Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 20, №6, 2019

Back to issue

Differentiated methods for surgical treatment of patients with facial nerve injury consequences

Authors: Цимбалюк Я.В. (1, 2), Третяк І.Б. (2), Гацький О.О. (2), Лузан Б.М. (1), Петрів Т.І. (2), Цимбалюк В.І. (1, 2)
1 - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Симетрія обличчя є надзвичайно важливою для кожної людини для повноцінного спілкування й комфортного існування в соціумі. Як наслідок, ушкодження лицевого нерва (ЛН) стає серйозною проблемою для пацієнта, спричинюючи низку негативних наслідків в багатьох аспектах життя хворого. Параліч м’язів обличчя спричинює пригнічення емоцій, виразу обличчя, заважає повноцінно спілкуватися, посміхатися, а також негативно впливає на орган зору хворого. Мета дослідження: вивчення результатів диференційованого хірургічного лікування хворих з ушкодженнями лицевого нерва. Матеріали та методи. За період з 1998 по 2018 р. було проведено 199 хірургічних втручань із застосуванням різних методів хірургічного лікування наслідків ушкодження ЛН — динамічних і статичних. Динамічні методи хірургічного лікування нейропатії лицевого нерва (НЛН) були застосовані у 173 випадках (86,9 %), статичні — у 26 випадках (13,1 %). Cередні показники віку становили 38,2 ± 1,1 року. Жінок було 67,2 %, чоловіків — 32,8 %. Оцінку тяжкості НЛН проводили за шкалою House-Brackmann. Пацієнтам проводили хірургічне втручання в терміни від 1 місяця до 15 років після ушкодження (медіана становила 7,0 ± 5,9 місяця). Результати. Загалом, для всіх 199 випадків, медіана у післяопераційному періоді показника функції ЛН за шкалою House-Brackmann становила 3,000 ± 0,067 бала. Добрі показники відновлення функції ЛН (до II–III балів за шкалою House-Brackmann) спостерігалися у 160 пацієнтів (80,41 %), задовільні (до IV–V балів за шкалою House-Brackmann) — у 39 пацієнтів (19,59 %). Проаналізувавши окремо результати хірургічного лікування методами невротизації, отримали такі показники відновлення функції ЛН. У групах 1–4 невротизація вірогідно покращувала функцію ЛН після операції (р < 0,01; Wilcoxon Matched Pairs Test, Mann-Whitney U-test). При проведенні хірургічного лікування хворих з ушкодженнями ЛН методами невролізу, шва та автопластики отримано добрі результати відновлення функції у 5 (62,5 %) з 8 хворих; після проведення хірургічних статичних методів — у 6 (85,7 %) із 7 хворих. Метод безопераційної підтяжки обличчя нитками був застосований у 19 пацієнтів з наслідками ушкодження ЛН після проведеної невротизації ЛН різними нервами-донорами і в усіх пацієнтів (у 100 %) покращив показники естетичності і симетрії обличчя (p < 0,001, Wilcoxon Matched Pairs Test). Висновки. Невротизація лицевого нерва різними нервами-донорами дає можливість досягнення хороших показників відновлення ЛН, проте для досягнення кращих функціональних результатів у хворих з наслідками ушкодження ЛН ми рекомендуємо доповнити лікування статичними методами безопераційної підтяжки обличчя, що виключає традиційні ризики і небажані ускладнення при проведенні класичної хірургічної статичної корекції обличчя.

Актуальность. Симметрия лица является чрезвычайно важной для каждого человека для полноценного общения и комфортного существования в социуме. Как следствие, повреждение лицевого нерва (ЛН) становится серьезной проблемой для пациента, вызывая ряд негативных последствий во многих аспектах жизни больного. Паралич мышц лица вызывает угнетение эмоций, выражения лица, мешает полноценно общаться, улыбаться, а также негативно влияет на орган зрения больного. Цель исследования: изучение результатов дифференцированного хирургического лечения больных с повреждениями лицевого нерва. Материалы и методы. За период с 1998 по 2018 г. было проведено 199 хирургических вмешательств с применением различных методов хирургического лечения последствий повреждения ЛН — динамических и статических. Динамические методы хирургического лечения нейропатии лицевого нерва (НЛН) были применены в 173 случаях (86,9 %), статические — в 26 случаях (13,1 %). Средние показатели возраста составляли 38,2 ± 1,1 года. Женщин было 67,2 %, мужчин — 32,8 %. Оценку тяжести НЛН проводили по шкале House-Brackmann. Пациентам проводили хирургическое вмешательство в сроки от 1 месяца до 15 лет после повреждения (медиана составила 7,0 ± 5,9 месяца). Результаты. В общем, для всех 199 случаев, медиана в послеоперационном периоде показателя функции ЛН по шкале House-Brackmann составила 3,000 ± 0,067 балла. Хорошие показатели восстановления функции ЛН (до II–III баллов по шкале House-Brackmann) наблюдались у 160 пациентов (80,41 %), удовлетворительные (до IV–V баллов по шкале House-Brackmann) — у 39 пациентов (19,59 %). Проанализировав отдельно результаты хирургического лечения методами невротизации, получили следующие показатели восстановления функции ЛН. В группах 1–4 невротизация достоверно улучшала функцию ЛН после операции (р < 0,01; Wilcoxon Matched Pairs Test, Mann-Whitney U-test). При проведении хирургического лечения больных с повреждениями ЛН методами невролиза, шва и аутопластики получены хорошие результаты восстановления функции у 5 (62,5 %) из 8 больных; после проведения хирургических статических методов — у 6 (85,7 %) из 7 больных. Метод безоперационной подтяжки лица нитями был применен у 19 пациентов с последствиями повреждения ЛН после проведенной невротизации ЛН различными нервами-донорами и у всех пациентов (в 100 %) улучшил показатели эстетичности и симметрии лица (p < 0,001, Wilcoxon Matched Pairs Test). Выводы. Невротизация лицевого нерва различными нервами-донорами дает возможность достижения хороших показателей восстановления ЛН, однако для достижения лучших функциональных результатов у больных с последствиями повреждения ЛН мы рекомендуем дополнить лечение статическими методами безоперационной подтяжки лица, что исключает традиционные риски и нежелательные осложнения при проведении классической хирургической статической коррекции лица.

Background. The symmetry of the face is extremely important for everyone for full interaction and comfortable existence in society. As a result, damage to the facial nerve (FN) becomes a serious problem for a patient, causing several negative consequences in many aspects of a patient’s life. Facial muscle paralysis causes emotion inhibition, facial expressions, impedes full communication, smiles, and negatively affects a patient’s vision. The purpose of the study is to investigate the results of differentiated surgical treatment of facial nerve injury. Materials and methods. Between 1998 and 2018, 199 surgical procedures were performed using various methods of surgical treatment of the effects of FN damage — dynamic and static. Dynamic methods of surgical treatment of facial nerve neuropathy (FNN) were applied in 173 cases (86.9 %), static — in 26 cases (13.1 %). The mean age was 38.2 ± 1.1 years. There were 67.2 % women and 32.8 % of males. The severity of FNN was assessed on a House-Brackmann scale. Patients underwent surgery within 1 month to 15 years after injury (median 7.0 ± 5.9 months). Results. In a total of 199 cases, the median postoperative FN function on the House-Brackmann scale was 3.000 ± 0.067 points. Good recovery rates of FN function (up to II–III points on the House-Brackmann scale) were observed in 160 patients (80.41 %), satisfactory (up to IV–V points on the House-Brackmann scale) — in 39 patients (19.59 %). Analyzing separately the results of surgical treatment by the nerve transfer methods, we obtained the following indicators of FN function recovery. In groups 1–4, nerve transfer significantly improved FN function after surgery (p < 0.01; Wilcoxon Matched Pairs Test, Mann-Whitney U-test). When performing surgical treatment of patients with FN injury by the methods of nerve decompression, suture and nerve grafting, good results of function recovery were obtained in 5 (62.5 %) of 8 patients; after surgical static methods — in 6 (85.7 %) of 7 patients. The non-surgical facelift method was applied in 19 patients with the effects of FN injury after FN neurotization with different donor nerves and improved the aesthetics and facial symmetry parameters in all patients (100 %) (p < 0.001, Wilcoxon Matched Pairs Tests). Conclusions. Facial nerve neurotization with different nerve donors allows achieve good indicators of FN recovery, but for better functional results in patients with consequences of FN damage, we recommend to supplement with static methods of a non-surgical facelift, which eliminates the traditional risks and negative complications of surgical static face correction procedures.


Keywords

хірургічне лікування; травма; лицевий нерв; статичні методи; динамічні методи

хирургическое лечение; травма; лицевой нерв; статические методы; динамические методы

surgical treatment; trauma; facial nerve; static methods; dynamic methods


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Dong-Hee Lee. Clinical Efficacy of Electroneurography in Acute Facial Paralysis. J. Audiol. Otol. 2016. Vol. 20. № 1. Р. 8-20.

2. Yetiser S. Total facial nerve decompression for severe traumatic facial nerve paralysis: a review of 10 cases. Int. J. Otola-ryngol. 2012. 607359.

3. Цимбалюк В.І., Цимбалюк Ю.В., Дем’янов М.А., Третяк І.Б. Електростимуляція у відновному лікуванні наслідків ушкодження лицьового нерва. Шпитальна хірургія. 2014. № 1. C. 58-60. http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpkhir_2014_1_18.

4. Biglioli F., Colombo V., Rabbiosi D., Tarabbia F., Giovanditto F., Lozza A., Cupello S., Mortini P. Masseteric-facial nerve neurorrhaphy: results of a case series. J. Neurosurg. 2017. Vol. 126. № 1. P. 312-318.

5. White H., Rosenthal E. Static and dynamic repairs of facial nerve injuries. Oral Maxillofac. Surg. Clin. North Am. 2013 May. Vol. 25. № 2. P. 303-312.

6. Hwang K., Suh M.S., Lee S.I., Chung I.H. Zygomaticotemporal nerve passage in the orbit and temporal area. J. Craniofac. Surg. 2004. Vol. 15. № 2. P. 209-214.

7. Hwang K., Cho H.J., Chung I.H. Pattern of the temporal branch of the facial nerve in the upper orbicularis oculi muscle. J. Craniofac. Surg. 2004. Vol. 15. № 3. P. 373-376.

8. House J.W., Brackmann D.E. Facial nerve grading system. Otolaryngol. Head Neck. Surg. 1985. Vol. 93. № 2. P. 146-147.

9. Yamada H., Hato N., Murakami S., Honda N., Wakisaka H., Takahashi H., Gyo K. Facial synkinesis after experimental compression of the facial nerve comparing intratemporal and extratemporal lesions. Laryngoscope. 2010. Vol. 120. № 5. P. 1022-1027.

10. Hoffman W.Y. Reanimation of the paralyzed face. Otolaryngol. Clin. North Am. 1992. Vol. 25. № 3. P. 649-667.

11. Conley J., May M. Rehabilitation techniques for acute and long-standing facial paralysis. The Facial. Nerve. 2nd ed. New York: Thieme, 2000. Vol. 1. P. 562-569.

12. Vlastou C. Facial paralysis. Microsurgery. 2006. Vol. 26. № 4. P. 278-287.

13. Condie D., Tolkachjov S.N. Facial Nerve Injury and Repair: A Practical Review for Cutaneous Surgery. Dermatol. Surg. 2019. Vol. 45. № 3. P. 340-357.

14. Гехт Б.М., Касаткина Л.Ф., Самойлов М.И., Санадзе А.Г. Электромиография в диагностике нервно-мышечных заболеваний. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1997. 370 c.

15. Третьякова А.І. Клініко-електронейроміографічна діагностика уражень лицьового нерва, критерії прогнозування ефективності лікування. Укр. вісник психоневрології. 2002. Т. 10. № 2(31). С. 79-81.

16. Чеботарева Л.Л., Третьякова А.И. Клинико-электронейромиографическая диагностика поражений лицевого нерва, критерии прогноза результатов хирургического лечения. Х юбил. междунар. конф. «Информационные технологии в медицине и экологии»: Тр. конф. Ялта-Гурзуф: IT+ME’, 2002. C. 476-478.

17. Kimura J. Electrodiagnosis in diseases of nerve and muscle: principles and practice. Ed. 2. Philadelphia: F.A. Davis Co, 1989. 710 p.

18. Oh S.J. Clinical Electromyography: Nerve conduction studies. Baltimore: Univer. Park Press, 1984. 519 p.


Back to issue