Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

Opportunities of using rapid tests for marker laboratory diagnostics in the areas of liquidation of medical and sanitary consequences of emergencies of civilian and military nature

Authors: Кочін І.В.(1), Хандога Е.В.(2), Остапенко А.О.(1)
(1) — ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна
(2) — ВП «Василівський міжрайонний відділ ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Василівка Запорізької області, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Особливу актуальність набуває подальший технологічний та організаційний розвиток використання можливостей новітньої екстреної тестової маркерної лабораторної діагностики в удосконаленні організації та наданні екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях мирного й воєнного характеру, що обґрунтовує мету дослідження — визначення нагальної потреби забезпечення сучасним діагностичним лабораторним обладнанням цивільних і військових медичних служб. Досліджена та проаналізована вітчизняна й іноземна фахова медична наукова література, нормативно-правова база з організації екстреної медичної допомоги та використання сучасного діагностичного лабораторного обладнання маркерної лабораторної експрес-діагностики point of care технології. Дослідження проводились методами контент-аналізу джерел інформації та узагальнення спостережень. Узагальнення світового досвіду використання різноманітних експрес-тестів маркерної лабораторної діагностики дозволяє дослідити і пов’язати їх з різними станами організму людини, використати в удосконаленні організації та наданні екстреної медичної допомоги постраждалим і пораненим з цивільного населення та військовослужбовців у поліпшенні системи лікувально-евакуаційного забезпечення в дошпитальному і шпитальному періодах.

Особую актуальность приобретает дальнейшее технологическое и организационное развитие использования возможностей новой экстренной тестовой маркерной лабораторной диагностики в совершенствовании организации и оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях мирного и военного характера, что обосновывает цель исследования — определение необходимости обеспечения современным диагностическим лабораторным оборудованием гражданских и военных медицинских служб. Исследована и проанализирована отечественная и иностранная профессиональная медицинская научная литература, нормативно-правовая база по организации экстренной медицинской помощи и использования современного диагностического лабораторного оборудования маркерной лабораторной экспресс-диагностики point of care технологии. Исследования проводились методами контент-анализа источников информации и обобщения наблюдений. Обобщение мирового опыта использования различных экспресс-тестов маркерной лабораторной диагностики позволяет исследовать и связать их с различными состояниями организма человека, использовать в совершенствовании организации и оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим и раненым из гражданского населения и военнослужащих в улучшении системы лечебно-эвакуационного обеспечения в догоспитальном и госпитальном периодах.

Further technological and organizational developments in using capabilities of new emergency test marker laboratory diagnostics become increasingly relevant in the improvement of organization and provision of emergency medical care for people injured in emergencies of civilian and military nature. Those developments substantiate an objective of research — an identification of the need to provide civil and military medical services with modern diagnostic laboratory equipment. The authors of this article have analyzed domestic and foreign professional medical scientific literature and legal framework for the organization of emergency medical care and using modern laboratory equipment such as marker rapid diagnostics which applies point of care technologies. In this research, the methods of content analysis and summarization of information are used. Summarization of global experience of using various rapid tests of marker laboratory diagnostics allows study and associate them with various states of the human body, apply them in providing emergency medical care for injured people among civilians and the military and in the improvement of medical and evacuation support system in pre-hospital and hospital periods.


Keywords

маркер; лабораторна медична експрес-діагностика; надзвичайна ситуація; лікувально-евакуаційне забезпечення; огляд

маркер; лабораторная медицинская экспресс-диагностика; чрезвычайная ситуация; лечебно-эвакуационное обеспечение; обзор

marker; laboratory rapid diagnostics; emergency; medical and evacuation support; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Луцик Б.Д., Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б. Клінічна лабораторна діагностика: навч. посіб. К.: Медицина, 2011. 288 с.

2. Скакун М.П. Основи доказової медицини. Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. 244 с.

3. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины: пер. с англ. 3-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 288 с.

4. Остапенко А.О., Єфіменко Н.Ф., Вороніна М.В. та ін. Перспективи та особливості лабораторного обслуговування хворих у невідкладних станах на догоспітальному етапі. Мат. науково-практ. регіонального форуму «Становлення та новітні можливості екстреної медицини Запорізького регіону в сучасних умовах» (Запоріжжя, 9 жовтня 2015 р.). С. 36-38.

5. Остапенко А.О., Кочін І.В., Хандога Е.В. та ін. Застосування новітніх лабораторно-діагностичних технологій при проведенні лікувально-евакуаційного забезпечення цивільного населення та військовослужбовців, постраждалих при техногенних, природних та соціальних надзвичайних ситуаціях, терористичних актах та бойових діях. Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2017. № 18(18). С. 91-94.

6. Тарасюк В.С., Матвійчук М.В., Паламар В.В. та ін. Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник. К.: ВСВ «Медицина», 2013. 528 с.

7.Бадюк М.І., Токарчук В.П., Солярик В.В., Бадюк Л.М. Військова медична підготовка. К.: «МП Леся», 2015. 482 с.

8. Бадюк М.І., Ковида Д.В., Микита О.О., Козачок В.Ю., Середа І.К., Швець А.В. Екстрена медична допомога військовослужбовцям на догоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів. К.: СПД Чалчинська Н.В., 2018. 204 с.

9. Robert W. Schafermeyer, Brent R. Asplin. Hospital and emergency departament crowding in the Unated States. Emergency Medicine (USA). 2003. Vol. 15. P. 22-27.

10.Schimke I. Quality and timeliness in medical laboratory testing. Anal. Bioanal. Chem. 2009. Vol. 393. P. 1499-1504.

11. Soffiati G., Giavarina D. Stat laboratory testing: integration or autonomy? ClinChemLabMed. 2010. Vol. 48. № 7. P. 927-930.

12. Жвиташвили Ю.Б. Экспресс-диагностика в клинической медицине (десять самых популярных тестов). Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости. 2013. № 4(66). С. 33-38.

13. Рощін Г.Г., Корнієнко М.М., Нацюк М.В. Система невідкладної медичної допомоги США. Особливості її організації та підготовки фахівців. К.: МОЗ України, УНПЦ ЕМД та МК, КМАПО ім. П.Л. Шупика, 2004. 208 с.

14. Рощін Г.Г., михайловський М.М., Нацюк М.В. Концепція організації та функціонування невідкладної медичної допомоги в США. Медицина неотложных состояний. 2005. № 1(1). С. 11-13.

15. Мусалатов Х.А., Силин Л.Л., Гаркави А.В. и др. Хирургия катастроф. М.: Медицина, 1998. 592 с.

16.Досвід різних країн світу в організації швидкої медичної допомоги. Available at: http://ssmp.health.kiev.ua/index.php/36-svitova-istoriya/84-dosvid-riznikh-krajin-svitu-v-organizatsiji-shvidkoji-medichnoji-dopomogi-naselennyu-ta-istoriya-rozvitkusluzhbi-shvidkoji-medichnoji-dopomogi?showall=&start=1.

17. Даниель Р. Смайли. Краткий обзор систем неотложной медицинской помощи. Информационный сборник АМОЗ. Нью-Йорк, 2002. № 1. С. 1-26.

18. Колипова Ю.В. Дешевый тест — деньги на ветер. Фармацевтический вестник. 2004. № 13(334). С. 31.

19.Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформи системи екстреної медичної допомоги». Available at: http://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-rozporjadzhennja-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-shvalennja-koncepcii-reformi-sistemi-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi.

20. Устінов О.В. Розроблено табель оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги. Available at: https://www.umj.com.ua/article/121538/rozrobleno-tabel-osnashhennya-strukturnih-pidrozdiliv-sistemi-ekstrenoyi-medichnoyi-dopomogi.

21. Дербенева О.А., Иванова А.С., Остапенко А.А. Маркеры острого церебрального повреждения у пациентов с тяжелой сочетанной травмой. Проблемы медицины и биологии: мат. Межрег. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов с международ. участ. (Кемерово, 18–19 апр. 2013 г.); отв. ред. Д.Ю. Кувшинов. Кемерово: КемГМА, 2013. С. 64-65.

22. Барило О.Г., Волянський П.Б., Гур’єв С.О. та ін. Реагування на надзвичайні ситуації. К.: Вид-во «Бланк-Прес», 2014. 208 с.

23. Зозуля І.С., Боброва В.І., Рощін Г.Г. та ін. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. К.: ВСВ «Медицина», 2017. 960 с.

24. Butler F.K. Jr. Tactical Combat Casualty Care: Beginnings. Wilderness Environ Med. 2017 Jun. 28(2S). Р. 12-17. doi: 10.1016/j.wem. 2016.12.004. Epub 2017 Mar 9.

25. Широбоков В.П., Дзюблик І.В., Вороненко С.Г. та ін. Застосування швидких тестів у лабораторній діагностиці інфекційних хвороб. Український хіміотерапевтичний журнал. 2004. № 1–2(19). С. 69-82.

26. Меджидов М.М. Микротест-системы в лабораторной диагностике инфекционных болезней. М.: Медицина, 2006. 246 с.

27. Застосування швидких тестів у лабораторній діагностиці інфекційних хвороб: Методичні рекомендації. К., 2007. 31 с.

28. Cazacu A.C., Demmler G.J., Neuman M.A. et al. Comparison of a new lateral-flow chromatographic membrane immunoassay to viral culture for rapid detection and differentiation of influenza A and B viruses in respiratory specimens. J. Clin. Microbiol. 2004. № 42(8). Р. 3661-3664.

29. Yendamuri S., Fulda G.J., Tinkoff G.H. Admission hyperglycemia as a prognostic indicator in trauma. J. Trauma. 2003. Vol. 55. P. 33-38.

30. Wilson B., Cowan H., Lord J. The accuracy of pulse oximetry in emergency department patients with severe sepsis and septic shock: a retrospective cohort study. BMC Emergency Medicine. 2010. № 10. Р. 9.

31. Амон Дж., Браун Т., Хогл Жи дрИсследование особенностей поведения. Руководство по проведению периодических исследований в рамках изучения поведения групп населения, подверженных риску инфицирования ВИЧ. FHI, Impact, DFID, WHO. 2004. 382 с.

32. Нагоев Б.С. Методические указания к практическим занятиям по инфекционным болезням. Кабардино-Балкарский государственный университет. Нальчик: КБГУ, 2010. 30 с.

33. Burtis C.A., Ashwood E.R., Bruns D.ETietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics5th ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2012. 934 р.

34. Sato K., Ichiyama S., Iinuma Y. et al. Evaluation of immunochromatographic assay systems for rapid detection of hepatitis B surface antigen and antibody, Dainascreen HBsAg and Dainascreen Ausab. J. Clin. Microbiol. 2006. № 34. Р. 1420-1422.

35. Коллинз У.ПНовые методы иммуноанализаПер. с англ. М.: Мир, 2011. 200 с.

36. Демина А.О., Остапенко А.А. Преимущество и информативность бесприборной аллерго-экспресс диагностики Dr.Fooke и опыт применения. Мат. VІІ Республик. науч.-практ. конф. «Перспективные направления и новые технологии в здравоохранении». Йошкар-Ола, 2012. С. 26-28.

37. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний внутренних органов. М.: Бином, 2009. 621 с.

38. Химова Ю.А., Остапенко А.А., Плешкова Е.М. Экспресс-диагностика инфекций мочевой системы у детей с использованием тест-полосок. Вестник Смоленской государственной мед. академии. 2010. Спец. выпуск. Мат. 38-й конф. молодых ученых и 62-й студ. научной конф. с межунар. участием. Смоленск: ОАО «СГТ», 2010. С. 118-120.

39. Доан С.І. Швидкі тести в системі лабораторних досліджень на ВІЛ-інфекцію в Україні. Профілактична медицина. 2011. № 1(13). С. 4-8.

40. Дзюблик І.В., Ковалюк О.В., Обертинська О.В., Костенко О.О. Застосування швидких імунохроматографічних тестів в діагностиці ротавірусної інфекції у дітей в спеціалізованих дитячих лікувальних закладах. Інформаційний лист № 247. К., 2005. 4 с.

41. Клінічна біохімія. Підручник. За заг. ред. Г.Г. Луньової. К.: Атіка, 2013. 1156 с.

42. Камышников В.С. Клиническая лабораторная диагностика (методы и трактовка лабораторных исследований). М.: МЕДпресс-информ, 2015. 720 с.

43. Вельков В.В. На пути к ранней диагностике сердечно-сосудистых событий: многомаркерные панели и ультрачувствительные тропонины. Медицинский алфавит. Лаборатория. 2011. № 1. С. 30-36.

44. Шанько Ю.Г. Специфические маркеры повреждения мозга (белок S100 и нейронспецифическая енолаза) при тяжелой черепно-мозговой травме. Экстренная медицина. 2013. № 1(5). С. 40-49.

45. Ervasti M., Penttila K. et al. Diagnostic, clinical and laboratory turnaround times in troponin T testing. Clin. Chem. Lab. Med. 2008. Vol. 46. № 7. P. 1030-1032.

46. Шаповал С.Д., Трибушний О.В., Бєсєдін О.М., Синиця К.О. Сучасні лабораторні маркери сепсису в умовах багатопрофільної лікарні. Сучасні медичні технології. 2018. № 2(37). С. 68-72.

47. Principles and Practice of Emengency Medicine. V. 1 and 2. W.B. Saunders Company. Philadelphia, 1986. 1780 p.

48. Wennig R., Moeller M.R., Haguenoer J.M. et al. Development and evaluation of immunochromatographic rapid tests for screening of cannabinoids, cocaine, and opiates in urine. J. Anal. Toxicol. 1998. Vol. 22. P. 148-155.

49. World Health Organization. Recommended laboratory tests to identify avian influenza A virus in specimens from humans. WHOGeneva, 2005. 7 p.

50. Линский И.В., Шалашова И.В. Опыт применения быстрых тестов на наркотики «Sniper» у больных, зависимых от психоактивных веществ в условиях интенсивной фармакотерапии. Матеріали VI наук.-практ. конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: теорія та практика наркології», 5–6 квітня 2005 р. Харьков, 2005. С. 15-19.

51. Kojika M. et al. Serum levels of soluble CD 14 subtype reflect the APACHE II and SOFA Scor. Medical Postgraduates. 2010. Vol. 48. № 1. P. 46-50.

52. Freckmann G., Schmid Ch. System Accuracy Evaluation of 43 Blood Glucose Monitoring Systems for Self-Monitoring of Blood Glucose according to DIN EN ISO 15197. J. Diabetes Sci. Technol. 2012. Vol. 6. № 5. P. 1060-1075.

53. Задорожна Б.В., Сайко О.В. Роль біохімічних маркерів в патогенезі, діагностиці та прогнозуванні гострої церебральної ішемії. Медицина неотложных состояний. 2018. № 4(91). С. 86-93.

54. Белоносова Н., Варбан М., Демченко И., Довбах А., Костючок М. Методические рекомендации по организации и проведению операционных исследований. К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2012. 88 с.

55. Klaestrup E., Trydal T., Pederson J. Reference intervals and age and gender dependency for arterial blood gases and electrolytes in adults. Clin. Chem. Lab. Med. 2011. № 49. Р. 1495-1500.

56. Hewitson P., Glasziou R., Irwig L., Towler B., Watson E. Screening for colorectal cancer using the faecal occult blood test. HemoccultCochrane Database SystRev. 2007. 1. CD001216 (PMID: 17253456).

57.Жук С.И., Моисеева-Постоловская Т.Д. Качественное определение фолликулостимулирующего гормона методом иммунохроматографического анализа как критерий наступления. Репродуктивное здоровье женщины. 2006. № 3(28). С. 106-107.

58. Jim GreyTimo VesikatiPieer Van DammRotavirus. J. of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2008. Vol. 46. Р. 24-31.

59. Маркова Т.П. Новые направления в диагностике аллергических заболеваний. Лечащий врач. 2006. № 4. С. 69-72.


Back to issue