Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №5(100), 2019

Back to issue

Structural changes of the rat kidney cortical substance in the long-term period after burn injury of the skin under conditions of HAES-LX-5% infusion

Authors: Лахтадир Т.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті наведені та проаналізовані результати експериментального дослідження щодо структурних змін кіркової речовини нирок щурів у пізні терміни після опікової травми шкіри за умов інфузії розчину HAES-LX-5%. Інфузія HAES-LX-5% викликає чітко виражені нефропротекторні ефекти, але кіркова речовина нирок характеризується наявністю морфологічних змін у складових клубочкового і трубочкового апаратів. До позитивних показників належать структурні ознаки наявності функціонального потенціалу подоцитів за рахунок збереженості клітинних ніжок та стабілізації товщини основної перетинки. У щурів з опіком шкіри відбуваються міто-птоз та мікроавтофагічні зміни мітохондрій епітеліоцитів трубочок нефронів. Мікроавтофагічні зміни включають злиття лізосом із невеликими ушкодженими мітохондріями або з невеликими відокремленими фрагментами розгалужених мітохондрій. Утворені таким чином автофаголізосоми проходять шлях поетапного перетворення, що у просторовому вимірі може бути визначене як «базоапікальний градієнт трансформації». Відповідно до цього градієнта трансформація автофаголізосом відбувається в напрямку від електронно-щільної автофаголізосоми у базальній зоні цитоплазми епітеліоцита до вакуолі з електронно-прозорим вмістом в апікальній зоні цитоплазми. Інфузія розчину HAES-LX-5% призводить до стабілізації зазначеного градієнта, що є віддзеркаленням протекторних властивостей розчину щодо мітохондрій. Мітоптозу належить провідна роль в адаптації кількості та якості мітохондрій в епітеліоцитах ниркових трубочок до нових умов мікрооточення, спричинених опіковою хворобою. Масовий мітоптоз, що призводить до автофагії, може закінчитися загибеллю клітини. Проведене дослідження дозволило розкрити одну з ланок патогенезу ускладнень опікової травми шкіри, з’ясувати особливості морфологічних змін кіркової речовини нирок та виявити позитивний вплив проведення своєчасної внутрішньовенної інфузії HAES-LX-5% на структуру одного з головних органів щодо виведення з організму токсинів, яким є нирка.

В статье приведены и проанализированы результаты экспериментального исследования структурных изменений коркового вещества почек крыс в поздние сроки после ожоговой травмы кожи при инфузии раствора HAES-LX-5%. Инфузия HAES-LX-5% вызывает четко выраженные нефропротекторные эффекты, но корковое вещество почек характеризуется наличием морфологических изменений в составляющих клубочкового и трубочкового аппаратов. К положительным показателям относятся структурные признаки наличия функционального потенциала подоцитов за счет сохранности клеточных ножек и стабилизации толщины основной перепонки. У крыс с ожогом кожи происходят митоптоз и микроаутофагические изменения митохондрий эпителиоцитов трубочек нефронов. Микроаутофагические изменения включают слияние лизосом с небольшими поврежденными митохондриями или с небольшими обособленными фрагментами разветвленных митохондрий. Образованные таким образом аутофаголизосомы проходят путь поэтапного преобразования, что в пространственном измерении может быть определено как «базоапикальный градиент трансформации». Согласно этому градиенту трансформация аутофаголизосом происходит в направлении от электронно-плотной аутофаголизосомы в базальной зоне цитоплазмы эпителиоцита до вакуоли с электронно-прозрачным содержимым в апикальной зоне цитоплазмы. Инфузия раствора HAES-LX-5% приводит к стабилизации указанного градиента, что является отражением протекторных свойств раствора относительно митохондрий. Митоптозу принадлежит ведущая роль в адаптации количества и качества митохондрий в эпителиоцитах почечных трубочек к новым условиям микроокружения, вызванным ожоговой болезнью. Массовый митоптоз, приводящий к аутофагии, может закончиться гибелью клетки. Проведенное исследование позволило раскрыть одно из звеньев патогенеза осложнений ожоговой травмы кожи, выяснить особенности морфологических изменений коркового вещества почек и выявить положительное влияние проведения своевременной внутривенной инфузии HAES-LX-5% на структуру одного из главных органов выведения из организма токсинов, каковым является почка.

The results of an experimental study on structural changes in the rat kidney cortical substance in the long-term period after burn injury of the skin under infusion of HAES-LX-5% solution are presented and analysed in the article. Infusion of HAES-LX-5% causes significant nephroprotective effects, but the kidney cortical substance is characterized by the presence of morphological changes in the components of the glomerular and tubular apparatus. Positive changes include structural signs of the presence of the functional potential of podocytes due to the preservation of cellular pedicels and stabilization of the thickness of the main septum. In rats with skin burns, there are mitoptosis and microautophagic changes in the mitochondria of epithelial cells of the nephron tubules. Microautophagic changes include fusion of lysosomes with small damaged mitochondria or with small isolated fragments of branched mitochondria. Autophagolysosomes formed undergo a step-by-step transformation that can be defined in spatial dimension as a “base apical transformation gradient”. According to this gradient, the transformation of the autophagolysosome occurs in the direction from the electron-dense autophagolysosome in the basal zone of the cytoplasm of the epithelial cells to the vacuole with electron-transparent content in the apical zone of the cytoplasm. Infusion of HAES-LX-5% solution leads to stabilization of the specified gradient, which is a reflection of the protective properties of the solution relative to mitochondria. Mitoptosis plays a leading role in the adaptation of the quantity and quality of mitochondria in epithelial cells of renal tubules to new microenvironmental conditions caused by burn disease. Massive mitoptosis leading to autophagy may result in cell death. The study made it possible to uncover one of the links in the pathogenesis of complications of burn injury of the skin, to find out the peculiarities of morphological changes of the kidney cortical substance and to reveal the positive effect of timely intravenous infusion of HAES-LX-5% on the structure of one of the main organs excreting toxins, which is kidney.


Keywords

опікова травма шкіри; інфузійна терапія; HAES-LX-5%; структурні зміни; кіркова речовина нирок

ожоговая травма кожи; инфузионная терапия; HAES-LX-5%; структурные изменения; корковое вещество почек

burn injury of the skin; infusion therapy; HAES-LX-5%; structural changes; kidney cortical substance


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Гунас І.В., Кондрацький Б.О., Нурметов І.К. та ін. Динаміка змін рівня ендогенної інтоксикації в організмі щурів протягом місяця після опіку шкіри ІІ–ІІІ ступеня, площею 21–23 % поверхні тіла та її корекція інфузійними розчинами лактопротеїну з сорбітолом та HAESLX–5%. Український морфологічний альманах. 2012. Т. 10. № 4. С. 29–33.

2. Коваленко О.М. Питання інфузійної терапії опікового шоку. Хірургія України. 2014. № 2. С. 13–19.

3. Дзевульская И.В., Гунас И.В., Черкасов Э.В. и др. Морфологическая характеристика гистогематических барьеров в органах нейроиммуноэндокринной системы при инфузионной терапии ожоговой болезни комбинированными гиперосмолярными растворами. Хирургия. Восточная Европа. 2014. № 2(10). С. 113–124.

4. Семененко О.Н. Оценка энергетического метаболизма и состояния оксидантно–антиоксидантного равновесия в тканях почек в условиях тяжелой термической травмы у крыс на фоне терапии новым коллоидно–гиперосмолярным раствором HAES–LX–5%. Врач–аспирант. 2015. № 2(69). С. 164–170.

5. Черкасов В.Г., Ковальчук А.И., Дзевульская И.В. и др. Структурные особенности адаптации и компенсации нарушенных функций внутренних органов при инфузионной терапии ожоговой болезни. Світ медицини та біології. 2014. № 4(46). С. 165–170.

6. Черкасов В.Г., Гунас И.В., Ковальчук А.И. и др. Ультраструктурные трансформации межклеточного вещества во внутренних органах при лечении ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2015. Т. 14, № 1(51). С. 37–44.

7. Jangamreddy J.R. Mitoptosis, a novel mitochondrial mechanism leading predominantly to activation of autophagy. Hepat. Mon. 2012. Vol. 12(8). P. 6159–6163.

8. Mijalijca D. Mitophagy and mitoptosis in disease processes. Methods Mol. Biol. 2010. Vol. 648. P. 93–106.


Back to issue