групі пацієнтів із ЦД 1-го типу спостерігалася позитивна кореляція показників концентрації ІЛ-6 у крові з показниками концентрації ІЛ-10 у крові (коефіцієнт кореляції Спірмена 0,707; р < 0,001) і позитивна кореляція показників концентрації ІЛ-10 з показниками тривалості ЦД (коефіцієнт кореляції Спірмена 0,379; р < 0,039). Висновки. Середні рівні ІЛ-6 були вірогідно підвищені в чоловіків, хворих на ЦД 2-го типу, віком 50 років і старших. Середні рівні ІЛ-10 були вірогідно підвищені в чоловіків, хворих на ЦД 2-го типу, незалежно від віку пацієнтів. Встановлена вірогідна позитивна кореляція між показниками ІЛ-6 і ІЛ-10 в обстежених пацієнтів із ЦД 2-го типу незалежно від віку і в пацієнтів із ЦД 1-го типу.

Background. Pathological activation of cytokines is one of the key links in the pathogenesis of diabetes mellitus (DM) and the development of its complications, in particular from the cardiovascular system. According to the vast majority of researchers, the imbalance of pro- and anti-inflammatory cytokines in patients with diabetes mellitus is a significant risk factor for mortality from cardiovascular disease. The purpose of the study was to determine the concentration of markers of a nonspecific inflammatory response (interleukin (IL) 6 and IL-10) in the blood of men with DM and their association with glycated hemoglobin levels and body mass index. Materials and methods. There were examined 46 men with type 2 DM and 28 men with type 1 DM. According to the results of the analysis of variance of the control group, type 2 DM and type 1 DM had significant differences in some indicators. Results. The correlation analysis of the obtained indicators of interleukin concentration showed that in men with type 2 DM under the age of 50 years, the indicators of IL-6 concentration significantly positively correlated with indicators of IL-10 concentration in blood (Spearman’s correlation coefficient 0.562, p < 0.031) and negatively with the duration of diabetes mellitus (Spearman’s correlation coefficient –0.508, p < 0.031). In the group of patients with type 2 DM aged 50 years and older, there was a positive correlation between the blood concentration of IL-6 with the blood concentration of IL-10 (Spearman’s correlation coefficient 0.509, p < 0.031), the blood concentration of IL-10 with glycated hemoglobin levels (Spearman’s correlation coefficient 0.391, p < 0.04) and the duration of diabetes mellitus (Spearman’s correlation coefficient 0.551, p < 0.005). In the group of patients with type 1 DM, there was a positive correlation of IL-6 in the blood with indicators of the blood concentration of IL-10 (Spearman’s correlation coefficient 0.707, p < 0.001) and a positive correlation between the concentration of IL-10 with the duration of DM (Spearman’s correlation coefficient 0.379, p < 0.039). Conclusions. Mean levels of IL-6 were significantly elevated in men with type 2 diabetes aged 50 years and older. Mean IL-10 levels were significantly elevated in men with type 2 diabetes regardless of the age of the patients. A significant positive correlation was found between the indicators of IL-6 and IL-10 in the examined patients with type 2 diabetes regardless of age also in patients with type 1 diabetes mellitus.


Keywords

інтерлейкін-10; інтерлейкін-6; ендотелін; цукровий діабет; чоловіки

interleukin 10; interleukin 6; endothelin; diabetes mellitus


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Hameed I., Masoodi S.R., Mir S.A., Nabi M., Ghazanfar K., Ganai B.A. Type 2 diabetes mellitus: From a metabolic disorder to an inflammatory condition. World J. Diabetes. 2015 May 15. 6(4). 598-612. doi: 10.4239/wjd.v6.i4.598.
 2. Горшков И.П., Золоедов В.И. Роль адипокинов в патегенезе сахарного диабета 2 типа и метаболического синдрома (обзор). Вестник новых медицинских технологий. 2010. XVII (1). 132-4.
 3. Зак К.П., Тронько Н.Д., Попова В.В. Бутенко А.К. Сахарный диабет. Иммунитет Цитокины. Kиев: Книга-плюс, 2015. 485.
 4. Журавльова Л.В., Сокольникова Н.В. Взаємодія адипокінів і прозапальних інтерлейкінів у хврих на цукровий діабет 2-го типу. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2012. 5(45). 13-7.
 5. Gerber Y., Tanne D., Medalie J.H., Goldbourt U. Serum uric acid and long-term mortality from stroke, coronary heart disease and all causes. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2006 Apr. 13(2). 193-8. doi: 10.1097/01.hjr.0000192745.26973.00.
 6. Gozhenko A.I., Kuznetsova A.S., Kuznetsova Ye.S., Byts’ T.N., Susla A.B. Endothelial dysfunction in the pathogenesis of complications of diabetes mellitus. Message 1. Endothelial dysfunction: etiology, pathogenesis, and diagnostic methods. Endocrynologia. 2017. 22(2). 171-81. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ enkrl_2017_22_2_12. 
 7. Peng Z., Sun Y., Lv X., Zhang H., Liu C., Dai S. Interleukin-6 Levels in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2016 Feb 5. 11(2). e0148531. doi: 10.1371/journal.pone.0148531.
 8. Dutheil F., Gordon B.A., Naughton G., Crendal E., Courteix D., Chaplais E. et al. Cardiovascular risk of adipokines: a review. J. Int. Med. Res. 2018 Jun. 46(6). 2082-95. doi: 10.1177/0300060517706578.
 9. Maggio M., Lauretani F., Ceda G.P., Bandinelli S., Basaria S., Ble A. et al. Association between hormones and metabolic syndrome in older Italian men. J. Am. Geriatr. Soc. 2006 Dec. 54(12). 1832-8. doi: 10.1111/j.1532-5415.2006.00963.x.
 10. Marques-Vidal P., Bastardot F., von Känel R., Paccaud F., Preisig M., Waeber G., Vollenweider P. Association between circulating cytokine levels, diabetes and insulin resistance in a population-based sample (CoLaus study). Clin. Endocrinol. (Oxf.). 2013 Feb. 78(2). 232-41. doi: 10.1111/j.1365-2265.2012.04384.x.
 11. Festa A., D’Agostino R. Jr, Tracy R.P., Haffner S.M.; Insulin Resistance Atherosclerosis Study. Elevated levels of acute-phase proteins and plasminogen activator inhibitor-1 predict the development of type 2 diabetes: the insulin resistance atherosclerosis study. Diabetes. 2002 Apr. 51(4). 1131-7. doi: 10.2337/diabetes.51.4.1131. 
 12. Top C., Uslu S.A., Onde M.E. The relationship berween body surface area and insulin resistance, serum IL-6 levels in patients with type 2 diabetes. J. Diabetes. 2009 (Suppl. 1). 167-8.
 13. Aroor A.R., McKarns S., Demarco V.G., Jia G., Sowers J.R. Maladaptive immune and inflammatory pathways lead to cardiovascular insulin resistance. Metabolism. 2013 Nov. 62(11). 1543-52. doi: 10.1016/j.metabol.2013.07.001. 
 14. Moore K.W., de Waal Malefyt R., Coffman R.L., O’Garra A. Interleukin-10 and the interleukin-10 receptor. Annu Rev. Immunol. 2001. 19. 683-765. doi: 10.1146/annurev.immunol.19.1.683.
 15. McDade T.W., Tallman P.S., Adair L.S., Borja J., Kuzawa C.W. Comparative insights into the regulation of inflammation: levels and predictors of interleukin 6 and interleukin 10 in young adults in the Philippines. Am. J. Phys. Anthropol. 2011 Nov. 146(3). 373-84. doi: 10.1002/ajpa.21586. 
 16. Цой Л.Г., Залова Т.Б., Сатиева Н.С.., Рысматова Ф.Т., Полупанов А.Г., Сабиров И.С. Ассоциация цитокинов с гемодинамическими и метаболическими факторами у лиц с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2017. 17(7). 76-9. 
 17. Al-Shukaili A., Al-Ghafri S., Al-Marhoobi S., Al-Abri S., Al-Lawati J., Al-Maskari M. Analysis of inflammatory mediators in type 2 diabetes patients. Int. J. Endocrinol. 2013. 2013. 976810. doi: 10.1155/2013/976810.
 18. Choi K.M., Ryu O.H., Lee K.W., Kim H.Y., Seo J.A., Kim S.G. et al. Serum adiponectin, interleukin-10 levels and inflammatory markers in the metabolic syndrome. Diabetes Res. Clin. Pract. 2007 Feb. 75(2). 235-40. doi: 10.1016/j.diabres.2006.06.019.
 19. Hansen D., Dendale P., Beelen M., Jonkers R.A., Mullens A., Corluy L. et al. Plasma adipokine and inflammatory marker concentrations are altered in obese, as opposed to non-obese, type 2 diabetes patients. Eur. J. Appl. Physiol. 2010 Jun. 109(3). 397-404. doi: 10.1007/s00421-010-1362-5. 
 20. Wada J., Makino H. Inflammation and the pathogenesis of diabetic nephropathy. Clin. Sci (Lond.). 2013 Feb. 124(3). 139-52. doi: 10.1042/CS20120198.
 21. Alexandraki K., Piperi C., Kalofoutis C., Singh J., Alaveras A., Kalofoutis A. Inflammatory process in type 2 diabetes: The role of cytokines. Ann. NY Acad. Sci. 2006 Nov. 1084. 89-117. doi: 10.1196/annals.1372.039.
 22. Серик С.А., Ченчик Т.А., Сердобинская-Канивец Э.Н., Бондарь Т.Н. Интерлейкин-10 и про-/противовоспалительный цитокиновый баланс при сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 2 типа. Український терапевтичний журнал. 2012. 3–4. 58-63.
 23. Aroor A.R., McKarns S., Demarko V.G. et al. Maladaptive immune and inflammatory pathways lead to cardiovascular insulin resistance. Metabolism: Clin. Exper. 2013. Vol. 62. P. 143-1552.
 24. van Exel E., Gussekloo J., de Craen A.J., Frölich M., Bootsma-Van Der Wiel A., Westendorp R.G.; Leiden 85 Plus Study. Low production capacity of interleukin-10 associates with the metabolic syndrome and type 2 diabetes: the Leiden 85-Plus Study. Diabetes. 2002 Apr. 51(4). 1088-92. doi: 10.2337/diabetes.51.4.1088. 
 25. Saraiva M., O’Garra A. The regulation of IL-10 production by immune cells. Nat. Rev. Immunol. 2010 Mar. 10(3). 170-81. doi: 10.1038/nri2711.
 26. Randeria S.N., Thomson G.J.A., Nell T.A., Roberts T., Pretorius E. Inflammatory cytokines in type 2 diabetes mellitus as facilitators of hypercoagulation and abnormal clot formation. Cardiovasc. Diabetol. 2019 Jun 4. 18(1). 72. doi: 10.1186/s12933-019-0870-9.
 27. Welsh P., Murray H.M., Ford I., Trompet S., de Craen AJ, Jukema J.W. et al. Circulating interleukin-10 and risk of cardiovascular events: a prospective study in the elderly at risk. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2011 Oct. 31(10). 2338-44. doi: 10.1161/ATVBAHA.111. 231795. 
 28. Botha-Scheepers S., Watt I., Slagboom E., de Craen A.J., Meulenbelt I., Rosendaal F.R. et al. Innate production of tumour necrosis factor alpha and interleukin 10 is associated with radiological progression of knee osteoarthritis. Ann. Rheum. Dis. 2008 Aug. 67(8). 1165-9. doi: 10.1136/ard.2007.084657. 
 29. Rodrigues K.F., Pietrani N.T., Bosco A.A., Campos F.M.F., Sandrim V.C., Gomes K.B. IL-6, TNF-α, and IL-10 levels/polymorphisms and their association with type 2 diabetes mellitus and obesity in Brazilian individuals. Arch. Endocrinol. Metab. 2017. 61(5). https://doi.org/10.1590/2359-3997000000254.

Back to issue