Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Газета "Новини медицини та фармації" №13 (668), 2018

Повернутися до номеру

Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності» (13–14 вересня 2018 року, м. Чернівці)

Учасники науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності» констатують, що ендокринні та неврологічні захворювання становлять одну з найважливіших проблем сучасної медицини внаслідок неухильного зростання захворюваності, негативного впливу на якість життя, ранньої інвалідизації пацієнтів. Натомість залишається низка проблемних питань, вирішення яких на сьогоднішньому переломному етапі розвитку української медицини стає нагальною проблемою як на центральному, так і на регіональному рівнях.
Оприлюднені й обговорені на конференції доповіді свідчать про те, що останнім часом особливої актуальності набуває проблема надання медичної допомоги пацієнтам із супутньою та поєднаною патологією. Ураження центральної та периферичної нервової систем є найбільш частими ускладненнями та коморбідними захворюваннями при ендокринопатіях різного генезу, які внаслідок реалізації механізмів взаємообтяження вкрай негативно позначаються на перебігу захворювань. Особливості поєднаного перебігу ендокринних та неврологічних захворювань в осіб різного віку вимагають персоніфікованого підходу до діагностики, вибору лікувальної тактики, заходів профілактики та реабілітації таких хворих.
Учасники конференції констатують, що в клінічній практиці на тлі одночасного виявлення ознак ураження нервової системи та поліорганних порушень, зокрема ендокринних, закономірно виникає питання про виокремлення основного захворювання, його ускладнень та супутньої патології. Встановлення такого причинно-наслідкового взаємозв’язку — вельми складна проблема, адже клінічні прояви нейропатологічних станів позбавлені абсолютної специфічності, а вторинне ураження нервової системи може бути наслідком різноманітної соматичної патології, у тому числі ендокринної (неврологічні порушення характерні для патології гіпоталамуса, гіпофіза, надниркових, прищитоподібних та щитоподібної залоз, на тлі цукрового діабету тощо). Взаємозв’язок та взаємообтяжуваність між захворюваннями нервової системи й ураженням ендокринних органів зазвичай є серйозною проблемою як при установленні діагнозу, так і при виборі тактики лікування і становить не лише академічний інтерес, оскільки від правильного встановлення та ранжування діагнозу залежать вибір диференційованого лікування та прогноз захворювання. При цьому недостатня профілактика, несвоєчасні діагностика і надання медичної допомоги хворим із поєднаними ендокринними та неврологічними захворюваннями є причиною розвитку необернених патологічних змін, розвитку і прогресування тяжких ускладнень і, як наслідок, зростання показників інвалідності і смертності.
Сьогодні розглянута на конференції проблема перестала бути тільки медичною проблемою і потребує системного підходу в режимі міждисциплінарної інтеграції.
З метою підвищення якості надання медичної допомоги, посилення її профілактичної спрямованості та збереження і покращання здоров’я населення України учасники конференції (ендокринологи, неврологи, нейрохірурги, лікарі загальної практики — сімейної медицини, представники наукових установ, навчальних закладів вищої освіти та державних лікувальних установ) вважають за потрібне:
► клопотати перед МОЗ України про необхідність продовження державної програми «Цукровий діабет», а також запровадження програми щодо боротьби з цереброваскулярними захворюваннями;
► звернутися до МОЗ України з пропозицією ініціювати розгляд програми «Про запобігання йодозалежним захворюванням в Україні» з метою запобігання тяжким ускладненням йодного дефіциту, зокрема з боку центральної та периферичної нервової систем, збереження інтелектуального, фізичного та репродуктивного потенціалу населення;
► активізувати в регіонах України здійснення профілактичних, санітарно-освітніх заходів з організації та проведення раннього виявлення та своєчасного лікування хворих на ендокринні та нев–рологічні захворювання для зменшення частоти розвитку ускладнень, інвалідизації та смертності, збільшення тривалості та поліпшення якості життя населення;
► сприяти застосуванню новітніх технологій у системі лікування та діагностики ендокринних та неврологічних захворювань, у тому числі за умов їх коморбідного перебігу, зокрема в сільській місцевості, запровадити телемедичні послуги при наданні ендокринологічної та неврологічної допомоги населенню;
► розробити та затвердити регіональні програми з профілактики та надання медичної допомоги хворим на ендокринні та неврологічні захворювання з урахуванням їх коморбідного перебігу;
► рекомендувати департаментам охорони здо–ров’я обласних державних адміністрацій розглянути питання щодо розширення мережі кабінетів профілактики та діагностики діабетичної периферичної нейропатії (кабінетів діабетичної стопи);
► рекомендувати кафедрам (курсам) ендокринології та нервових хвороб державних навчальних закладів України розглянути питання щодо удосконалення підготовки фахівців у рамках міждисциплінарної інтеграції, створити умови для впровадження симуляційно-тренінгових технологій у практиці фахової підготовки лікарів ендокринологів й нев–рологів в системі додипломної та післядипломної освіти;
► сприяти розвитку міжнародного співробітництва з питань боротьби з ендокринними та неврологічними захворюваннями, розв’язання проблем їх коморбідного перебігу. 


Повернутися до номеру