Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

The place of oral rehydration solutions in the structure of ERAS protocols (literature review)

Authors: Бігняк П.І., Гомон М.Л., Креньов К.Ю.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Старокостянтинівська районна лікарня, м. Старокостянтинів, Хмельницька область, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті проведено комплексну оцінку використання пероральної регідратаційної терапії в різних галузях медицини, місця пероральних регідратаційних розчинів у структурі протоколів ERAS та їх впливу на корекцію електролітних порушень, оскільки корекція водно-електролітного балансу є обов’язковим компонентом періопераційної інтенсивної терапії хірургічних хворих та входить до європейських протоколів ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). У статті описані основні біологічні механізми підтримки та сталості гомеостазу, основні види його порушень. Водне середовище становить близько 60 % в організмі дорослої людини. Функціями води є участь у формуванні внутрішньоклітинних структур, формуванні просторових конформацій молекул білків (вторинної, третинної), участь у хімічних реакціях гідролізу, гідратації, окиснення, відновлення тощо, транспортна функція та виведення з організму продуктів розпаду. Невід’ємною частиною водного обміну є обмін електролітів, що створює стабільний гомеостаз внутрішнього середовища із здатністю до авторегуляції при значних коливаннях умов зовнішнього середовища, токсичних або вірусно-бактеріальних впливах. Водний та електролітний баланси організму тісно взаємопов’язані. Стійка рівновага осмотичного тиску плазми крові, інтерстиційної та внутрішньоклітинної рідини є однією з головних умов нормальної життєдіяльності клітин. Коротко характеризуючи основні іони, можна вказати на те, що вміст калію в організмі становить близько 160 г. Це основний внутрішньоклітинний катіон, основним депо якого слугує м’язова тканина. Він бере участь у підтримці осмотичного тиску та кислотно-основного стану в клітинах, разом з іоном натрію створює різницю потенціалів по обидва боки клітинних мембран, залучений до біосинтезу білка, глікогену. Також у статті висвітлено використання пероральних регідратаційних розчинів у рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Згідно з рекомендаціями ВООЗ, в усіх випадках при лікуванні зневоднення перевагу необхідно надавати пероральному введенню рідини. Згідно з даними ВООЗ, при використанні пероральної регідратації розчинами із збалансованим складом необхідність у внутрішньовенній терапії зменшується на 33 %. Визначені переваги пероральної регідратаційної терапії.

В статье проведена комплексная оценка использования пероральной регидратационной терапии в различных областях медицины, места пероральных регидратационных растворов в структуре протоколов ERAS и их влияния на коррекцию электролитных нарушений, поскольку коррекция водно-электролитного баланса является обязательным компонентом периоперационной интенсивной терапии хирургических больных и входит в европейские протоколы ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). В статье описаны основные биологические механизмы поддержки и устойчивости гомеостаза, основные виды его нарушений. Водная среда составляет около 60 % в организме взрослого человека. Функциями воды является участие в формировании внутриклеточных структур, формировании пространственных конформаций молекул белков (вторичной, третичной), участие в химических реакциях гидролиза, гидратации, окисления, восстановления и т.п., транспортная функция и выведение из организма продуктов распада. Неотъемлемой частью водного обмена является обмен электролитов, который создает стабильный гомеостаз внутренней среды со способностью к ауторегуляции при значительных колебаниях условий внешней среды, токсичных или вирусно-бактериальных воздействиях. Водный и электролитный балансы организма тесно взаимосвязаны. Устойчивое равновесие осмотического давления плазмы крови, интерстициальной и внутриклеточной жидкости является одним из главных условий нормальной жизнедеятельности клеток. Кратко характеризуя основные ионы, можно указать на то, что содержание калия в организме составляет около 160 г. Это основной внутриклеточный катион, основным депо которого служит мышечная ткань. Он участвует в поддержании осмотического давления и кислотно-основного состояния в клетках, вместе с ионом натрия создает разность потенциалов по обе стороны клеточных мембран, выполняет биосинтез белка, гликогена. Также в статье освещено использование пероральных регидратационных растворов в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно рекомендациям ВОЗ, во всех случаях при лечении обезвоживания предпочтение необходимо отдавать пероральному введению жидкости. Согласно данным ВОЗ, при использовании пероральной регидратации растворами со сбалансированным составом необходимость во внутривенной терапии уменьшается на 33 %. Определены преимущества пероральной регидратационной терапии.

The article provides a comprehensive assessment of the use of oral rehydration therapy in various fields of medicine, the place of oral rehydration solutions in the structure of Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) protocols and their impact on the correction of water-electrolyte disorders, since the correction of water-electrolyte balance is a mandatory component of perioperative intensive care of surgical patients and is included in European ERAS protocols. The article describes the basic biological mechanisms of support and sustainability of homeostasis, the main types of its disorders. The water environment is about 60 % in the body of an adult. The functions of water are to participate in the formation of intracellular structures, to form the spatial conformations of protein molecules (secondary, tertiary), to participate in chemical reactions of hydrolysis, hydration, oxidation, recovery, etc., transport function and excretion of decay products. An integral part of water exchange is the exchange of electrolytes, which creates a stable homeostasis of the internal environment with the ability of autoregulation with significant fluctuations in environmental conditions, toxic or viral-bacterial influences. The water and electrolyte balances of the body are closely interrelated. The stable equilibrium of the osmotic pressure of blood plasma, interstitial and intracellular fluid is one of the main conditions of normal cell life. Briefly characterizing the major ions, it can be pointed out that the potassium content in the body is about 160 g. It is the main intracellular cation, the main depot of which is the muscle tissue. It is involved in maintaining the osmotic pressure and acid-base balance in cells; together with the sodium ion, it creates a potential difference on both sides of the cell membranes involved in biosynthesis of protein, glycogen. The article also discusses the use of oral rehydration solutions in the recommendations of the World Health Organization (WHO). According to the WHO guidelines, oral fluid administration should be always preferred in the treatment of dehydration. According to the WHO data, when using oral rehydration solutions with balanced composition, the need for intravenous therapy is reduced by 33 %. Advantages of oral rehydration therapy are determined.


Keywords

пероральна регідратаційна терапія; водно-електролітний баланс; ERAS

пероральная регидратационная терапия; водно-электролитный баланс; ERAS

oral rehydration therapy; water-electrolyte balance; Enhanced Recovery after Surgery


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Кожина А.Н., Щербинская Е.Н. Ацетонемический синдром у детей: современный взгляд на проблему. Здоровье ребенка. 2009. № 6(21). С. 17-21.

2. Георгиянц М.А., Корсунов В.А. Современная инфузионная терапия критических состояний у детей. Открывают ли новые инфузионные препараты новые терапевтические возможности? Укр. хіміотерапевт. журн. 2008. № 1–2(22). С. 21-25.

3. Горелов А.В., Милютина Л.Н., Усенко Д.В. Лечение острых кишечных инфекций у детей: Руководство для врачей. Москва, 2002. 48 с.

4. Жидков Ю.Б., Колотилов Л.В. Инфузионно-трансфузионная терапия при инфекционных болезнях у детей и взрослых. Москва: МЕДпресс-информ, 2005.

5. Захаренко С.М. Пероральная регидратационная терапия при острых кишечных инфекциях. Журнал инфектологии. 2009. Т. 1. № 2–3. С. 5863.

6. Мазанкова Л.Н., Горбунов С.Г., Павлова Л.А. Совершенствование патогенетической терапии острых кишечных инфекций у детей раннего возраста. Лечение и профилактика. 2013. № 4. С. 54-57.

7. Попутников Д.М., Меленчук Е.В., Висмонт Ф.И. Нарушения водно-электролитного обмена (патофизиологические аспекты): Учебно-методическое пособие. Минск: БГМУ, 2011. С. 37.

8. Руснак І.Т., Тащук В.К., Ібрагімов Е.Ю. Роль води в організмі людини, ризики зневоднення. Молодий учений. 2013. Т. 1. № 1. С. 107-110.

9. Коритнюк Р.С., Давтян Л.Л., Борисенко Т.А. та ін. Роль полііонних розчинів в інфузійній терапії (огляд). Фармацевт. журн. 2012. № 4. С. 37-42.

10. Погорєлов М.В., Бумейстер В.І., Ткач Г.Ф. та ін. Сучасні уявлення про водно-сольовий обмін (огляд літератури та методи власних досліджень). Вісн. пробл. біол. та мед. 2009. № 2. С. 8-14.

11. Черній В.І., Євсеева В.В. Перспективи застосування протоколів ERAS у баріатричній хірургії. Pain, anesthesia & intensivecare. 2018. № 82(1). Р. 29-34.

12. Acute diarrhea in adults and children: a global perspective. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines, 2012.

13. Bellemare S., Hartling L., Wiebe N. et al. Oral rehydration versus intravenous therapy for treating dehydration due to gastroenteritis in children: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMC Med. 2004. Vol. 2. № 11.

14. Fonseca B.K., Holdgate A., Craig J.C. Enteral vs intravenous rehydration therapy for children with gastroenteritis:a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2004. Vol. 158. № 5. P. 483-490.

15. WHO/UNICEF. WHOUNICEF Joint statement on the clinical management of acute diarrhea. — Geneva, Switzerland: World Health Assembly, 2004.

16. World Health Organization, author. Diarrhoea Treatment Guidelines Including new recommendations for the use of ORS and zinc supplementation for ClinicBased Healthcare Workers. 2005.


Back to issue