Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal №6 (108), 2019

Back to issue

Comorbid disorders and their characteristics in children with epilepsy manifestation

Authors: Шалькевич Л.В., Жевнеронок И.В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На даний час поняття про епілепсію і її наслідки включає в себе коморбідні порушення, однак багато питань епілептичної коморбідності у дітей різного віку на момент початку захворювання і до стартової протиепілептичної терапії залишаються невирішеними. Мета дослідження — встановити частоту і структуру коморбідних порушень при епілепсії у дітей різних вікових груп на етапі маніфестації захворювання до початку протиепілептичної терапії. Матеріали та методи. Після першого неспровокованого нападу діти (n = 556) віком від народження до 17 років обстежені і включені в проспективне дослідження. Сформовано дві групи: з одноразовим нападом — 109 дітей і з епілепсією — 447 дітей. Проаналізовано частоту коморбідних порушень на момент нападу, що вперше розвинувся, а також в підгрупах, сформованих з урахуванням віку при маніфестації епілепсії: до 1 року, 1–3 роки, 4–5 років, 6–13 років, 14–17 років. Результати. Частота коморбідних порушень на момент початку епілепсії значимо перевищує аналогічний показник при одноразовому нападі: 68 і 13,8 % відповідно, pФішера < 0,001. Наявність коморбідної патології при нападі, що розвинувся вперше в житті, в 13 разів підвищує шанси на маніфестацію епілепсії (відношення шансів = 13,322; 95% довірчий інтервал [7,459; 23,795]). Виявлено високу коморбідність у дітей до 1 року — 80,8 %. Психічні порушення на початку розвитку епілепсії є майже у кожної третьої дитини (30,6 %) порівняно з одноразовим нападом (0,9 %), pФішера < 0,001. У групі до 1 року (n = 193) вже при першому нападі епілепсії більш ніж у половини дітей верифікована затримка психічного та мовленнєвого/домовленнєвого розвитку — 53,4 %. Висновки. Виявлено високу частоту коморбідних порушень при епілепсії у дітей в дебюті захворювання до початку протиепілептичної терапії. Найбільша частота психічної коморбідності в дебюті епілепсії до початку терапії відзначена у дітей віком до 1 року (50,8 %), що майже в 10 разів перевищує відповідні показники при більш пізньому дебюті епілепсії у дітей.

Актуальность. В настоящее время понятие об эпилепсии и ее последствиях включает в себя коморбидные нарушения, однако многие вопросы эпилептической коморбидности у детей разного возраста на момент начала заболевания и до стартовой противоэпилептической терапии остаются нерешенными. Цель исследования — установить частоту и структуру коморбидных нарушений при эпилепсии у детей разных возрастных групп на этапе манифестации заболевания до начала противоэпилептической терапии. Материалы и методы. После первого неспровоцированного приступа дети (n = 556) в возрасте от рождения до 17 лет обследованы и включены в проспективное исследование. Сформированы две группы: с однократным приступом — 109 детей и с эпилепсией — 447 детей. Проанализирована частота коморбидных нарушений на момент впервые развившегося приступа, а также в подгруппах, сформированных с учетом возраста при манифестации эпилепсии: до 1 года, 1–3 года, 4–5 лет, 6–13 лет, 14–17 лет. Результаты. Частота коморбидных нарушений на момент начала эпилепсии значимо превышает аналогичный показатель при однократном приступе: 68 и 13,8 % соответственно, pФишера < 0,001. Наличие коморбидной патологии при впервые в жизни развившемся приступе в 13 раз повышает шансы на манифестацию эпилепсии (отношение шансов = 13,322; 95% доверительный интервал [7,459; 23,795]). Выявлена высокая коморбидность у детей до 1 года — 80,8 %. Психические нарушения в начале развития эпилепсии имеются почти у каждого третьего ребенка (30,6 %) по сравнению с однократным припадком (0,9 %), pФишера < 0,001. В группе до 1 года (n = 193) уже при первом приступе эпилепсии более чем у половины детей верифицирована задержка психического и речевого/доречевого развития — 53,4 %. Выводы. Выявлена высокая частота коморбидных нарушений при эпилепсии у детей в дебюте заболевания до начала противоэпилептической терапии. Наибольшая частота психической коморбидности в дебюте эпилепсии до начала терапии отмечена у детей в возрасте до 1 года (50,8 %), что почти в 10 раз превышает соответствующие показатели при более позднем дебюте эпилепсии у детей.

Background. The definition of epilepsy and its complications includes comorbidity. However, many questions about comorbid disorders in children with epilepsy at the time of onset of disease and prior to antiepileptic therapy remain unsolved. The purpose was to establish the frequency and identify comorbid disorders in children of different age groups at the stage of disease manifestation prior to the start of antiepileptic therapy. Materials and ­methods. Children from birth to 17 years old after the first unprovoked seizure (n = 556) were examined and included in a prospective study. Two groups were formed: 109 children with a single seizure and 447 patients with epilepsy. The frequency of comorbid disorders at the time of the first seizure was analyzed, as well as in age groups taking into account the age at the manifestation of epilepsy: up to 1 year, 1–3, 4–5, 6–13, 14–17 years. Results. The frequency of comorbid disorders in the onset of epilepsy is significantly higher than in single seizure: 68.0 and 13.8 %, respectively, pFisher < 0.001. The presence of comorbid pathology at the first seizure increases the risk of developing epilepsy by 13 times (odds ratio = 13.322; 95% confidence interval [7.459; 23.795]). A high comorbidity was detected in children under the age of 1 year — 80.8 %. Almost every third child has mental disorders at the onset of epilepsy (30.6 %) compared to a group of single seizure (0.9 %), pFisher < 0.001. In the group of up to 1 year (n = 193), already at the first epileptic seizure, more than half of the children had mental and speech/pre-verbal developmental delay — 53.4 %. Conclusions. A high frequency of comorbid disorders was detected in children with epilepsy in the onset of disease before the initiation of antiepileptic therapy (68.0 %). The highest frequency of mental comorbidity in the onset of epilepsy before the start of therapy was observed in children under 1 year of age (50.8 %), which is almost 10 times higher than in the onset of epilepsy in older children.


Keywords

коморбідність; епілепсія; діти

коморбидность; эпилепсия; дети

comorbid disorders; epilepsy; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Fisher R., Acevedo C., Arzimanoglou A. et al. A practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014. № 55(4). P. 475–482.

2. Гудков Р.А., Коновалов О.Е. Коморбидность, мультиморбидность, полипатии — три взгляда на сочетанную патологию. Вестник РУДН, Медицина. 2015. № 1. С. 39–44.

3. Spady D.W., Schopflocher D., Svenson L. et al. Medical and Psychiatric Comorbitide and Health Care Use Amoung Children 6 to 17 Years Old. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2005. № 159. P. 231–237.

4. Gaitatzis A., Sisodiya S.M., Sander J.W. The somatic comorbidity of epilepsy: a weighty but often unrecognized burden. Epilepsia. 2012. № 53(8). Р. 1282–1293.

5. Евтушенко С.К., Дюба Д.Ш. Лечение и профилактика когнитивных нарушений у пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения. Международный неврологический журнал. 2013. № 4(58). С. 67–70.

6. Fisher R.S., van Emde Boas W., Blume W. et al. Epileptic seizures and epilepsy: defi nitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia. 2005. № 46. Р. 470–472.

7. Шалькевич Л.В., Львова О.А. К вопросу о новых дефинициях эпилепсии. Астраханский медицинский журнал. 2014. Т. 9, № 2. С. 29–34.

8. Марьенко Л.Б. Влияние соматической коморбидности на течение эпилепсии. Журн. неврологии и психиатрии. 2013. № 10. С. 60–62.

9. Котов А.С. Коморбидность мигрени и эпилепсии. Поликлиника. 2012. № 4. С. 35–40.

10. Шалькевич Л.В., Жевнеронок И.В. Особенности коморбидной патологии при мигрени без ауры у детей и влияние ее лечения на течение болезни. Международный неврологический журнал. 2018. № 2(96). С. 67–71.

11. Lin J.J., Mula M., Hermann B.P. Uncovering the neurobehavioural comorbidities of epilepsy over the lifespan. Lancet. 2012. № 380(9848). Р. 1180–1192.

12. Seidenberg M., Pulsipher D.T., Hermann B. Association of epilepsy and comorbid conditions. Future Neurol. 2009. № 4(5). Р. 663–668.

13. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Comorbidity in adults with epilepsy VUnited States, 2010. Morb. Mortal. Wkly Rep. 2013. № 62(43). Р. 849–853.

14. Безруких М.М. и соавт. Возрастная физиология: физиология развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 416 с.


Back to issue