Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 15, №7, 2020

Повернутися до номеру

Модуляція активності β-дефензинового захисту в дітей

Автори: Абатуров О.Є.(1), Крючко Т.О.(2), Кривуша О.Л.(1), Ткаченко О.Я.(2), Бабич В.Л.(1), Мякота К.В.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна
(2) — Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. На сучасному етапі серед дитячого населення набуває глобального характеру недостатність вітаміну D і кальцію, а також підвищення ризику розвитку інфекційних захворювань. Мета роботи: вивчити вплив поєднаного застосування вітаміну D та препаратів кальцію на рівень DEFB4A в ротоглотковому секреті і стан здоров’я дітей раннього віку. Матеріали та методи. Нами було проведено дослідження впливу препарату Кальцикер у дітей раннього віку на рівень DEFB4A в ротоглотковому секреті, статус вітаміну D, рівень кальцію в сироватці крові. Основну групу становили 30 клінічно здорових дітей раннього віку, які протягом 2 місяців отримували препарат Кальцикер 2,5 мл 3 рази на добу. Результати. У дітей раннього віку після курсу застосування препарату Кальцикер спостерігалось вірогідне підвищення рівня кальцію в сироватці крові (t-критерій Стьюдента = 2,01; p = 0,05) та тенденція до підвищення рівня вітаміну D з 32,4 ± 1,9 нг/мл до 37,4 ± 1,7 нг/мл (t-критерій Стьюдента = 1,96; p = 0,0658). Уміст DEFB4A в ротоглотковому секреті у дітей раннього віку вірогідно збільшився з 28,9 ± 2,3 пг/мл до 58,9 ± 4,7 пг/мл (t-критерій Стьюдента = 5,73; p = 0,000001). На основі катамнестичного дослідження (через 6 місяців) встановлено, що у дітей старше одного року вірогідно знизилася кількість гострих респіраторних інфекцій (з 4,5 до 2,3 випадку на рік) та значно зменшився відсоток ускладнень на тлі захворювань дихальної системи. Висновки. Поєднання вітаміну D і кальцію карбонату має високу ефективність у процесі підтримки і відновлення необхідного рівня кальцію у дітей раннього віку і не супроводжується ризиком розвитку гіперкальціємії. Застосування препарату Кальцикер протягом 2 місяців сприяє вірогідному підвищенню концентрації DEFB4A в ротоглотковому секреті і запобіганню розвитку гострих респіраторних інфекцій.

Актуальность. На современном этапе среди детского населения приобретает глобальный характер недостаточность витамина D и кальция, а также повышение риска развития инфекционных заболеваний. Цель работы: изучить влияние сочетанного применения витамина D и препаратов кальция на уровень DEFB4A в ротоглоточном секрете и состояние здоровья детей раннего возраста. Материалы и методы. Нами было проведено исследование влияния препарата Кальцикер у детей раннего возраста на уровень DEFB4A в ротоглоточном секрете, статус витамина D, уровень кальция в сыворотке крови. Основную группу составили 30 клинически здоровых детей раннего возраста, которые в течение 2 месяцев получали препарат Кальцикер 2,5 мл 3 раза в сутки. Результаты. У детей раннего возраста после курса применения препарата Кальцикер наблюдалось достоверное повышение концентрации кальция в сыворотке крови (t-критерий Стьюдента = 2,01; p = 0,05) и тенденция к повышению уровня витамина D с 32,4 ± 1,9 нг/мл до 37,4 ± 1,7 нг/мл
(t-критерий Стьюдента = 1,96; p = 0,0658). Содержание DEFB4A в ротоглоточном секрете у детей раннего возраста достоверно увеличилось с 28,9 ± 2,3 пг/мл до 58,9 ± 4,7 пг/мл
(t-критерий Стьюдента = 5,73; p = 0,000001). На основе катамнестического исследования (через 6 месяцев) установлено, что у детей старше одного года достоверно снизилось количество острых респираторных инфекций (с 4,5 до 2,3 случая в год) и значительно уменьшился процент осложнений на фоне заболеваний дыхательной системы. Выводы. Сочетание витамина D и кальция карбоната имеет высокую эффективность в процессе поддержания и восстановления необходимого уровня кальция у детей раннего возраста и не сопровождается риском развития гиперкальциемии. Применение препарата Кальцикер в течение 2 месяцев способствует достоверному повышению концентрации DEFB4A в ротоглоточном секрете и предупреждению развития острых респираторных инфекций.

Background. At the present stage, vitamin D and calcium deficiency among children becomes global as well as the risk of infectious diseases caused by this pathology. Purpose: to study the effect of the combined use of vitamin D and calcium supplements on the level of DEFB4A in the oropharyngeal secretion and the health of young children. Materials and methods. We conducted a study of the effect of the drug Kalcyker in young children on the level of DEFB4A in the oropharyngeal secretion, the status of vitamin D, the serum level of calcium. The basic group consisted of 30 clinically healthy young children, who received Kalcyker 2.5 ml 3 times a day for 2 months. Results. After a course of Kalcyker, young children experienced a significant increase in the serum concentration of calcium (Student’s t-test = 2.01; p = 0.05) and a tendency to increase the level of vitamin D from 32.4 ± 1.9 ng/ml to 37.4 ± 1.7 ng/ml (Student’s t-test = 1.96; p = 0.0658). The content of DEFB4A in the oropharyngeal secretion in young children significantly increased from 28.9 ± 2.3 pg/ml to 58.9 ± 4.7 pg/ml (Student’s t-test = 5.73; p = 0.000001). Based on the follow-up findings (after 6 months), it was found that in children older than one year the number of acute respiratory infections decreased significantly (from 4.5 to 2.3 cases per year) and the percentage of complications due to respiratory diseases significantly reduced. Conclusions. The combination of vitamin D and calcium carbonate is highly effective in maintaining and restoring the required level of calcium in young children and is not accompanied by a risk of developing hypercalcemia. The two-month use of Kalcyker contributes to a significant increase in the concentration of defensin DEFB4A in the oropharyngeal secretion and prevents the development of acute respiratory infections.


Ключові слова

вітамін D; кальцій; β-дефензини; діти

витамин D; кальций; β-дефензины; дети

vitamin D; calcium; β-defensin; children

Вступ

Нутритивна дотація добових потреб вітаміну D і кальцію є невід’ємною складовою здорового способу життя дорослих та особливо дітей [1, 13, 21, 25, 37]. Недостатність вітаміну D і кальцію серед дитячого населення сьогодні набула глобального характеру, адже спостерігається практично у 60 % людей [4, 6, 17]. Недостатність вітаміну D супроводжується підвищенням ризику розвитку інфекційних захворювань, а відновлення рівня вітаміну D, навпаки, запобігає їх виникненню [15, 24, 38].
Останнім часом продемонстровано, що вітамін D, модулюючи імунну відповідь на вірусну інвазію [28], може запобігати розвитку COVID-19 у дорослих та дітей, у той час як дефіцит вітаміну D пов’язаний з його несприятливим перебігом [12, 35].
Вітамін D бере участь у регуляції функціонування вродженої системи імунітету, у тому числі безпосередньо індукуючи синтез антимікробних пептидів кателіцидину і дефензинів, рівень яких знаходиться в обернено пропорційному зв’язку з ймовірністю розвитку гострих інфекційних захворювань [3, 22, 25]. Молекулярне сімейство дефензинів, ефекторних пептидів вродженої ланки імунітету, організовано трьома субродинами: α-, β- і θ-дефензинами, які беруть участь у ранньому неспецифічному захисті організму від патогенних бактерій, вірусів і грибів [2, 11]. Молекули β-дефензину (DEFB) — це катіонні амфіфільні пептиди (~ 4 кДа) з β-складчастою структурою, які синтезуються епітеліальними клітинами конститутивно або індуцибельно [2, 29, 16, 33].
Представник дефензинової родини β-дефензин 2 (defensin beta 4A — DEFB4A) є індуцибельним антимікробним пептидом, який виробляється епітеліальними клітинами респіраторного, травного, урогенітального трактів людини, мезенхімальними стовбуровими клітинами, альвеолярними макрофагами і моноцитами [18, 23]. Синтез DEFB4A індукується прозапальними цитокінами (IL-1, IL-17), патогенасоційованими патернами інфектів [19]. Окрім противірусної, протибактеріальної і фунгіцидної дії, DEFB4A має імунотропну дію, рекрутуючи нейтрофіли, Т-клітини пам’яті, дендритні й тучні клітини [9, 26, 27]. Рівень продукції дефензину зумовлює резистентність макроорганізму до багатьох бактеріальних, вірусних, грибкових інфекцій як у дітей, так і у дорослих [22, 30, 31, 33, 34, 36].
Необхідно мати на увазі, що дія вітаміну D залежить від забезпеченості організму кальцієм [20]. Однак до сьогодні не проведено досліджень впливу поєднаного призначення вітаміну D та препаратів кальцію на рівень резистентності дитячого організму до інфекційних агентів і активність дефензинової системи.
Мета роботи: вивчити вплив поєднаного застосування вітаміну D та препаратів кальцію на рівень DEFB4A в ротоглотковому секреті і стан здоров’я дітей раннього віку. 

Матеріали та методи 

Нами було проведено дослідження впливу препарату Кальцикер у дітей раннього віку на рівень DEFB4A в ротоглотковому секреті, статус вітаміну D, рівень кальцію в сироватці крові. Основну групу становили 30 клінічно здорових дітей раннього віку, які протягом 2 місяців отримували препарат Кальцикер 2,5 мл 3 рази на добу. Препарат Кальцикер, виробництва «Індоко Ремедіс Лімітед» для «Євро Лайфкер Лтд», Індія/Великобританія, випускається у формі суспензії для прийому всередину, 5 мл суспензії містять 625 мг кальцію карбонату (еквівалентно 250 мг елементарного кальцію) і 125 МО вітаміну D3 (холекальциферолу). Препарат Кальцикер дозволений для застосування дітям з 1 місяця життя. Контрольну групу становили 20 практично здорових дітей раннього віку. Групи не відрізнялися за віком та статтю.
Статистична обробка даних проведена методом варіаційного аналізу.

Результати

На підставі отриманих даних нами встановлено, що прийом препарату Кальцикер у дітей раннього віку не впливає на білірубіновий обмін, не посилює активність гепатоцитолізу, не впливає на функціональну активність нирок, ліпідний статус, а також на рівень калію, натрію і хлору в сироватці крові (табл. 1).
Після двомісячного курсу застосування препарату Кальцикер у дітей раннього віку спостерігалось вірогідне підвищення рівня кальцію в сироватці крові (t-критерій Стьюдента = 2,01; p = 0,05) (табл. 1). 
Разом з тим було встановлено, що через два місяці після прийому препарату Кальцикер у дітей відмічалася лише тенденція до підвищення рівня вітаміну D з 32,4 ± 1,9 нг/мл до 37,4 ± 1,7 нг/мл (t-критерій Стьюдента = 1,96; p = 0,0658). Водночас уміст DEFB4A в ротоглотковому секреті у дітей раннього віку вірогідно збільшився з 28,9 ± 2,3 пг/мл до 58,9 ± 4,7 пг/мл (t-критерій Стьюдента = 5,73; p = 0,000001) (табл. 2).
Цікавим є факт, що збільшення концентрації DEFB4A в ротоглотковому секреті спостерігалося у всіх дітей основної групи, але рівень DEFB4A після курсового застосування препарату Кальцикер чітко корелював із його початковим рівнем (рис. 1).
На основі катамнестичного дослідження (через 6 місяців після закінчення прийому препарату Кальцикер) встановлено, що у дітей старше одного року не лише вірогідно знизилася кількість гострих респіраторних інфекцій (з 4,5 до 2,3 випадку на рік), але й значно зменшився відсоток ускладнень на тлі захворювань дихальної системи.
Важливо зауважити, що в жодної дитини основної групи не було зафіксовано ніяких побічних реакцій на фоні прийому препарату.

Обговорення

З огляду на глобальність проблеми дефіциту вітаміну D і кальцію серед дитячого населення не викликає сумніву необхідність як індивідуальної, так і популяційної медикаментозної корекції вмісту цих мікронутрієнтів в організмі. Стратегія щодо впливу дотаційної терапії вітаміном D і препаратами кальцію на стан кісткової системи дітей широко представлена в науковій літературі [14]. Вітамін D справляє багатогранний вплив на різні органи і системи, у тому числі на імунну систему [10]. Численні клінічні дослідження продемонстрували сильну асоціацію між ступенем дефіциту вітаміну D і підвищеним ризиком розвитку різних інфекційних захворювань, особливо респіраторного тракту [7, 8, 32].
Необхідно відзначити, що насправді невелика кількість наукових робіт демонструє вплив поєднаного застосування вітаміну D та препаратів кальцію на стан здоров’я дитини. Так, Л.В. Квашніна [5] показала, що застосування препарату Кальцикер у дітей 7–10 років сприяє вірогідному підвищенню загального вмісту кальцію в сироватці крові, без ризику розвитку гіперкальціємії. Ми отримали аналогічні результати, які демонструють, що застосування препарату Кальцикер сприяє вірогідному підвищенню рівня кальцію в сироватці крові у дітей раннього віку, без тенденції розвитку гіперкальціємії.
Згідно з даними наших досліджень, на відміну від результатів роботи Л.В. Квашніної [5], застосування препарату Кальцикер протягом 2 місяців не призводить до вірогідного підвищення рівня вітаміну D у сироватці крові. Але його курсовий прийом протягом 2 місяців супроводжується вірогідним підвищенням вмісту DEFB4A в ротоглотковому секреті. Ми вважаємо, що цей ефект пов’язаний з дією вітаміну D на тлі поповнення пулу іонів кальцію в організмі дитини. Підвищення рівня DEFB4A в ротоглотковому секреті, цілком ймовірно, лежить і в основі зниження частоти гострих респіраторних інфекцій, які були зареєстровані нами в процесі катамнестичного спостереження після застосування препарату Кальцикер.
Під час проведеного дослідження Л.В. Квашніна [5] підкреслює як клінічну ефективність, так і безпечність застосування препарату Кальцикер у дітей. Нами також продемонстрований високий профіль безпеки у дітей раннього віку на фоні терапії препаратом Кальцикер. Установлено, що застосування його суспензійної форми протягом 2 місяців не супроводжувалося порушенням обміну білірубіну, ознаками гепатотоксичності, дисбалансом ліпідного або електролітного статусу.

Висновки

Отже, поєднання вітаміну D і кальцію карбонату має високу ефективність у процесі підтримки і відновлення необхідного рівня кальцію у дітей раннього віку і не супроводжується ризиком розвитку гіперкальціємії. Застосування препарату Кальцикер протягом 2 місяців сприяє вірогідному підвищенню концентрації DEFB4A в ротоглотковому секреті й запобіганню розвитку гострих респіраторних інфекцій. Препарат Кальцикер характеризується високим профілем безпеки і може бути рекомендований дітям раннього віку.
Конфлікт інтересів. Автори повідомляють про відсутність конфлікту інтересів при підготовці статті.

Список літератури

 1. Абатуров А.Е., Борисова Т.П., Кривуша Е.Л. Лечение и профилактика недостаточности и дефицита витамина D у детей и подростков. Здоровье ребенка. 2015. № 3(62). С. 73-78.
 2. Абатуров А.Е., Герасименко О.Н., Высочина И.Л., Завгородняя Н.Ю. Дефензины и дефензин-зависимые заболевания. Одесса: Изд-во ВМВ, 2011. 265 с.
 3. Абатуров А.Е., Завгородняя Н.Ю. Витамин-D-зависимая продукция антимикробных пептидов. Здоровье ребенка. 2012. № 1(36). С. 112-144.
 4. Абатуров А.Е., Крючко Т.А., Кривуша Е.Л., Ткаченко О.Я. Нутритивная и медикаментозная коррекция дефицита кальция и витамина D у детей. Здоровье ребенка. 2018. № 7(13). С. 92-101. DOI: 10.22141/2224-0551.13.7.2018.148922.
 5. Квашніна Л.В. Особливості кальцієвого гомеостазу в дітей шкільного віку. Здоровье ребенка. 2018. Т. 13. № 1.
 6. Поворознюк В.В., Балацкая Н.И., Григорьева Н.В. Коррекция дефицита витамина D высокими дозами холекальциферола. Боль. Суставы. Позвоночник. 2016. № 3(23). C. 32-41. doi: 10.22141/2224-1507.3.23.2016.85004.
 7. Bartley J. Vitamin D, innate immunity and upper respiratory tract infection. J. Laryngol. Otol. 2010 May. Vol. 124(5). Р. 465-9. doi: 10.1017/S0022215109992684. Epub 2010 Jan 13. PMID: 20067648.
 8. Bartley J. Vitamin D: emerging roles in infection and immunity. Expert Rev. Anti-Infect. Ther. 2010 Dec. Vol. 8(12). Р. 1359-69. doi: 10.1586/eri.10.102. PMID: 21133662.
 9. Blyth G.A.D., Connors L., Fodor C., Cobo E.R. The Network of Colonic Host Defense Peptides as an Innate Immune Defense Against Enteropathogenic Bacteria. Front. Immunol. 2020 May 20. Vol. 11. Р. 965. doi: 10.3389/fimmu.2020.00965. PMID: 32508838; PMCID: PMC7251035.
 10. Bouillon R., Marcocci C., Carmeliet G., Bikle D., White J.H., Dawson-Hughes B., Lips P., Munns C.F., Lazaretti-Castro M., Giustina A., Bilezikian J. Skeletal and Extraskeletal Actions of Vitamin D: Current Evidence and Outstanding Questions. Endocr. Rev. 2019 Aug 1. Vol. 40(4). Р. 1109-1151. doi: 10.1210/er.2018-00126. PMID: 30321335; PMCID: PMC6626501.
 11. Brice D.C., Diamond G. Antiviral Activities of Human Host Defense Peptides. Curr. Med. Chem. 2020. Vol. 27(9). Р. 1420-1443. doi: 10.2174/0929867326666190805151654. PMID: 31385762.
 12. Carpagnano G.E., Di Lecce V., Quaranta V.N., Zito A., Buonamico E., Capozza E., Palumbo A., Di Gioia G., Valerio V.N., Resta O. Vitamin D deficiency as a predictor of poor prognosis in patients with acute respiratory failure due to COVID-19. J. Endocrinol. Invest. 2020 Aug 9. Р. 1-7. doi: 10.1007/s40618-020-01370-x. Epub ahead of print. PMID: 32772324; PMCID: PMC7415009.
 13. Cediel G., Pacheco-Acosta J., CastiUo-Durdn C. Vitamin D deficiency in pediatric clinical practice. Arch. Argent. Pediatr. 2018 Feb 1. Vol. 116(1). Р. e75-e81. English, Spanish. doi: 10.5546/aap.2018.eng.e75. PMID: 29333826.
 14. Chang S.W., Lee H.C. Vitamin D and health — The missing vitamin in humans. Pediatr. Neonatol. 2019 Jun. Vol. 60(3). Р. 237-244. doi: 10.1016/j.pedneo.2019.04.007. Epub 2019 Apr 17. PMID: 31101452.
 15. Charoenngam N., Holick M.F. Immunologic Effects of Vitamin D on Human Health and Disease. Nutrients. 2020 Jul 15. Vol. 12(7). Р. 2097. doi: 10.3390/nu12072097. PMID: 32679784; PMCID: PMC7400911.
 16. Donnarumma G., Paoletti I., Fusco A., Perfetto B., Buommino E., de Gregorio V., Baroni A. β-Defensins: Work in Progress. Adv. Exp. Med. Biol. 2016. № 901. Р. 59-76. doi: 10.1007/5584_2015_5016. PMID: 26864271.
 17. Elsori D.H., Hammoud M.S. Vitamin D deficiency in mothers, neonates and children. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2018 Jan. № 175. Р. 195-199. doi: 10.1016/j.jsbmb.2017.01.023. Epub 2017 Feb 5. PMID: 28179126.
 18. Esfandiyari R., Halabian R., Behzadi E., Sedighian H., Jafari R., Imani Fooladi A.A. Performance evaluation of antimicrobial peptide ll-37 and hepcidin and β-defensin-2 secreted by mesenchymal stem cells. Heliyon. 2019 Oct 23. Vol. 5(10). Р. e02652. doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02652. PMID: 31687504; PMCID: PMC6820248.
 19. Fan J., Luo Y., Qin Y., Wu C., Han X., Ouyang H., Zhang L., Cai P., Li N. The expression of β-Defensin-2, IL-22, IL-22R1 and IL-10R2 in rat model of Klebsiella pneumonia and their correlation with histological grades. Exp. Lung Res. 2020 May-Jun. Vol. 46(5). Р. 109-116. doi: 10.1080/01902148.2020.1725690.
 20. Heaney R.P. Vitamin D and calcium interactions: functional outcomes. Am. J. Clin. Nutr. 2008 Aug. Vol. 88(2). Р. 541S-544S. doi: 10.1093/ajcn/88.2.541S. PMID: 18689398.
 21. Holick M.F. The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis, treatment and prevention. Rev. Endocr. Metab. Disord. 2017 Jun. Vol. 18(2). Р. 153-165. doi: 10.1007/s11154-017-9424-1. PMID: 28516265.
 22. Holly M.K., Diaz K., Smith J.G. Defensins in Viral Infection and Pathogenesis. Annu. Rev. Virol. 2017 Sep 29. Vol. 4(1). Р. 369-391. doi: 10.1146/annurev-virology-101416-041734. Epub 2017 Jul 17. PMID: 28715972.
 23. Leiva-Juárez M.M., Kolls J.K., Evans S.E. Lung epithelial cells: therapeutically inducible effectors of antimicrobial defense. Mucosal. Immunol. 2018 Jan. Vol. 11(1). Р. 21-34. doi: 10.1038/mi.2017.71. Epub 2017 Aug 16. PMID: 28812547; PMCID: PMC5738267.
 24. Maes K., Serré J., Mathyssen C., Janssens W., Gayan-Ramirez G. Targeting Vitamin D Deficiency to Limit Exacerbations in Respiratory Diseases: Utopia or Strategy With Potential? Calcif. Tissue Int. 2020 Jan. Vol. 106(1). Р. 76-87. doi: 10.1007/s00223-019-00591-4. Epub 2019 Jul 26. PMID: 31350569.
 25. Mailhot G., White J.H. Vitamin D and Immunity in Infants and Children. Nutrients. 2020 Apr 27. Vol. 12(5). Р. 1233. doi: 10.3390/nu12051233. PMID: 32349265; PMCID: PMC7282029.
 26. Meade K.G., O’Farrelly C. β-Defensins: Farming the Microbiome for Homeostasis and Health. Front. Immunol. 2019 Jan 25. № 9. Р. 3072. doi: 10.3389/fimmu.2018.03072. PMID: 30761155; PMCID: PMC6362941.
 27. Otte J.M., Werner I., Brand S., Chromik A.M., Schmitz F., Kleine M., Schmidt W.E. Human beta defensin 2 promotes intestinal wound healing in vitro. J. Cell. Biochem. 2008 Aug 15. Vol. 104(6). Р. 2286-97. doi: 10.1002/jcb.21787. PMID: 18449938.
 28. Panfili F.M., Roversi M., D’Argenio P., Rossi P., Cappa M., Fintini D. Possible role of vitamin D in Covid-19 infection in pediatric population. J. Endocrinol. Invest. 2020 Jun 15. Р. 1-9. doi: 10.1007/s40618-020-01327-0. Epub ahead of print. PMID: 32557271; PMCID: PMC7299247.
 29. Pazgier M., Hoover D.M., Yang D., Lu W., Lubkowski J. Human beta-defensins. Cell. Mol. Life Sci. 2006 Jun. Vol. 63(11). Р. 1294-313. doi: 10.1007/s00018-005-5540-2. PMID: 16710608.
 30. Sharma L., Feng J., Britto C.J., Dela Cruz C.S. Mechanisms of Epithelial Immunity Evasion by Respiratory Bacterial Pathogens. Front. Immunol. 2020 Feb 11. № 11. Р. 91. doi: 10.3389/fimmu.2020.00091. PMID: 32117248; PMCID: PMC7027138.
 31. Van Cleemput J., Poelaert K.C.K., Laval K., Vanderheijden N., Dhaenens M., Daled S., Boyen F., Pasmans F., Nauwynck H.J. An Alphaherpesvirus Exploits Antimicrobial β-Defensins To Initiate Respiratory Tract Infection. J. Virol. 2020 Mar 31. Vol. 94(8). Р. e01676-19. doi: 10.1128/JVI.01676-19. PMID: 31996426; PMCID: PMC7108845.
 32. White J.H. Vitamin D signaling, infectious diseases, and regulation of innate immunity. Infect. Immun. 2008 Sep. Vol. 76(9). Р. 3837-43. doi: 10.1128/IAI.00353-08. Epub 2008 May 27. PMID: 18505808; PMCID: PMC2519414.
 33. Xu D., Lu W. Defensins: A Double-Edged Sword in Host Immunity. Front. Immunol. 2020 May 7. № 11. Р. 764. doi: 10.3389/fimmu.2020.00764. PMID: 32457744; PMCID: PMC7224315.
 34. Yang X., Cheng Y.T., Tan M.F., Zhang H.W., Liu W.Q., Zou G., Zhang L.S., Zhang C.Y., Deng S.M., Yu L., Hu X.Y., Li L., Zhou R. Overexpression of Porcine Beta-Defensin 2 Enhances Resistance to Actinobacillus pleuropneumoniae Infection in Pigs. Infect. Immun. 2015 Jul. Vol. 83(7). Р. 2836-43. doi: 10.1128/IAI.03101-14. Epub 2015 Apr 27. PMID: 25916992; PMCID: PMC4468565.
 35. Zemb P., Bergman P., Camargo C.A. Jr, Cavalier E., Cormier C., Courbebaisse M., Hollis B., Joulia F., Minisola S., Pilz S., Pludowski P., Schmitt F., Zdrenghea M., Souberbielle J.C. Vitamin D deficiency and the COVID-19 pandemic. J. Glob. Antimicrob. Resist. 2020 Sep. № 22. Р. 133-134. doi: 10.1016/j.jgar.2020.05.006. Epub 2020 May 29. PMID: 32474141; PMCID: PMC7256612.
 36. Zhang K., Zhang H., Gao C., Chen R., Li C. Antimicrobial Mechanism of pBD2 against Staphylococcus aureus. Molecules. 2020 Jul 31. Vol. 25(15). Р. 3513. doi: 10.3390/molecules25153513. PMID: 32752087; PMCID: PMC7435708.
 37. Zhang X., Liu Z., Xia L., Gao J., Xu F., Chen H., Du Y., Wang W. Clinical features of vitamin D deficiency in children: A retrospective analysis. J Steroid Biochem. Mol. Biol. 2020 Feb. № 196. Р. 105491. doi: 10.1016/j.jsbmb.2019.105491. Epub 2019 Oct 3. PMID: 31586638.
 38. Zisi D., Challa A., Makis A. The association between vitamin D status and infectious diseases of the respiratory system in infancy and childhood. Hormones (Athens). 2019 Dec. Vol. 18(4). Р. 353-363. doi: 10.1007/s42000-019-00155-z. Epub 2019 Nov 25. PMID: 31768940; PMCID: PMC7092025.

Повернутися до номеру