Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Український журнал хірургії 4 (19) 2012

Повернутися до номеру

Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки в поєднанні з захворюваннями жовчовивідних шляхів

Автори: Грузинський О.В., Білоцерківська районна лікарня

Рубрики: Хірургія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

У статті обґрунтована доцільність виконання одномоментних поєднаних операцій на органах черевної порожнини, зокрема при виразковій хворобі та захворюваннях жовчовивідних шляхів.
Доведено, що критерієм виконання симультанних операцій є компенсація життєво важливих функцій організму хворого, що визначається за клінічними даними, лабораторними та інструментальними показниками.
Протипоказаннями до симультанних операцій можна вважати тяжкий стан хворого, зумовлений масивною крововтратою, розлитим перитонітом, старечим віком, тяжким соматичним станом, а також непередбачувані ускладнення, що виникли під час виконання основного етапу операції.

В статье обоснована целесообразность выполнения одномоментных сочетанных операций на органах брюшной полости, в частности при язвенной болезни и заболеваниях желчевыводящих путей.
Доказано, что критерием выполнения симультанных операций является компенсация жизненно важных функций организма больного, которая определяется клиническими данными, лабораторными и инструментальными показателями.
Противопоказаниями к симультанным операциям можно считать тяжелое состояние больного, обусловленное массивной кровопотерей, разлитым перитонитом, старческим возрастом больного, тяжелым соматическим состоянием, а также непредсказуемые осложнения, возникшие во время выполнения основного этапа операции.

The paper deals with the feasibility of performing simultaneous combined operations on the abdominal organs, including ulcers and diseases of the biliary tract.
It is proved that the criterion for simultaneous operations is compensation of vital functions of the patient, which is determined by clinical data, laboratory and instrumental indicators.
Emergencies, associated with massive blood loss, generalized peritonitis, old age of the patient, poor performance status, as well as unforeseen complications occurred during the main phase of the operation can be considered as contraindications to simultaneous operations.


Ключові слова

виразкова хвороба, жовчнокам’яна хвороба, симультанні операції, поєднана патологія, післяопераційні ускладнення.

язвенная болезнь, желчнокаменная болезнь, симультанные операции, сочетанная патология, послеоперационные осложнения.

ulcer, cholelithiasis, simultaneous operations, combined pathology, postoperative complications.

Дослідження останніх років дозволяють виявити закономірності щодо найчастіших поєднань захворювань шлунково­кишкового тракту, серед яких особливе місце посідає виразкова хвороба дванадцятипалої кишки (ВХДПК) з патологією жовчного міхура і жовчних протоків, що діагностується більш як у половини хворих (50,9 %) [1, 7].

Відомо, що ВХ розглядається як поліетіологічне, поліпатогенетичне захворювання, а хелікобактерна (Hp) інфекція — як один із важливих, але діючих переважно місцево факторів патогенезу і як індикатор ризику рецидивів цієї патології [2, 8]. Серед факторів, що спричинюють виникнення жовчнокам’яної хвороби (ЖКХ) та ВХ, значний вплив справляє і Hp­інфекція, яка у хворих на ЖКХ зустрічається у 55,5 %; у хворих на виразкову хворобу шлунка — у 70–90 %; у хворих на ВХДПК — у 95–100 % [3].

Тісний анатомо­функціональний зв’язок гепатопанкреатодуоденальної зони є однією із причин виникнення загальних патогенетичних механізмів розвитку поєднаної патології. Доведено, що при ВХДПК змінюється не лише функціональний стан жовчного міхура, але й якісний стан жовчі. Причому у міру збільшення випадків загострень ВХ прогресують і ультраструктурні ознаки патології жовчного міхура [1, 6].

Сьогодні близько 30 % хворих віком понад 60 років страждають від поєднаної хірургічної патології і потребують оперативного лікування, а майже третина таких хворих потребує поєднаних операцій, хоча дослідження, присвячені цим операціям, представлені у вітчизняній та зарубіжній літературі одиничними публікаціями [4, 5].

Поєднана (симультанна) операція — це одночасне виконання двох або декількох самостійних операцій з приводу різних захворювань. Розрізняють основний і симультанний етапи поєднаної операції. Перевагою такої операції є те, що одномоментно усувається декілька захворювань і, що не менш важливо, зменшується ризик повторних операцій та пов’язаних із ними можливих післяопераційних ускладнень. Варто враховувати і психологічний момент, оскільки при одномоментному втручанні виключається прикре для психіки хворого прийняття рішення про повторну операцію. І врешті­решт, важливою перевагою симультанних операцій є значне скорочення сумарного терміну перебування хворих у стаціонарі, отже зменшується час їх непрацездатності та підвищується економічна ефективність лікування.

Метою дослідження було обґрунтування можливості виконання одномоментних поєднаних операцій на органах черевної порожнини та оцінка їх ефективності.

Матеріал та методи

Проведено дослідження 127 хворих на ВХДПК. Проаналізовано анамнез, вік хворих, показання і протипоказання до операцій, ефективність проведених оперативних втручань, термін перебування післяопераційних хворих у стаціонарі.

Результати та обговорення

При вивченні анамнезу встановлено, що ВХ поєднувалася з ЖКХ у 29 хворих (22,8 %). У 22 хворих (75,8 %) ВХДПК передувала розвитку ЖКХ, а у 7 хворих (24,2 %) ці захворювання розвивалися паралельно.

Таким чином, на основі проведених досліджень встановлено, що ВХДПК є одним із факторів ризику розвитку ЖКХ.

При аналізі частоти поєднання ЖКХ та ВХДПК залежно від віку виявлено, що вік хворих, у яких діагностувалася поєднана патологія, коливався від 30 до 70 років. Найчастіше така патологія спостерігалася у хворих зрілого віку — 50–69 років (24 хворих; 82,6 %). Поєднана патологія зустрічалася лише у 5 хворих (17,4 %) молодого віку.

В ургентному порядку прооперовано 15 хворих (51,7 %), у плановому — 14 (48,3 %). У 100 % випадків (29 хворих) основним етапом було оперативне втручання на шлунку або ДПК.

Критерієм ефективності виконання симультанних операцій вважалась компенсація життєво важливих функцій організму хворого, що визначалася за клінічними даними та лабораторними й інструментальними показниками. Усі операції були виконані з одного лапаротомного доступу.

При виборі послідовності виконання симультанних операцій першочерговим є здійснення основного етапу в повному обсязі як при плановій, так і при ургентній операції, а лише потім виконання симультанного етапу. Така послідовність зумовлена можливими непередбачуваними труднощами під час виконання основного етапу — масивною кровотечею, прикритою перфорацією та іншими ускладненнями, що можуть змінити план оперативного втручання.

Протипоказаннями до симультанних операцій можна вважати тяжкий стан хворого, зумовлений масивною крововтратою, розлитий перитоніт, старечий вік, тяжкий соматичний стан, непередбачувані ускладнення, що виникли під час виконання основного етапу операції.

Симультанні операції виконані нами у 19 хворих (65,5 %). Характеристика цих операцій наведена у табл. 1.

У десяти випадках (34,5 %) при виконанні основного етапу операції подальше оперативне втручання не проводилося у зв’язку з такими ускладненнями: виражена крововтрата (4 випадки), нестабільна гемодинаміка (2 випадки), розлитий перитоніт (4 випадки).

Із 8 резекцій шлунка 4 виконано з приводу хронічної виразки, 2 — з приводу декомпенсованого стенозу. Дві екстрені резекції проведено з приводу гострої кровотечі. У 6 хворих в плановому порядку виконувалася ваготомія з пілоропластикою при субкомпенсованому стенозі виходу зі шлунка, у 3 — в екстренному порядку з приводу кровотечі з виразки ДПК. У 2 хворих в екстренному порядку виконували ушивання перфоративного отвору.

Нами було проаналізовано термін перебування у стаціонарі прооперованих хворих із поєднаною патологією, яким було виконано симультанні операції, та хворих із ВХ. Ці показники в порівнюваних групах не відрізнялися.

Висновки

1. При виявленні поєднаної патології у хворих на ВХДПК та захворювання позапечінкових жовчовивідних шляхів доцільно виконувати симультанні операції незалежно від віку хворого при збереженні компенсації життєво важливих функцій пацієнта.

2. Від виконання симультанних операцій слід відмовитися при нестабільній гемодинаміці, розлитому перитоніті, масивній крововтраті.

3. За наявності декількох захворювань необхідно чітко визначити основний етап оперативного втручання.


Список літератури

1. Асланов А.Д., Мизаушев Б.А., Мизиев И.А., Шерхова З.Х. Усовершенствованный метод мини­лапаротомии для холецистэктомии // Хирургия. — 2010. — № 5. — С. 37­41.

2. Симультанные операции у больных пожилого и старческого возраста / Андреев Ю.В., Богданец А.А., Бобков В.Л. [и др.] // Вестн. хирургии. — 1997. — № 4. — С. 75.

3. Маховский В.З. Одномоментные сочетанные операции в неотложной и плановой хирургии / В.З. Маховский. — [2­e изд., испр. и доп.]. — Ставрополь, 2006. — 240 с.

4. Магдиев Т.Ш. Сочетанные операции в абдоминальной хирургии / Т.Ш. Магдиев, Н.В. Северинко // Хирургия. — 1999. — № 7. — С. 54­55.

5. Сочетанные операции при холелитиазе / Дадвани С.А., Кузнецов Н.А., Сафронов В.В. [и др.] // Хирургия. — 1999. — № 8. — С. 37­39.

6. Максимов В.А. Симультанные операции: Автореф. дис… канд. мед. наук / В.А. Максимов. — Саратов, 1984. — 21 с.

7. Сахаутдинов В.Г. Особенности выполнения сочетанных лапароскопических вмешательств / В.Г. Сахаутдинов // Эндоскопическая хирургия. — 1998. — № 3. — С. 22­23.

8. О целесообразности выполнения симультанных операций / Пашкевич В.И., Тарасов В.А., Вайковский Е.А. [и др.] // Хирургия. — 1992. — № 3. — С. 166­167.


Повернутися до номеру