Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology 1 (73) 2016

Back to issue

Hyperplastic Processes of the Thyroid Gland in Type 2 Diabetic Patients Who Suffered from the Chornobyl Disaster

Authors: Muraviova I.M., Chykalova I.H. - State Institution «National Scientific Center of Radiation Medicine of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

З метою вивчення клінічних зв’язків між цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу та гіперпластичними процесами щитоподібної залози (ЩЗ) нами було проведено обстеження учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції — 125 чоловіків віком 61,95 ± 0,66 року та 24 жінок віком 62,13 ± 1,34 року (група І), евакуйованих — 6 чоловіків віком 56,00 ± 6,45 року та 18 жінок віком 58,56 ± 2,07 року (група ІІ), мешканців радіаційно забруднених територій — 32 чоловіків віком 59,69 ± 2,13 року та 67 жінок віком 58,39 ± 1,23 року (група ІІІ). Контрольну групу становили мешканці м. Києва — 18 чоловіків віком 59,00 ± 2,45 року та 34 жінки віком 57,88 ± 2,61 року, у яких діагностовано ЦД 2-го типу та патологію ЩЗ. Результати. Частота гіперпластичних процесів ЩЗ у хворих з ЦД 2-го типу, потерпілих внаслідок аварії, більша серед жінок — 79,2 %, ніж серед чоловіків, — 45,6 % (χ2 = 9,078; р = 0,003), як і в групі контролю — 55,9 та 16,7 % відповідно (χ2 = 7,415; р = 0,007), при цьому вірогідно більша серед постраждалих внаслідок аварії чоловіків, ніж у контрольній групі (χ2 = 5,41; р = 0,02). Нами був встановлений сильний прямий кореляційний зв’язок між рівнем тиреотропного гормона (ТТГ) та індексом маси тіла (ІМТ) (r = 0,799; р = 0,031), глікованим гемоглобіном (r = 0,999; р = 0,027) серед чоловіків контрольної групи. При проведенні багатофакторного аналізу нами було виявлено вірогідну модель для тривалості захворювання ЦД 2-го типу та розвитку гіперпластичних процесів ЩЗ (F = 6,6947; p = 0,00022) та її відсутність для інших показників, а саме: ІМТ (F = 1,7351; p = 0,15969), рівня ТТГ (F = 0,29968; p = 0,82559), С-пептиду (F = 0,09665; p = 0,96160) та глікованого гемоглобіну (F = 0,17955; p = 0,90996). Висновки. У хворих на цукровий діабет 2-го типу, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, частота гіперпластичних процесів щитоподібної залози статистично вірогідно перебільшує показник у неопромінених осіб та залежить від статі, тривалості основного захворювання та його декомпенсації.

С целью исследования клинических связей между сахарным диабетом (СД) 2-го типа и гиперпластическими процессами щитовидной железы (ЩЖ) нами было проведено исследование участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции — 125 мужчин в возрасте 61,95 ± 0,66 года и 24 женщин в возрасте 62,13 ± 1,34 года (группа I), эвакуированных — 6 мужчин в возрасте 56,00 ± 6,45 года и 18 женщин в возрасте 58,56 ± 2,07 года (группа ІІ), жителей радиационно загрязненных территорий — 32 мужчин в возрасте 59,69 ± 2,13 года и 67 женщин в возрасте 58,39 ± 1,23 года (группа ІІІ). Контрольную группу составили жители г. Киева — 18 мужчин в возрасте 59,00 ± 2,45 года и 34 женщины в возрасте 57,88 ± 2,61 года (группа ІV), у которых диагностированы СД 2-го типа и патология ЩЖ. Результаты. Частота гиперпластических процессов ЩЖ у больных СД 2-го типа, пострадавших вследствие аварии, больше среди женщин (79,2 %), чем среди мужчин, — 45,6 % (χ2 = 9,078; р = 0,003), как и в группе контроля, — 55,9 и 16,7 % соответственно (χ2 = 7,415; р = 0,007), но достоверно выше среди пострадавших вследствие аварии мужчин, чем контрольной группе (χ2 = 5,41; р = 0,02). Нами была установлена сильная прямая корреляционная связь между уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) и индексом массы тела (ИМТ) (r = 0,799; р = 0,031), гликированным гемоглобином (r = 0,999; р = 0,027) среди мужчин контрольной группы. При проведении многофакторного анализа нами была выявлена достоверная модель для длительности заболевания СД 2-го типа и развития гиперпластических процессов ЩЖ (F = 6,6947; p = 0,00022) и ее отсутствие для других показателей, а именно: ИМТ (F = 1,7351; p = 0,15969), уровня ТТГ (F = 0,29968; p = 0,82559), С-пептида (F = 0,09665; p = 0,96160) и HbA1c (F = 0,17955; p = 0,90996). Выводы. У больных сахарным диабетом 2-го типа, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции, частота гиперпластических процессов щитовидной железы статистически достоверно превышает показатель у необлученных лиц и зависит от пола, длительности основного заболевания и состояния его компенсации.

To study the clinical correlations between diabetes mellitus (DM) type 2 and hyperplastic processes of the thyroid gland (TG), we conducted a survey of the participants of Chernobyl accident consequences elimination — 125 men aged 61.95 ± 0.66 years and 24 women aged 62.13 ± 1.34 years (group I), evacuees — 6 men aged 56.00 ± 6.45 years and 18 women aged 58.56 ± 2.07 years (group II), residents of contaminated territories — 32 men aged 59.69 ± 2.13 years and 67 women aged 58.39 ± 1.23 years (group III). The control group consisted of Kyiv residents — 18 men aged 59.00 ± 2.45 years and 34 women aged 57.88 ± 2.61 years diagnosed with DM type 2 and pathology of the TG. Results. The incidence of hyperplastic processes of the TG in patients with DM type 2, who suffered from the disaster, was higher among women (79.2 %) than among men — 45.6 % (χ2 = 9.078; p = 0.003), similarly to the group control — 55.9 and 16.7 %, respectively (χ2 = 7.415; p = 0.007), it was significantly higher among male victims of the accident than in the control group (χ2 = 5.41; p = 0.02). We had established a strong direct correlation between the level of thyroid stimulating hormone (TSH) and body mass index (BMI) (r = 0.799; p = 0.031), glycated hemoglobin (r = 0.999; p = 0.027) among men in the control group. During multivariate analysis, we have found the probable model of the duration of DM type 2 and development of hyperplastic processes in the TG (F = 6.6947; p = 0.00022) and its absence for other indicators, namely: BMI (F = 1.7351; p = 0.15969), TSH (F = 0.29968; p = 0.82559), the C-peptide (F = 0.09665; p = 0.96160) and glycated hemoglobin (F = 0.17955; p = 0.90996). Conclusions. In patients with DM type 2, who suffered from the Chornobyl disaster, the incidence of hyperplastic processes in the TG statistically significantly exceeds the rate in unirradiated individuals and depends on the gender, duration of the underlying disease and its decompensation.


Keywords

щитоподібна залоза, цукровий діабет, потерпілі внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

щитовидная железа, сахарный диабет, потерпевшие вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

thyroid gland, diabetes mellitus, those who suffered from the Chornobyl disaster.

According to our aim there have been conducted a research of clinical relationships between diabetes mellitus and hyperplastic processes thyroid gland in type 2 diabetic patients suffers after disaster on Chernobyl accident.

Materials and Methods. 125 males aged 61.95±0.66 years and 24 females aged 62.13±1.34 years (group I), evacuees 6 males aged 56.00±6.45 years and 18 females aged 58.56±2.07 years (group ІІ), dwellers of radiation-contaminated territories 32 males aged 59.69±2.13 years and 67 females aged 58.39±1.23 years (group ІІІ), dwellers of Kyiv 18 males aged 59.00±2.45 years and 34 females aged 57.88±2.61 years (group ІV) with type 2 diabetes mellitus and pathology thyroid gland were under observation.

Results. The frequency of hyperplastic processes thyroid gland in type 2 diabetic patients suffers after Chernobyl accident higher in females 79.2 % than in males 45.6% (χ2=9.078; р=0.003), as well in control group 55.9% and 16.7% (χ2=7.415; р=0.007), but statistically for sure higher in males suffers after Chernobyl accident than in control group (χ2=5.41; р=0.02). We determined strong direct correlation between thyrotropin and body mass index (r=0.799; р=0.031), glycated hemoglobin (r=0.999; р=0.027) in males control group. We provided multivariate analysis for hyperplastic processes thyroid gland and duration of type 2 diabetes mellitus (F=6.6947; p=0.00022), body mass index (F=1.7351; p=0.15969), thyrotropin (F=0.29968; p=0.82559), C-peptide (F=0.09665; p=0.96160) glycated hemoglobin (F=0.17955; p=0.90996).

Conclusions. The frequency of hyperplastic processes thyroid gland in type 2 diabetic patients suffers after Chernobyl accident statistically for sure higher in control group not exposed to ionizing radiation and depending on sex, length and decompensation of basic diagnosis.


Bibliography

1. Ларін О.С. Аналіз діяльності ендокринологічної служби України у 2010 році та перспективи розвитку медичної допомоги хворим з ендокринною патологією / О.С. Ларін, В.І. Паньків, М.І. Селіваненко та ін. // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2011. — № 3 (35). — С. 10-18.

2. Паньків В.І. Взаємозв’язки між структурно-функціональними порушеннями щитоподібної залози і компонентами метаболічного синдрому / В.І. Паньків, В.М. Гаврилюк, Л.Д. Непорадна та ін. // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2011. — № 6 (38). — С. 1-6.

3. Паньків В.І. Взаємозв’язок між патологією щитоподібної залози і цукровим діабетом 2-го типу / В.І. Паньків // Здоров’я України. — 2013. — № 2 (22). — С. 36-37.

4. Крутиков Е.С. Структурно-функциональные нарушения щитовидной железы у больных сахарным диабетом 2-го типа / Е.С. Крутиков, В.А. Цветков, А.С. Глушко // Таврический медико-биологический вестник. — 2013. — Т. 16, № 3. — С. 71-74.

5. Бобрик М.И. Взаимное влияние тиреоидного и углеводного обмена. Парадигмы и парадоксы / М.И. Бобрик // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 3 (67). — С. 127-132.

6. Исмаилов С.И. Взаимосвязь сахарного диабета и тиреоидной патологи (обзор литературы) / С.И. Исмаилов, Гулямова Х.Р., Ахмедова Ш.У. и др. // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 3 (67). — С. 148-152.

7. Юзвенко Т.Ю. Частота структурних поражений щитовидной железы у больных сахарным диабетом 2-го типа / Т.Ю. Юзвенко // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 1 (65). — С. 19-22.

8. Юзвенко Т.Ю. Особливості функціонального стану щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням / Т.Ю. Юзвенко // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 2  (66). — С. 25-28.


1. Larin O.S. Analiz diyal'nosti endokrynolohichnoyi sluzhby Ukrayiny u 2010 rotsi ta perspektyvy rozvytku medychnoyi dopomohy khvorym z endokrynnoyu patolohiyeyu / O.S. Larin, V.I. Pankiv, M.I. Selivanenko ta insh. // Mizhnarodnyy endokrynolohichnyy zhurnal. – 2011. - # 3 (35). – S. 10-18.

2. Pan'kiv V.I. Vzayemozv"yazky mizh strukturno-funktsional'nymy porushennyamy shchytopodibnoyi zalozy i komponentamy metabolichnoho syndromu / V.I. Pankiv, V.M. Havrylyuk, L.D. Neporadna ta insh. // Mizhnarodnyy endokrynolohichnyy zhurnal. – 2011. - # 6 (38). – S. 1-6.

3.   Pan'kiv V.I. Vzayemozv"yazok mizh patolohiyeyu shchytopodibnoyi zalozy i tsukrovym diabetom 2 typu / V.I. Pan'kiv // Zdorov"ya Ukrayiny. – 2013. – # 2 (22). – S. 36-37.

4.   Krutykov E.S. Strukturno-funktsyonal'nye narushenyya shchytovydnoy zhelezy u bol'nykh sakharnym dyabetom 2-ho typa / E.S. Krutykov, V.A. Tsvetkov, A.S. Hlushko // Tavrycheskyy medyko-byolohycheskyy vestnyk. – 2013. – T. 16, # 3.  – S. 71–74.

5. Bobryk M.I. Vzaymnoe vlyyanye tyreoydnoho y uhlevodnoho obmena. Paradyhmy y paradoksy / M.I. Bobryk // Mizhnarodnyy endokrynolohichnyy zhurnal. – 2015. – # 3 (67). – S. 127-132.

6.  Ysmaylov S.I. Vzaymosvyaz' sakharnoho dyabeta y tyreoydnoy patolohy (obzor lyteratury) / S.I. Ysmaylov, Hulyamova Kh.R., Akhmedova Sh.U. y dr. // Mizhnarodnyy endokrynolohichnyy zhurnal. – 2015. – # 3 (67). – S. 148-152.

7.  Yuzvenko T.Y. Chastota strukturnykh porazhenyy shchytovydnoy zhelezy u bol'nykh sakharnym diabetom 2-ho typa / T.Y. Yuzvenko // Mizhnarodnyy endokrynolohichnyy zhurnal. – 2015. – # 1 (65). – S. 19-22.

8.  Yuzvenko T.Y. Osoblyvosti funktsional'noho stanu shchytopodibnoyi zalozy u khvorykh na tsukrovyy diabet 2-ho typu z ozhyrinnyam / T.Y. Yuzvenko // Mizhnarodnyy endokrynolohichnyy zhurnal. – 2015. – # 2 (66). – S. 25-28.


Back to issue