Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №5(100), 2019

Back to issue

Application of neuroleptics in the medical practice and poisoning with them

Authors: Арустамян О.М., Ткачишин В.С., Кондратюк В.Є., Алексійчук О.Ю.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Антипсихотичні засоби (нейролептики) мають заспокійливу, гальмівну дію на нервову систему, особливо активно діючи на стан збудження (афективні розлади), марення, галюцинації, психічні автоматизми й інші прояви психозів. За хімічною будовою вони відносяться до похідних фенотіазину, тіоксантену, бутирофенону та ін. Для нейролептиків характерні ефекти: антипсихотичний (усі нейролептики); седативний (хлорпромазин, левомепромазин, тіоридазин, хлорпротиксен, клозапін); потенціювальний (галоперидол (галоприл), хлорпромазин, левомепромазин, перфеназину гідрохлорид, трифлуоперазин, дроперидол, трифлуперидол, клозапін, карбідин); гіпотермічний (хлорпромазин, левомепромазин); протиблювотний (галоперидол (галоприл), сульпірид (еглоніл), хлорпромазин, левомепромазин, перфеназину гідрохлорид, трифлуоперазин, тіопроперазин, хлорпротиксен, сультоприд); α-адренолітичний (галоперидол (галоприл), хлорпромазин, левомепромазин, тіоридазин, флуфеназин, хлорпротиксен, клозапін, рисперидон, дикарбіну гідрохлорид), холінолітичний (хлорпромазин, левомепромазин, тіоридазин, хлорпротиксен, клозапін); антидепресивний (сульпірид (еглоніл), дикарбіну гідрохлорид); каталептогенний (перфеназину гідрохлорид, трифлуоперазин, флуфеназин, трифлуперидол); анальгетичний (сульпірид (еглоніл)). Отруєння можуть спостерігатися внаслідок навмисного чи випадкового передозування вказаних ліків у психічних хворих або при прийомі із суїцидальною метою в разі комбінованого отруєння алкоголем або снодійними засобами та нейролептиками. Токсична дія: психотропна, нейротоксична (гангліолітичний, адренолітичний ефекти; пригнічення ретикулярної формації мозку; ураження таламокортикальної системи). Ознаки інтоксикації нейролептиками подібні до таких при отруєнні барбітуратами (загальний тремор, атаксія, тахікардія, артеріальна гіпотензія, іноді судоми, пригнічення свідомості з поступовим переходом у коматозний стан). Відмінні ознаки: мідріаз і відсутність підвищеної бронхіальної секреції при інтоксикації нейролептиками.

Антипсихотические средства (нейролептики) обладают успокаивающим, тормозящим действием на нервную систему, особенно активно действуя на состояние возбуждения (аффективные расстройства), бред, галлюцинации, психические автоматизмы и другие проявления психозов. По химическому строению они относятся к производным фенотиазина, тиоксантена, бутирофенона и др. Для нейролептиков характерны эффекты: антипсихотический (все нейролептики); седативный (хлорпромазин, левомепромазин, тиоридазин, хлорпротиксен, клозапин); потенцирующий (галоперидол (галоприл), хлорпромазин, левомепромазин, перфеназина гидрохлорид, трифлуоперазин, дроперидол, трифлуперидол, клозапин, карбидин); гипотермический (хлорпромазин, левомепромазин); противорвотный (галоперидол (галоприл), сульпирид (эглонил), хлорпромазин, левомепромазин, перфеназина гидрохлорид, трифлуоперазин, тиопроперазин, хлорпротиксен, сультопридом); α-адренолитический (галоперидол (галоприл), хлорпромазин, левомепромазин, тиоридазин, флуфеназин, хлорпротиксен, клозапин, рисперидон, дикарбина гидрохлорид); холинолитический (хлорпромазин, левомепромазин, тиоридазин, хлорпротиксен, клозапин); антидепрессивный (сульпирид (эглонил), дикарбина гидрохлорид); каталептогенный (перфеназина гидрохлорид, трифлуоперазин, флуфеназин, трифлуперидол); анальгетический (сульпирид (эглонил)). Отравления могут наблюдаться вследствие умышленной или случайной передозировки указанных лекарств у психических больных или при приеме с суицидальной целью в случае комбинированного отравления алкоголем или снотворными средствами и нейролептиками. Токсическое действие: психотропное, нейротоксическое (ганглиолитический, адренолитический эффекты подавления ретикулярной формации мозга; поражения таламокортикальной системы). Признаки интоксикации нейролептиками сходны с таковыми при отравлении барбитуратами (общий тремор, атаксия, тахикардия, артериальная гипотензия, иногда судороги, угнетение сознания с постепенным переходом в коматозное состояние). Отличительные признаки: мидриаз и отсутствие повышенной бронхиальной секреции при интоксикации нейролептиками.

Antipsychotics (neuroleptics) have a sedative, inhibitory effect on the nervous system, especially actively influencing the state of excitement (affective disorders), delusions, hallucinations, psychic automatism and other manifestations of psychoses. By chemical structure, they belong to derivatives of phenothiazine, thioxanthene, butyrophenone, and others. Neuroleptics are characterized by the following effects: antipsychotic (all neuroleptics); sedative (chlorpromazine, levomepromazine, thioridazine, chlorprothixene, clozapine); potentiating (haloperidol (galopril), chlorpromazine, levomepromazine, perphenazine hydrochloride, trifluoperazine, droperidol, trifluperidol, clozapine, carbidine); hypothermic (chlorpromazine, levomepromazine); antiemetic (haloperidol (galopril), sulpiride (eglonil), chlorpromazine, levomepromazine, perphenazine hydrochloride, trifluoperazine, thioproperazine, chlorprothixene, sultopride); α-adrenergic (haloperidol (galopril), chlorpromazine, levomepromazine, thioridazine, fluphenazine, chlorprothixene, clozapine, risperidone, dicarbine hydrochloride), cholinolytic (chlorpromazine, levomepromazine, thioridazine, chlorprothixene, clozapine); antidepressive (sulpiride (eglonil), dicarbine hydrochloride); cataleptogenic (perphenazine hydrochloride, trifluoperazine, fluphenazine, trifluperidol); analgesic (sulpiride (eglonil)). Poisoning can be observed as a result of intentional or accidental overdose of these drugs in patients with mental disorders or when used for suicide in case of combined poisoning with alcohol or sleeping pills and neuroleptics. Toxic effects: psychotropic, neurotoxic (ganglionic, adrenolytic effects; inhibition of reticular formation of the brain, damage to the thalamocortical system). Signs of intoxication with neuroleptics are similar to those at poisoning with barbiturates (general tremor, ataxia, tachycardia, arterial hypotension, sometimes convulsions, depressed consciousness with a gradual transition to a coma state). Distinctive signs: mydriasis and the absence of increased bronchial secretion when intoxicated with neuroleptics.


Keywords

похідні фенотіазину; нейролептик; отруєння; токсична дія; токсичний ефект; огляд

производные фенотиазина; нейролептики; отравление; токсическое действие; токсический эффект; обзор

phenothiazine derivatives; neuroleptics; poisoning; toxic effect; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. Пятигорск, 1996; Харків: ДФ України, 2001. С. 20-35.

2. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., 2012. С. 5-15.

3. Туркевич М.М., Владзімірська О.В., Лесик Р.Б. Фармацевтична хімія. Вінниця, 2003. С. 121-128.

4. Химическая энциклопедия: В 5 т. / Ред. И.Л. Кнунянц и др. М., 1988.

5. Бурчинський С.Г. Фармакотерапія атиповими нейролептиками: критерій безпеки. Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, вип. 4(81). С. 130-134.

6. Арана Д. Фармакотерапия психических расстройств. М.: Бином, 2004. 415 с.

7. Бурчинский С.Г. Клозапин (Лепонекс): клинико-фармакологические особенности и место в современной психиатрии. Український вісник психоневрології. 2003. Т. 11, вип. 4(37). С. 45-49.

8. Влох І.Й., Рахман Л.В., Закаль К.Ю. Вплив нейролептиків нової генерації на сексуальну функцію хворих на шизофренію та методи її корекції. Вісник психіатрії та психофармакотерапії. 2005. № 2. С. 86-87.

9. Григорьева Е.А., Рицков А.С. Особенности действия атипичного нейролептика амисульприда. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2004. Т. 104. № 6. С. 59-64.

10. Калинин В.В., Рывкин П.В. Атипичные нейролептики в психиатрии: правда и вымысел. Психиатрия и психофармакотерапия. 1999. № 1. С. 1-6.

11. Маляров С.А. Переносимость антипсихотических средств. Нейро News. 2010. № 2. С. 43-45.

12. Мангуби В.А. Первичный психотический эпизод: новые лекарственные формы как альтернатива инъекциям. Здоров’я України. 2011. № 4(19). С. 32-33.

13. Марута Н.А. Антипсихотическая терапия: соотношение риска и преимуществ. Український вісник психоневрології. 2004. Т. 12, вип. 3(40). С. 100-103.

14. Марута Н.А. Проблемы оказания помощи больным с первым психотическим эпизодом. Нейро News. 2009. № 2. С. 13-15.

15. Мосолов С.Н. Современные тенденции развития психофармакологии. Журнал неврологии и психиатрии. 1998. Т. 98. № 5. С. 12-19.

16. Мосолов С.Н. Современная антипсихотическая фармакотерапия шизофрении. Рус. мед. журн. 2004. Т. 12. № 10. С. 23-28.

17. Яничак Ф.Дж., Дэвис Дж.М., Прескорн Ш.Х., Айд Ф.Дж. мл. Принципы и практика психофармакотерапии: [руководство]: пер. с англ. C.АМаляроваКиевНика-центр, 1999. 725 c.

18. Abi-Dargham A. Antipsychotics across the spectrum: an overview of their mechanisms of actions. Int. J. Neuropsychopharmacol. 2004. Vol. 7(1). P. 100.

19. Baptista T. Body weight induced by antipsychotic drugs: mechanisms and management. Acta Psychiat. Scand. 1999. Vol. 100. P. 3-16.

20. Bouman W.P., Pinner G. Use of atypical antipsychotic drugs in old age psychiatry. Adv. Psychiat. Treat. 2002. Vol. 8. P. 49-58.

21. Byerly M.J., Nakonezny P.A., Bettcher B.M. et al. Sexual dysfunction associated with second-generation antipsychotics in outpatients with schizophrenia or schizoaffective disorder: an empirical evaluation of olanzapine, risperidone, and quetiapine. Schizophrenia Res. 2006. Vol. 86. P. 244-250.

22. Gardner D.M., Baldessarini R.J., Waraich P. Novel neuroleptics. A critical review. Can. Med. Ass. J. 2005. Vol. 172. P. 1703-1711.

23. Grcevich S., Melamed L., Richards L. et al. Comparative side effects of atypical neuroleptics in children and adolescents. New Research Abstracts of the 153rd Ann. Meet. Amer. Psychiat. Ass. (May 18, 2000). Chicago, 2000. Abstr. NR 556.
P. 210.

24. Stahl S.M. Essential psychopharmacology. Cambridge: Univ. Press, 2007. 458 p.

25. Wirshing D.A., Spellberg B.J., Erhart S.M. et al. Novel antipsychotics: comparison of weight gain liabilities. J. Clin. Psychiat. 1999. Vol. 60. P. 358-363.

26. Xiberas X., Martinot J.-L., Mallet L. et al. In vivo extrastriatal and striatal D2 dopamine receptor blockade by amisulpride in schizophrenia. J. Clin. Psychopharmacol. 2001. Vol. 21. P. 207-214.


Back to issue