Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

Optimal ways of occupational (military) medicine development at the present stage of reforming the healthcare sector of Ukraine

Authors: Лобойко О.І.
Поліклініка ДУ «ТМО МВС України по Харківській області», м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Виклики, що постали перед відомчою (військовою) медициною в період ведення неоголошеної війни, потребують сучасного та оперативного вирішення. Потребує змін організаційно-штатна структура медичної служби військових формувань, правоохоронних і розвідувальних органів, органів спецпризначення з правоохоронними функціями України. Оптимальним варіантом розвитку системи медичного забезпечення військових і правоохоронних формувань є його комплексний розвиток з інтеграцією до системи охорони здоров’я цивільного населення на засадах єдиного медичного простору із збереженням організаційної самостійності.

Вызовы, вставшие перед ведомственной (военной) медициной в период ведения необъявленной войны, требуют современного и оперативного решения. Нуждается в изменении организационно-штатная структура медицинской службы военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, органов спецназначения с правоохранительными функциями Украины. Оптимальным вариантом развития системы медицинского обеспечения военных и правоохранительных формирований является его комплексное развитие с интеграцией в систему охраны здоровья гражданского населения на принципах единого медицинского пространства с сохранением организационной самостоятельности.

The challenges facing occupational (military) medicine during the undeclared war period require a modern and prompt solution. The organizational and staffing structure of medical service of the military units, law enforcement and intelligence agencies, special forces with law enforcement functions of Ukraine needs to be changed. The best option for the development of the medical support system for military and law enforcement units is its overall development with integration into the system of the health care of civilians on the principles of an integrated medical space while maintaining organizational independence.


Keywords

відомча (військова) медицина; єдиний медичний простір; структурно-функціональне управління

ведомственная (военная) медицина; единое медицинское пространство; структурно-функциональное управление

occupational (military) medicine; integrated medical space; structural-functional administration


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Державна політика у сфері охорони здоров’я: кол. моногр.: у 2 ч. Передм. та заг. ред. проф. М.М. Білинської, проф. Я.Ф. Радиша. К.: НАДУ, 2013. Ч. 1. 396 с.

2. Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні: навч.-наук. вид. За заг. ред. М.М. Білинської. К.; Львів: НАДУ, 2012. 240 с.

3. Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 208. Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua.

4. Закон України від 30.01.2018 р. «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

5. Концепція програми розвитку системи медичного забезпечення збройних сил України на період до 2020 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2017 № 910 «Про затвердження Порядку медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні оперативно-службових завдань під час подолання наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень».

7. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. С. 19.

8. Пак С.Я. Розвиток державної політики з функціональної та структурної перебудови системи охорони здоров’я на місцевому рівні в Україні. «Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення»: матеріали V наук.-практ. конф. 27 жовтня 2011 р.: тези допов. Луцьк, 2011. С. 68-70.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 «Основні концептуальні напрями реформування системи охорони здоров’я України».

10. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. К.: НІСД, 2012. 256 с.

11. Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві: Закон України: прийнятий 7 липня 2011 року № 3612-VI. [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

12. Проект Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я України на період 2015–2025 рр. [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 352-р «Деякі питання медичного забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та поліцейських, як беруть участь у антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».


Back to issue